Skyrių tvarko JUOZAS VAIŠNYS, S.J. Patarėjas — PROF. PETRAS JONIKAS

KAI KURIE SKYRYBOS KLAUSIMAI

     Šiame skyriuje jau nuo 1970 metų esame davę įvairių kalbos patarimų, rašę apie nevartotinus žodžius bei posakius, bet beveik nieko nebuvo rašyta apie skyrybą. Žinoma, skyryba nėra tokia svarbi kaip rašyba, bet vis dėlto, netinkamai ją vartojant, gali būti aptemdyta arba ir visai nesuprantama sakinio mintis.

     Čia iš "Mūsų kalbos” (Vilnius, 1979 m., Nr. 6, p. 46-49) perspausdiname, ką 1979 m. galutinai yra nutarusi Lietuvių kalbos komisija apie kai kuriuos skyrybos klausimus. Šie nutarimai nuo jų paskelbimo datos yra privalomi visoms Lietuvos mokykloms, organizacijoms, redakcijoms ir leidykloms.

VILNIUS, 1979 M. GEGUŽĖS 3 D.

     Komisija, apsvarsčiusi lietuvių kalbos įterpinių, lyginamųjų posakių ir išplėstinių dalyvinių, pusdalyvinių bei padalyvinių aplinkybių skyrybos pakeitimus bei patikslinimus, siūlomus leidinyje "Lietuvių kalbos rašyba ir skyryba” (Vilnius, 1976), taip pat atsižvelgusi į šio leidinio recenzijas spaudoje ir kritines pastabas, gautas iš mokslo įstaigų bei iš atskirų kalbininkų, be to, turėdama galvoje esamą skyrybos praktiką, nutarė rekomenduoti šiuos pakeitimus bei patikslinimus:

I. DĖL ĮTERPINIŲ SKYRYBOS

     1. Skirtingai nuo ankstesnės praktikos, tam tikri modalinę reikšmę turintys žodžiai bei konstrukcijos sakinyje įterptiniais nelaikomi ir neskiriami:

     a)    Veikiamojo dalyvio forma esą atpasakojamojoje kalboje, pvz.: Viršūnės esą ūžė ir liemenys plakės. Šneka, prie Šiaulių esą priešui įkirtę.

     b)    Prielinksninės konstrukcijos iš viso, iš principo, iš tiesų, iš tikrųjų, iš tikro, pvz.: Kai kurie autoriai iš viso nesuka per daug galvos, kuria forma pateikti pasirinktą medžiagą. Iš principo aš nieko neturiu prieš draugą. Tai mum, Petriuk, iš tiesų nebereiks jau dvaran eiti? Žmogus iš tikrųjų atrodė geras. Ir čia išgirdo — netolies iš tikro mažas vaikas klykia.

     c)    Laiko prieveiksmiais einantys žodžiai bei žodžių junginiai: visų pirma, pirmiausia, pvz.: Pirmiausia mes prisipjaustėm gero kumpio. Visų pirma reikia pasakyti, kad režisieriai, dailininkai ir muzikai turi apie daug ką pagalvoti.

     d)    Prieveiksmiai: tikriausiai, veikiausiai, greičiausiai, apskritai, paprastai, anaiptol, pvz.: Nuovargis. O gal liga? Tikriausiai ir viena, ir kita. Tą žiedą veikiausiai malūnininko žmona bus pametusi. Greičiausiai jis juokais tai sakė. Ir apskritai jis nė su vienu nebekalbėjo. Paprastai jis nevėluoja į darbą. Karvė anaiptol neprisileido svetimo žmogaus.

     e)    Dalelytės: galbūt, turbūt, rasi, rasit, berods, mat, atseit, būtent, destis, antai, taigi, taip ir pan., pvz.: Galbūt ji žinojo ar numanė, kur aš einu. Visuose miestuose turbūt buvo taip pat. O rasit sveika esi ateivė, ne vietinė? Ar rasi nori šviežio pieno?

     Kamša berods didelė, bet kaina visai maža. Mat ir vinį į klumpę įsivarė. Ir traukia jis orą į šnerves, atseit uosto. Kas visą sodybą turėjo iš vienos pusės gatvės, destis platesnę, tas ir pirkią ir klėteles statės abipus kiemo. Ji būtent galvojo apie tai, kaip ji paaugs ir kada tai bus. Antai sąlyginiam kirčio atitraukimui plisti tolyn į rytus palankias sąlygas sudaro skirtumo tarp akūto ir cirkumflekso niveliacija rytų Lietuvoje. Motinai širdį fiziškai sopėjo lyg gumbui pakilus. Taigi prispaudė savo paširdį į piestos briauną ir žiobčiojo. Tam tikras pareigas kiekvienam paeiliui taip pat reikėjo eiti. Taip vienas anksti rytą turėdavo šluostyti auditorijoje nuo suolų dulkes. ..

     f)    Dalelytė vargu samplaikose vargu ar, vargu bau, pvz.: Vargu ar su tuo galima visai sutikti. Vargu bau atrasi pamestą daiktą.

     g)    Jaustukas šiukštu, pvz.: O jūs, vaikai, šiukštu neprasitarkit!

     Pastaba. Kai kurie minėtieji žodžiai gali eiti sakinio ekvivalentais arba tam tikrais pertarais, tada jie kableliais skiriami, pvz.: — Ar tamstai tikrai tiek metų? — Tikrai (iš tikrųjų), devintą dešimtį baigiu. Aš, taigi, niekad nebuvau drąsus, nebent, taigi, iš baimės.

     2. Įterpinys neskiriamas nuo prieš jį einančio jungtuko, jei pastarasis su tuo įterpiniu glaudžiai susijęs. Paprastai įterpiniai neskiriami nuo jungtuko o, pvz.: Voverės labai priklauso nuo maisto atsargų, o antra vertus, jų nemažai išnaikina plėšrieji žvėrys.