Šie metai, susitarus ALRK Kunigų Vienybei, JAV Lietuvių Bendruomenei, Lietuvos Vyčiams, ALK Moterų Sąjungai ir ALR Katalikų bei Ateitininkų Federacijoms ir entuziastingai pritariant vysk. Vincentui Brizgiui ir Lietuvių Katalikų Tarnybos vedėjui kun. Kazimierui Pugevičiui, yra paskelbti Lietuviškų Parapijų Metais. Tuo norima atkreipti visos — tikinčios ir netikinčios — lietuvių visuomenės ypatingą dėmesį į vieną iš lietuviškojo išeivijos gyvenimo židinių, kuris turėjo mums nepaprastos reikšmės praeityje ir kuris dalį šios reikšmės tebėra išlaikęs ir gali išlaikyti ir ateityje.

     Mes stengiamės ugdyti išeivijos lietuviškąją kultūrą, remti ir skatinti visas teigiamąsias mūsų tautos gyvenimo apraiškas. Lietuvių katalikų ar protestantų parapija daugelyje mūsų kolonijų yra pats pagrindinis ar bent labai svarbus gyvas organizmas, jis bent retkarčiais yra reikalingas atsinaujinimo ir sustiprinimo. Savaime suprantama, kad per vienerius metus pilnai ar net tik ir patenkinamai tai pasiekti ne tiktai nėra lengva, bet ir aplamai neįmanoma. Tačiau visiems lietuviams nuoširdžiai rūpinantis ir padedant, net ir per vienerius metus gali būti padaryta ne tiktai sėkminga pradžia, bet padėti ir tvirti pagrindai tolimesniam šio darbo tęsimui.

     Lietuviškų Parapijų Metų atsišaukime buvo numatytas centrinis iniciatyvos židinys metų darbams planuoti, derinti ir skatinti. Tuo vadovaujantis, Clevelande buvo sudarytas koordinacinis metų komitetas, kuris jau apsvarstė ir pradėjo vykdyti kai kuriuos svarbesniuosius darbus. Buvo paruoštas ir spaudai bei radijo programoms išsiutinėtas kreipimasis, kuris pakartoja šių metų siekinius, prašo kunigų ir pasauliečių paramos ir ragina sudaryti lietuviškų parapijų metų vykdymo komitetus atskirose vietovėse. Šis kreipimasis lietuvių bei anglų kalbomis buvo taip pat pasiųstas asmeniškai JAV lietuvių parapijų klebonams, vienuolijų vyresniesiems bei vyresniosioms ir organizacijų dvasios vadams.

     Tiesioginis ir pagrindinis Lietuviškų Parapijų Metų vykdymas, be abejonės, priklauso vietovių komitetams, kurie geriausiai žino dažnai be galo įvairias kiekvienos apylinkės sąlygas ir galimybes. Jų darbo sėkmei didelės įtakos turės ir nuolatinis visų Lietuviškų Parapijų Metų paskelbimą pasirašiusiųjų organizacijų vadovybių dėmesys. Visos jos jau yra pasižadėjusios raginti ne tik savo narius, bet ir visus lietuvius jungtis į savas parapijas ir taip pat organizuoti vajus bei minėjimus lietuvių parapijų gyvenimui stiprinti. Šiems ir panašiems darbams palengvinti metų koordinacinis komitetas paruošė temų sąrašą atskiriems metų mėnesiams ir jau ruošia kiek platesnį idėjų bei darbo galimybių rinkinį — informacinį aplanką, kurio pirmoji siunta, skirta gegužės-rugsėjo mėnesiams, turėtų būti baigta balandžio pabaigoje. Ieškodamas tinkamiausios datos Lietuviškų Parapijų Metų kulminaciniam taškui, komitetas taip pat nusprendė, kad iškilmingam metų užbaigimui labiausiai tiktų ateinančių metų Šv. Kazimiero šventė, kovo 4 diena. Tuo kartu būtų iškelta ir pabrėžta šio mūsų šventojo reikšmė, ruošiantis artėjančiai 500 metų jo mirties sukakčiai.

     Vienu iš svarbiausių šių metų įvykių bus ypatingas suvažiavimas lietuviškų parapijų dabarties rūpesčiams ir ateities galimybėms aptarti, kurį, susitarus su vysk. V. Brizgiu bei organizacijų vadovybėmis, komitetas planuoja šiam rudeniui. Parapijų klebonai, vienuolijų vadovybės bei organizacijų dvasios vadai, įvairių vietovių komitetų atstovai ir visi parapijų bei mūsų dvasinio gyvenimo stiprinimu susirūpinę lietuviai šiame suvažiavime galės pasidalinti jau pradėto darbo patirtimi ir iškelti naujų, konkrečių minčių.

     Amerikos Lietuvių Bendruomenė šiais metais švenčia savo trisdešimtmečio sukaktį, Dažnai mūsų spaudoje matome Vilniaus katedrą ir laikome ją viso pasaulio lietuviškų bažnyčių motina. Įdomiu sutapimu, kaip tik šiais metais sukanka ir 30 metų, kai (1952) sovietų valdžios ¡sakymu buvo nuimtos trys katedrą puošusios šventųjų statulos.

     Tai nebuvo "atsitiktinė nelaimė”, bet okupanto rūpestingai apskaičiuotas smūgis į kiekvieno lietuvio širdį, pasibaigęs visišku katedros išniekinimu ketvertu metų vėliau, kada ji buvo paversta į "komunistinės kultūros centrą”. Mūsų sąmoningas ir išradingas dėmesys savosioms parapijoms išeivijoje taip pat neturėtų būti "tik praeinantis atsitiktinumas”. Jis kartu yra ir neatskiriama visos lietuvių tautos dabartinės kovos dalis už pilną tautinę ir religinę mūsų gimtojo krašto laisvę.

Lietuviškų Parapijų Metų komitetas

 


 

•    Vatikano metraštis skelbia, kad 1979 m. pasaulio katalikų skaičius pasiekė 764 milijonus, kas sudaro 18% pasaulio gyventojų. Tikinčiuosius aptarnauja 416.336 kunigai. 1979 m. buvo įšventinti 5.997 nauji kunigai, 80-čia daugiau negu 1978 m.

•    JAV-se katalikų skaičius prašoko 50 milijonų ir sudaro 22,5% visų gyventojų. Kunigų yra apie 58.400. Kandidatų į kunigus yra 2.468.