•    Dvi naujas šventąsias paskelbė popiežius Jonas Paulius II. Jos abi gyveno XVII šimtmety. Viena jų — Margarita Bourgeoys — buvo gimusi Prancūzijoje, bet didžiąją dalį gyvenimo praleido Montrealyje, Kanadoje, kur įsteigė Notre Dame kongregaciją. Iš pradžių ji buvo prancūzų emigrantų vaikų mokytoja, gausiai lankė ligonius ir atlikinėjo kitus artimo meilės darbus. Ypač rūpinosi mergaičių mokymu ir paruošimu šeimos gyvenimui. 1658 metais grįžusi į Prancūziją, su kitomis draugėmis įsteigė Notre Dame moterų vienuolyną. Antroji, Jeanne Delanoue, po motinos mirties buvo paveldėjusi mažą parduotuvę, bet vėliau pasišventė pavargėlių tarnybai ir atgailos gyvenimui. Jos namai pasidarė vargstančių priebėga ir 1704 m. išsivystė į vienuolyną, pavadintą Šv. Onos Dievo Apvaizdos. Įvairiuose miestuose įsteigti jos vienuolyno padaliniai globojo tūkstančius benamių. Kanonizacijos pamoksle popiežius pažymėjo, kad to naujojo vienuolyno seselės gyveno tame pat name su pavargėliais, valgė tą patį maistą, kaip jie, ir ligoje buvo lygiai taip pat globojamos.

•    Motinos Marijos įsteigto Artimo meilės vienuolyno padalinys įkurtas Čikagoje. Į Šv. Malachijo parapiją, 2248 W. Washington Blvd., atvyko vienuolyno seselės globoti pačių neturtingiausiųjų.

•    Britų rašytojas Malcolm Muggeridge su savo žmona Kitty lapkričio 27 d. tapo katalikais. Londono “Times” laikrašty rašydamas apie savo atsivertimą, jis pažymėjo, kad ypatingai jį paveikė Motinos Teresės pavyzdys. Apie ją jis parašė knygą ir televizijai paruošė dokumentinę programą. Taip pat sako, kad jam padarė didelį įspūdį šv. Augustino “Išpažinimai”. Jis rašo: “Tapdamas kataliku, aš jaučiuosi grįžęs į namus, surinkęs prarasto gyvenimo siūlus, atsiliepęs į varpo skambėjimą, kuris jau nuo seniau skardėjo, radęs prie stalo vietą, kuri jau nuo seniau laukė”.

•    Pradėta Amerikos vakarų apaštalo kun. Junipero Serra kanonizacijos byla.

•    Sausio 2 d. prieglaudoje mirė seniausias pasaulyje arkivyskupas Edward D. Howard. Jis buvo 105 metų amžiaus. Pirmiau jis buvo Portlando arkivyskupas Oregono valstijoje, bet nuo 1966 m. jau buvo pasitraukęs iš pareigų.

•    JAV Valstybės sekretorius George Shulz privačioje audiencijoje aplankė popiežių Joną Paulių II. Drauge buvo ir jo žmona, kuri yra katalikė. Shulz yra episkopalas.

•    Michigano valstybiniame universitete šiais mokslo metais tikybos kursas turi 549 studentus — dvigubai daugiau negu praeitais mokslo metais.

•    Kanadoje Hamiltono lietuvių parapiją perėmė aptarnauti lietuviai pranciškonai. Ligšiolinis klebonas prel. J. Tadarauskas, susilpnėjus sveikatai, pasitraukė iš pareigų. Nauju klebonu paskirtas kun. Juvenalis Liauba, O.F.M.

•    Venecueloje, Babimas mieste, gruodžio mėn. 6 d. nužudyta lietuvaitė misionierė Antonija Preibytė, 56 m. Ji buvo įsibrovėlio auka. Būdama fizinės terapijos specialistė, dirbo Cabimas ligoninėje, tačiau, norėdama gyventi arčiau neturtingųjų, buvo persikėlusi iš ligoninės į mažą namuką skurdžių rajone, kur ją ir ištiko mirtis. Ji buvo Misijų medicinos seserų vienuolijos narė, Venecueloje darbavosi per 25 paskutinius metus. Ji buvo staliaus duktė, augo Čikagos pietvakariuose, lankė Šv. Kazimiero akademiją, Baigusi Lojolos universitetą, studijas gilino kitose aukštosiose mokyklose. Palaidota Cabimas kapinėse.    J. Pr.