Marija Stankus-Saulaitė

    Fantaziją skaityti smagu ir įdomu. Susipažįstama su nauju, neregėtu pasauliu, priimančiu skaitytoją į savo aplinką ir santvarką. Priprantama prie gyvenimo būdo, gyventojų, veikėjų. Po truputį susigaudoma: atrandami panašumai į skaitytojo pasaulį. Po truputį abu pasauliai sutampa.

    Taip atsitinka, skaitant Anatolijaus Kairio knygą "Pažadų dvaras” (Čikaga, Lietuviškos knygos klubas, 1982). Tai "tautosakinis romanas” ir tai alegorija. Lietuva, jos tautosaka, lietuvių vertybės, Lietuvos politinė padėtis, lietuvių ištikimybė, siekiai, meilė, lietuvių silpnumas, išdavystė — visa tai ir daugiau kas įdomiai, darniai ir vaizdžiai pasakojama šioje knygoje. Abstraktai paverčiami asmenimis, būtybėmis, daiktais ir vabzdžiais. Kas nors vyksta, vystosi, darosi; kadangi čia ir legenda, ir alegorija, vyksmas iškeltas iš laiko ribų, suvisuotinamas. O tačiau Linas siekia dvaro, ieško Uogelės. Įsimylėjęs Rasą ir įrodęs savo meilę bei vertę, jis apdovanojamas dvaru ir Rasa, nes tai viena.

    Knygoje daug humoro. Pačioje pradžioje, pavyzdžiui, pristatomi trys broliai, kurių jauniausias, žinoma, kvailiukas:

    Rytas ir Saulius, būdami išmintingi, daug nesimokė ir į mokslą nesiveržė. Užteko jiems pradžiamokslio, aukštesnis mokslas išminties jiems nebūtų pridėjęs. Visai kas kita Linas: trečiasis! Rašė eilėraščius ir juose metė vėjams ir einantiems pro šalį. Aiškiai neprotingas. Reikia mokyti, (psl. 8-9)

    Jo brendimo, ieškojimo ir kovos kelionė lydima profesoriaus, skaitytojų atpažįstamo, galinčio iššaukti reiškinius ir juos paaiškinti, bet kartais per daug kalbančio. Gražią, paslėptą alegorijos reikšmę jis, kiek per ilgai kalbėdamas, išryškina:

    Ši legenda esate jūs! Niekas jūsų nežino ir niekas nesužinos — niekada! Kaip žemė, siekdama dangaus, niekada jo nepasiekia, taip jūsų dabartinė legenda, skelbdama laisvės idealą, pati lieka už idealo, nežinoma, paslaptinga ir bevardė, (psl. 201)

    Kaip Joninių naktis romano veikėjams, legendos keliautojams, alegorijos tiesoms, taip romanas "Pažadų dvaras” skaitytojams keistomis šviesomis nušviečia taip naują, taip savą pasaulį.


•    Hong Konge išspausdintas naujas keturių evangelijų vertimas į kinų kalbą. Išspausdinta dviem skirtingais rašmenimis: įprastiniais ir suprastintais, kurie dabar vartojami daugelio kinų. Vertimą parūpino kinai mokslininkai, pranciškonų biblinio instituto Hong Konge nariai.

•    Minint Kristaus mirties ir prisikėlimo 1950 m. sukaktį, 1983-ji metai yra popiežiaus Jono Pauliaus II paskelbti Šventaisiais metais.

•    Australijos katalikų šalpos fondas paskyrė 850.000 dol. trečiojo pasaulio kraštams: Pietų Amerikai, Afrikai, Azijai ir Pacifiko saloms. Didžioji šios sumos dalis — 350.000 dol. — paskirta Kambodijos vandentiekių statybai, siekiant atstatyti ryžių auginimą ir ginant gyventojus nuo badavimo..

•    Lenkijoje, Varšuvos priemiesty Ursynow, primas arkiv. Glemp pašventino naujai statomos bažnyčios kertinį akmenį. Joje galės sutilpti 5.000 žmonių.