Skyrių tvarko JUOZAS VAIŠNYS, S.J. PatarėjasPROF. PETRAS JONIKAS

KAI KURIŲ ŽODŽIŲ RAŠYBA IR VARTOSENA

     Tebetęsiame sąrašą kai kurių žodžių ir posakių, kurių rašyba ar vartosena kai kam gali kelti neaiškumų. Čia dar pakartosime, kokios laikomės tvarkos.

     Pirmiausia praretintais rašmenimis duodame vadinamuosius antraštinius žodžius. Jeigu kuris iš jų klaidingas ar nevartotinas, tai po jo dedame brūkšnį, o po brūkšnio pateikiame jo vartotiną atitikmenį. Jeigu kuris žodis yra vartotinas, bet bendrinei kalbai labiau teiktinas kitas, tai po to antraštinio žodžio rašome kablelį, o po kablelio duodame tą teiktinesnį žodį. Jei kurie žodžiai yra tolygiai geri ir vartotini, tai tarp jų dedame lygybės ženklą. Kai kur po svetimybių skliausteliuose pažymime, iš kurios kalbos jie kilę.

r a d i o — radijas. Forma radio vartojama sudurtinių žodžių dėmeniu mokslo terminams sudaryti, jeigu antrasis dėmuo yra tarptautinis, pvz.: radioaktyvumas, radiometrija, radiotechnika ir t.t. Bet forma radio nevartotina sudurtinio žodžio dėmeniu, kai antrasis žodis yra lietuviškas arba nors ir tarptautinis, bet nereiškiantis mokslo termino, pvz.: radiostotis ( =radijo stotis), radioimtuvas (= radijo imtuvas); radio-aparatas ( = radijo aparatas), radioreporteris ( = radijo reporteris).

r a n k v e d i s (vertinys iš rus. rukovodstvo) — vadovas, vadovėlis, rastis — nevart. reikšme "būti”, pvz.: Čikaga randasi (=yra~) prie Mičigano ežero. Kur jūs randate s (=esate'? Mes randamės ( =esame) lauke.

r a š y t i  i š   d i d ž i o s i o s (m a ž o s i o s) r a i d ė s — geriau: rašyti didžiąja (mažąja) raide.

r a ž a n č i u s  — rožančius, rožinis, rožynas.

r ė d y t i (gud. riadit’) — rengti, puošti, taisyti, tvarkyti, vilkti. Pvz.: Apsirėdyk (= Apsirenk) gražesniais drabužiais. Prieš Kalėdas rėdysime ( =puošime) eglutę. Jis labai storai apsirėdęs (= apsirengęs, apsitaisęs, apsivilkęs). Kaip gražiai pasaulis Dievo surėdytas ( = sutvarkytas).

 re g i m a i — nevart. reikšme "matyt, turbūt, tikriausiai”, pvz.: Jų regimai ( = matyt, turbūt, tikriausiai) šiandien nėra namie. Tačiau šį prieveiksmį (regimai, matomai) galima vartoti tokia reikšme: Padėk tą knygą regimai (t.y. matomai, kad būtų galima matyti).

r e i š k i a — nevart. įterptiniu žodžiu (rus. značit), pvz. Reiškia ( = vadinas), tu manai, kad mes nieko nesuprantam? Reiškia ( = Vadinas, taigi, trumpai sakant), jis mane apgavo.

r e k o r d ą   p a s t a t ė , s u m u š ė — pasiekė, laimėjo rekordą,

r e t e ž i s (gud. retiaz’) — grandinė,

r i n k ė (vok. žem. rinke, rink) — lankainis, lankelis (puodui įstatyti),

r y š i s — ryšys (raištis, surišimas, ryšulys, santykis). Ryšis yra veiksmažodžio ryžtis busimasis laikas.

r u b e ž i u s (gud. rubež) — riba, siena, linija.

r u j a (lenk.) — gauja,

r ū p i n t i s   a p i e  k ą — rūpintis kuo: Jis labai rūpinasi apie mane (= manimi). Tau nereikia rūpintis apie mano vaikus ( = mano vaikais).

s ą j u d i s — sąjūdis,

s ą m i š i s — sąmyšis,

s ą m o j u s — sąmojis,

s a n t i k i s — santykis, sąryšyje — ryšium, dėl. Pvz.: Sąryšyje su pablogėjusia krašto padėtimi ( = Ryšium su pablogėjusia krašto padėtimi arba Dėl pablogėjusios krašto padėties) prezidentas buvo priverstas atsistatydinti,

s ą s i u v i n y s— sąsiuvinis,

s ą s k r i d i s — sąskrydis,

s ą s t a t a s — nevart. reikšme "sudėtis”, pvz.: Mokytojų tarybos sąstatas ( = sudėtis) šiais metais gerokai pasikeitė.

s a v a s t i s — nuosavybė,

s a v i s t o v u s (vert. iš rus. samostajatel’-nyj) — savarankiškas, nepriklausomas.

s a v i t a r p i s— nevartotinas būdvardžiu: Mudviejų savitarpiai (= savitarpio, savitarpiški') santykiai pašlijo.

s e k a n t i s. Šio žodžio reikšmė — tas, kuris eina po ko nors. Pvz.: Reikia išlipti sekančioje stotyje. Tai bus įdėta į sekantį laikraščio numerį. Ateik sekančią dieną, sekančiais metais ir t.t. Tačiau jis nevartotinas reikšme "šis, šitoks, toks”. Taip pat ir iš jo padarytas prieveiksmis sekančiai nevartotinas reikšme "taip, šitaip, tokiu būdu”. Pvz.: Į valdybą buvo išrinkti sekantys ( =šie) asmenys, kurie pareigomis pasiskirstė sekančiai (= kurie taip pasiskirstė pareigomis). Sudaryta komisija sekančios ( = tokios) sudėties. Arba dar prasčiau būtų galima pasakyti: Buvo sudaryta tokia komisija.

s e k m ė — sėkmė.

s ek t i — nevart. reikšme "būti, eiti tuoj po ko”. Pvz.: Kas seka ( = eina) po žiemos? Žemiau seka (=eina) parašai. Toliau seka ( = eina) komisijų pranešimai, sekti ką nors — nevart. reikšme "sekti kuo nors, imti iš ko pavyzdį, kuo vadovautis”. Pvz.: Visuomet klasėje pasitaiko koks nors mokinys, kurį ( =kuriuo) visi seka. Sek jo pavyzdį ( =pavyzdžiu),

s e n a i.Šį prieveiksmį reikia skirti nuo prieveiksmio seniai. Seniai reiškia "prieš daug laiko”, o senai yra padarytas iš būdvardžio senas, pvz.: Jis labai senai atrodo.