DVIDEŠIMT KETVIRTASIS “LAIŠKŲ LIETUVIAMS” KONKURSAS

     Dvidešimt ketvirtasis konkursas bus atskirai suaugusiems ir jaunimui. Suaugusiems skiriama tema — Šiandieninės šeimų problemos. Čia galima rašyti apie įvairiausias šeimų problemas: pasiruošimas šeimos gyvenimui, santykiai tarp vyro ir žmonos, tarp tėvų‘ir vaikų, kas padeda šeimoms išsilaikyti, kas jas griauna, pavydas šeimoje, skyrybos, neištikimybė, mišrios šeimos (religiniu, tautiniu, išsilavinimo atžvilgiu), problemos, vykstant gyvenimo permainoms ir t.t.

     Jaunimui skiriame šešias temas: 1. Kaip vertinti mūsų jaunimo tikėjimą? 2. Jaunimo pažiūra į moralę. 3. Užuot keikus tamsą, geriau uždegti bent mažą žvakutę. 4. Ar nauda, ar našta būti lietuviu svetimame krašte? 5. Ar galima išlikti lietuviu be lietuvių kalbos? 6. Vyresnieji nesuprantami: vienaip kalba, kitaip elgiasi.

     Vyresniųjų rašinio ilgumas turėtų būti maždaug 2000-3000 žodžių, jaunesniųjų — gali būti trumpesnis. Straipsniai, pasirašyti slapyvardžiu, įdėjus atskirame vokelyje savo tikrąją pavardę, adresą ir telefoną, turi pasiekti redakciją ne vėliau kaip 1983 m. kovo mėn. 15 dieną.

     Vyresniesiems skiriamos trys premijos I — 200 dol. (mecenatai Gediminas ir Sofija Mickevičiai), II — 150 dol. (mecenatas Vytautas Vizgirda), III — 100 dol. (mecenatė Veronika Janušaitienė). Jaunesniesiems skiriamos taip pat trys premijos: 1 — 75 dol. (mecenatas N.N.), II — 50 dol. (mecenatė Stefanija Rudokienė), III — 25 dol. (mecenatas N.N.).

     Jaunimo konkurse gali dalyvauti asmenys iki 25 metų amžiaus, o vyresniųjų — visi. Laimėtojams premijos bus įteiktos “Laiškų lietuviams” metinėje šventėje gegužės mėn. 1 d. Jaunimo Centre.

     Meninę programą atliks solistė Rūta Pakštaitė.

“LAIŠKŲ LIETUVIAMS” EKSKURSIJA

     Ketvirtoji “Laiškų lietuviams” ekskursija bus šių metų birželio 4—22 d. Aplankysime Norvegiją, Švediją, Suomiją ir Daniją. Pasigėrėsime nepaprastai gražia Skandinavijos gamta ir išsiilgta Baltijos jūra. Kelionė, įskaitant maistą, pirmos klasės viešbučius, ekskursijas, arbatpinigius: iš Niujorko — 2295 dol., iš Čikagos — 2435 dol.

     Kai žmones susitinki ir pasikalbi, tai daug kas šia ekskursija labai domisi, bet iki šiol dar yra labai mažai užsiregistravusių. Mes negalime ilgai laukti. Kas nori šioje ekskursijoje dalyvauti, tuoj turi registruotis. Jeigu šį mėnesį nesulauksime pakankamo skaičiaus dalyvių, tai būsime priversti ekskursiją atšaukti. Registruokitės šiuo adresu: American Travel Service Bureau, 9727 South Western Avenue, Chicago, IL 60643 Tel. (312) 238-9787.

EKSKURSIJA Į MADRIDĄ, LIURDĄ, PARYŽIŲ

     Kadangi pernykštėje kelionėje visus labai sužavėjo Ispanija ir Liurdas, tai kai kurie pataria ir šiais metais suorganizuoti panašią kelionę. Jau daug kas yra gavęs informacijas, kad tokia kelionė numatoma nuo rugpjūčio 27 d. iki rugsėjo 10 d. į Madridą, Liurdą, Paryžių. Jos kaina: iš Niujorko — 1795 dol., iš Čikagos — 2045 dol. Jeigu kas šia kelione domisi, tegul kaip galima greičiau praneša minėtam kelionių biurui arba “Laiškams lietuviams”, nes nuo jūsų skubaus atsiliepimo priklausys, ar ši kelionė įvyks.

     Visos čia minėtos kainos gali šiek tiek pasikeisti į vieną ar į kitą pusę.