Skyrių tvarko JUOZAS VAIŠNYS, S.J. Patarėjas — PROF. PETRAS JONIKAS

KAI KURIŲ ŽODŽIŲ RAŠYBA IR VARTOSENA

     Pirmiausia praretintais rašmenimis duodame vadinamuosius antraštinius žodžius. Jeigu kuris iš jų klaidingas ar nevartotinas, tai po jo dedame brūkšnį, o po brūkšnio pateikiame jo vartotiną atitikmenį. Jeigu kuris žodis yra vartotinas, bet bendrinei kalbai labiau teiktinas kitas, tai po to antraštinio žodžio rašome kablelį, o po kablelio duodame tą teiktinesnį žodį. Jei kurie žodžiai yra tolygiai geri ir vartotini, tai tarp jų dedame lygybės ženklą. Kai kur po svetimybių kliausteliuose pažymime, iš kurios kalbos jie kilę.

s k a i t y t i  k ą   k u o (verstinė rusybė) — laikyti ką kuo. Pvz.: Visi jį skaito ( laiko) genijum. Aš tave skaičiau (=laikiau) jau subrendusiu. Skaitau (=Manau), kad čia buvo tik nesusipratimas.

s k a i t y t i s — nevart. reikšme "skaityti”. Pvz.: Ta knyga lengvai skaitosi (=T1 knygą lengva skaityti).

s k a i t l i n g a s,   s k a i t l i n g a i — geriau gausus, gausingas, apstus; gausiai, gausingai, apsčiai. Pvz.: Susirinkimas buvo labai skaitlingas ( = gausus''), ypač skaitlingai ( = gausiai, apsčiai) dalyvavo jaunimas.

s k e r d ž i u s = kerdžius,

s k e r s g a t v ė — skersgatvis,

s k i r y b o s — skyrybos,

s k r u z d ė = skruzdėlė,

s l a p y v a r d ė — slapyvardis,

s p a l i ų   m ė n u o — spalio mėnuo,

s p a l v u o t a s — spalvotas.

s t a t y t i balsavimui — siūlyti balsuoti.

s t a t y t i  k l a u s i m ą — kelti klausimą,

s t a t y t i   p a v y z d ž i u — laikyti pavyzdžiu,

s t e b u k l a s — stebuklas,

s t o v y l a (gud. stavilo) — statula,

s t  o v y j e  — nevart. būviui nusakyti: Namas dar buvo gerame stovyje ( —geras). Jis buvo girtame stovyje ( = girtas).

s u s i į d o m a u t i — susidomėti,

s ū t e m o s — sutemos,

š i l i m a, šiluma,

š l i p s a s — kaklaraištis,

š v o g e r i s — svainis,

t a i p   v a d i n a m a s  (vert. iš rus. tak na-zyvajemyj, lenk. tak zwany, vok. so gennant) —    vadinamasis. Pvz.: Kai kurie žmonės, taip vadinami (= vadinamieji) veikėjai, mėgsta daug kalbėti. Jis priklauso taip vadinamai ( — vadinamajai) vidurinei klasei.

t a l p i n t i — nevart. reikšme "spausdinti, dėti į laikraštį”. Pvz.: Tame laikraštyje talpinami (= spausdinami) įdomūs straipsniai. Prašyčiau šį straipsnį patalpinti (=išspausdinti) jūsų žurnale. Jūsų žinutė buvo patalpinta ( =įdėta, išspausdinta) vakarykščiame numeryje. Lygiai tas pat pasakytina ir apie žodį tilpti, kaip matyti iš šių pavyzdžių: Mano straipsnis tilpo ( = buvo išspausdintas, įdėtas) šios dienos "Drauge”. Redaktorius sakė, kad šita žinutė tilps ( = bus išspausdinta, bus įdėta) rytdienos laidoje.

t a p t i— nevart. su bevardės giminės būdvardžiais ir su neveikiamaisiais dalyviais. Pvz.: Man tapo aišku ( = paaiškėjo, pasidarė aišku), kad tas mokinys egzaminų neišlaikys. Vis dėlto pergalė tapo (=buvo) pasiekta.

t a r p u s a v i a i   s a n t y k i a i— tarpusavio santykiai, nes tarpusavis yra daiktavardis, ne būdvardis.

t e i s m a s   ė j o   p r i e   u ž d a r ų   d u r ų —    teismas ėjo (vyko) uždaromis durimis, slaptai, neviešai.

t i e s i o g i n i a i — tiesiogiai, tiesiog,

t i k r e n y b ė j e ,  t i k r u m o j e — tikrai, iš tikro, iš tikrųjų. Pvz.: Tikrumoje (=Iš tikro, iš tikrųjų) jis buvo geras žmogus.

t i k s l u , s u  t i k s l u- nevart. su bendratimi, nurodant veiksmo tikslą. Pvz.: Atėjau tiksiu ( — norėdamas) gauti daugiau informacijų. Tie gandai buvo skleidžiami tikslu ( =norint, siekiant~) mane suniekinti.

t o     i š d a v o j e, pasekmėje, pasėkoje — dėl to, dėl tos priežasties. Pvz.: Jis buvo sunkiai sužeistas ir to pasėkoje ( = dėl to) prarado atmintį.

t r a d i c i n i a i — tradiciškai, iš tradicijos, pagal tradiciją. Pvz. Tradiciniai (= Tradiciškai, iš tradicijos, pagal tradiciją) mes kasmet švenčiame Lietuvos nepriklausomybės sukaktį.

t ū k s t a n t i e s — tūkstančio,

t ū l a s — nevart, reikšme "toks, kažkoks, vienas”. Pvz.: Tūlas (=Kažkoks, vienas) žmogus buvo atėjęs prašyti nakvynės. Žodžio tūlas reikšmė visai kitokia: dažnas, ne vienas, daug kas,

t v i r t a s  d v a s i a, t v i r t a s  d v a s i o j e — tvirtos dvasios,

ū g d y ti — ugdyti,

ū k v e d i s — ūkvedys,

u ž v a i z d a s, prievaizdas,

u ž v a r d i j i m a s ,   u ž v a r d y t i — pavadinimas, vardas, antraštė; pavadinti, duoti vardą, antraštę. Koks tos knygos užvardijimas ( = pavadinimas)?  Parašiau straipsnį, tik nežinau, kaip jį užvardyti ( =pavadinti, kokią antraštę duoti).

v a i s t a i   p r i e š   k ą — vaistai nuo ko. Pvz.: Dar neišrasti vaistai prieš vėžio ligą ( = nuo vėžio ligos).

v a r d u v ė s — geriau vardinės, vardo diena, vardadienis.

v i s u o t i n as — visuotinis. Bet: visuotinai (priev.).

ž i n g e i d u s — nevykusiai sudarytas būdvardis, nusižiūrėjus į vok. neugierig, rus. liubopytnyj, lenk. ciekawy. Jis pakeistinas būdvardžiu smalsus.

ž i n o t i — nevart. reikšme "mokėti, išmanyti”. Jis gerai žino ( — moka) anglų kalbą. Jei nori vairuoti automobilį, turi gerai žinoti ( =mokėti) kelių eismo taisykles. Juk žinoti tai dar nereiškia mokėti. Aš žinau, kad yra tokia arabų kalba, bet aš jos nemoku.

ž o d i s   ž o d i n(rus. slovo v slovo)pažodžiui. Pvz.: Jis tą veikalą išvertė žodis žodin ( = pažodžiui).

ž v i l g s n i s  reiškia pažvelgimą, todėl nemaišytina su atžvilgiu. Pvz.: Gabumų žvilgsniu ( —atžvilgiu) jis pralenkia kitus mokinius, bet jam trūksta darbštumo ir pareigos jausmo.