Buvusi SIBIRO TREMTINĖ

     "Viešpatie, liepk man ateiti pas save viršum vandens..(Mt 14,28). Tu esi mano ilgesio pradžia ir pabaiga. Mano dienos, mintys, žingsniai krypsta į Tave. Mano ilgesiai — lyg maži laiveliai jūroje. O, kaip sunkiai Tu pasiekiamas...

Kartais matau Tave stovintį kelio gale ir mojantį man. Kartais girdžiu Tavo žingsnius savo kelyje. Kartais jaučiu savo ranką Tavo delne. Bet daug dažniau Tu pasitrauki į kalnus, o man liepi irtis vienai. Neramus bangavimas, priešingi vėjai, ir nė vienos žvaigždės šviesa nekrinta į nakties tamsą. Dieve, neleisk tada ilgai Tavęs ilgėtis. Juk atėjai anuomet pas apaštalus — jie buvo tvirti, ir jų rankos pratusios prie irklų bei priešingų vėjų. Bet aš, Dieve,.. Ar Tavęs nejaudina mano silpnumas? Tu matai mano rankas — jos silpnos. Vairo jos niekad nėra laikiusios. Nenorėk jų išbandyti didelėmis bangomis ir tamsiais kelio vingiais. Paimk vairą Tu ir nustatyk kelius tarp mėlynų bangų.

     Dieve, ne irklai, o ilgesiai valdo laivus. Duok man didžių ilgesių — taip didžių, kad nebijočiau eiti pas Tave per bangas. Tu paimk mane, jei išsigąsiu — ištiesk man savo ranką.

     Aš daug matau tų, kurie ilgisi Tavęs, bet neranda valčių. Mano valtį padaryk didelę ir stiprią, kad joje rastų vietos visi, kurie brangūs mano širdžiai, ir tie, kurie pavargsta ar nenori ieškoti — visi, kuriuos Tu leidi man sutikti ir pavedi mano rankų, mano širdies globai. Leisk, kad mūsų dienos būtų bendra kelionė pas Tave. Ir jei mano rankos pavargs, Dieve, surask kitas, kurios pavaduotų.

     Mano ilgesiai — lyg maži laiveliai jūroje. Dieve, neužgesink žvaigždžių. Tavo dvasia dvelkia, kur nori — teneša ji mūsų laivelius ten, kur Tu stovi ir moji mums. Ir jei sudūžtu valtys, jei užgestų žvaigždės, jei priešingi vėjai išblaškytų mus — Dieve, liepk eiti pas save per bangas. 

•    Jonas Paulius II, lankydamas Ispaniją, buvo nuvykęs į baskų žemę, kur savo kalboje pažymėjo, kad kilnu yra kovoti dėl teisingumo, tačiau jokiu būdu neleistini teroro veiksmai. Jis perspėjo ir dvasininkus, kurie per daug kišasi į politini gyvenimą.

•    Ispaniją lankydamas 1982 m. lapkričio mėnesį, popiežius Jonas Paulius II per 10 dienų pasakė 50 kalbų, turėjo 20 pamaldų 17-je vietų. Popiežių sutikdamas Ispanijos karalius Juan Carlos pabučiavo žiedą. Visur popiežius buvo labai iškilmingai priimtas.

•    Salvadore popiežius Jonas Paulius II lankysis 1983 m. Apie tai paskelbė Salvadoro vysk. Gregorio Rosa Chavez.