Klemensas Jūra

KABOKLAS

Raudonas diskas ritas dangumi,
Raudonos žemės toliai. . .
Nupyniau dainą širdimi
—-
Pasiklausykit, broliai.

Prašvilpia vėjas sūkuriais,
Ir eukaliptas rauda
Ir aš kadaise
ne nūnai
Tik džiaugsmo odes audžiau.

Dvi palmės kuždasi prie kelio,
 Suprasti jų nemoku;
Lagartas švysteli per sausą žolę,
Kolibrai rumbą šoka. . .

Kaboklas sausas, toks išsekęs,
Bambuko pypkę rūko;
Praeivį liūdnom akimis seka

Atogrąžų lietus pratrūko.

Nuplaus, nuneš raudonas dulkes,
Kaboklo liūdesį nuplaus;
Nuūš per tyrumas drumzlėtos upės,
Po tropikų lietaus.

Ir vėl raudonas diskas plauks
Per žydrumas plačias,
Neramūs toliai mane šauks
Toli, toli nuo čia. . .

Kolibriai sumirgės rasoj,
Kaboklas prie lūšnelės snaus. . .
O graudulys karštoj tyloj
Širdy kuždės ir
grauš. . .

Aš svetimas gamtos peizažui
Per tropikus klampoja . .
Rytoj, poryt—per daugel metų

Tik ilgesį dainuoju!

Minty —  Šešupės kloniai mirga,
Jų kilimas gėlėtas;
Pjovėjų dalgiai saulėj žirba,
Daina
seniai girdėta. . .

Trumpa akimirka ištirpo,
Mintis
miražas anų dienų.
Rasa blakstieną vilgo

Atogrąžų naktin einu.

Einu palinkęs, lyg kaboklas,
Nešu klajūno metų kapą. . .
Nebesulauks gimtinės kloniai

Miražuose jaučiu jų kvapą!

Paklydau žemės kelio vingiuos
Kiti pareis pašešupiais . . .
O mano žingsnis jau aptingo,
Apaugo piktžolėm takai.

Matauestradą ryja toliai,
Pro Angatubos bokštus . . .
Ak, jūs nežinot šito, broliai:
Giliausioj upėje aš trokštu!

Ir kaupias ilgesio malda tyli
Pavargusioj krūtinėj,
Rasa ant skruosto nebyli

— — — sudievu, paskutinis!

     Kaboklas — tai neturtingas Brazilijos laukų gyventojas, portugalų ir indėnų mišinio palikuonis.

     Eilėraščio autoriui Klemensui Jūrai (Jūraičiui) pernai suėjo 70 m. amžiaus. Jis yra parašęs poezi 1 jos ir prozos veikalų, biografijų, teatrui skirtų dalykėlių ir daug straipsnių Brazilijos ir Amerikos lietuvių laikraščiams. Dabar jis gyvena Ithahaem vasarvietėje, Brazilijoje, prie Atlanto krantų.