•    Episkopalų kunigas, vedęs, prieš 20 m. tapęs kataliku, vasario 12 d. įšventintas katalikų kunigu ir paskirtas darbuotis Šv. Marijos Magdalietės parapijoje, San Diego vyskupijoje. Paskutiniu metu jis darbavosi toje pačioje parapijoje kaip diakonas. Jis yra taip pat tikybos dėstytojas San Diego katalikų universitete.

•    Jungtinės Tautos paskelbė, kad pasaulyje per metus alkoholiui išleidžiama 170 mil. dolerių. Per 20 metų alkoholio sunaudojimas pasaulyje padvigubėjo.

•    Į Popiežišką mokslo akademiją priimti du nauji nariai: 1. Amerikietis, Nobelio laureatas Charles Townes, 68 m., fizikos profesorius, 1954 m. sukūręs pirmąjį optinį mazerį, o 1958 m. pirmąjį lazerį — šviesos stiprintoją stimuliuotuoju spinduliavimu, kuris dabar plačiai vartojamas biologijos, medicinos ir kitose srityse. 2. Lenkas prof. Stanislovas Lojasiewicz, 57 m., Jogailos universiteto Krokuvoje profesorius, vienas iš pirmaujančių lenkų matematikų.

•    Apie 700 Italijos žurnalistų buvo priimti audiencijoje popiežiaus Jono Pauliaus II, kuris iškėlė žurnalistinio darbo svarbą ir atsakingumą, ypač dabartiniais laikais, kai laikraštininkams tenka stoti į kovą su pasikėsintojais prieš dvasines ir moralines vertybes. Šv. Tėvas kvietė žurnalistus padėti pasaulyje ugdyti meilės civilizaciją.

•    Sudane dabar yra tik 44 katalikų kunigai pasauliečiai, 110 vienuolių kunigų ir 210 seselių bei 36 broliukai, kuriems tenka aptarnauti 2 milijonus katalikų. Dvasininkų sumažėjo dėl to, kad per 17 metų politinėje įtampoje vyriausybė privertė daugelį kunigų išemigruoti ir trukdė ruošti naujus kunigus. Sudano vyskupai kreipėsi į gretimas valstybes, prašydami atsiųsti daugiau kunigų.

•    Japonų Nippon televizijos firma gavo iš Vatikano sutikimą per 15 metų fotografuoti bei filmuoti Sikstinės koplyčios meno kūrinius. Tai yra speciali privilegija. Už tai jie paaukojo 3 mil. dolerių. Ta suma bus panaudota tiems kūriniams atnaujinti.

•    Argentinoje šiais mokslo metais yra 1.450 klierikų, taigi 264 daugiau negu praeitais mokslo metais.

•    JAV prezidentas Reagan 1983 metus paskelbė Šv. Rašto metais, ragindamas amerikiečius daugiau susidomėti religija, nes tai padėtų pasiruošti mūsų laikų reikalavimams.

•    Japonijoje yra 411.000 katalikų. Kasmet jų skaičius padidėja apie 5000. Veikia 744 katalikų parapijos. 34 kunigų vadovaujamos misijų stotys ir 210 misijų stočių, prie kurių kunigas negyvena. Tokijo mieste yra stiprus katalikų universitetas.

•    Kardinolas Antanas Samorė, didelis lietuvių draugas, mirė Romoje vasario 3 d., sulaukęs 77 m. amžiaus. Jis yra dirbęs Vatikano nunciatūroje Lietuvoje, daug energijos įdėjo ruošiant naują Bažnyčios teisyną.

•    Buvusiam Senegalo respublikos prezidentui poetui Leopoldui Senghor Tuebingeno universitetas paskyrė premiją. Rašytojas Senghor yra popiežiškos kultūros tarybos narys.

•    JAV viceprezidentas G. Bush vasario 7 d. aplankė popiežių Joną Paulių II ir su juo ilgesnį laiką pasikalbėjo.