Antanas Tamošaitis. LITHUANIAN EASTER EGGS. Išleido The Lithuanian Folk Art Institute, 243 South Kingsvvay, Toronto, Ont. M6S 3V1, Canada. Knyga didelio formato, kietais viršeliais. Tekstas, fotografijos ir piešiniai — dail. A. Tamošaičio. 216 puslapių knygoje 80 puslapių paskirta tekstui su nespalvotomis iliustracijomis ir 135 puslapiai — spalvotoms iliustracijoms. Iš viso knygoje yra 1870 velykinių margučių iliustracijų. Knygos kaina: Amerikoje ir kitose šalyse — 19 amerikietiškų dol. (3 dol.

persiuntimui), Kanadoje — 23 kanadiški dol. (1,50 dol. persiuntimui).

Kazimieras Barėnas. BERAGIO OŽIO METAI. Romanas. 558 psl., kaina 12 dol. Viršelis dail. Danguolės Stončiūtės-Kuolienės. Išleido “Ateitis” 1982 m. Galima užsisakyti “Ateities” leidykloje, 16349 Addison, Southfield, MI 48075.

Stasys Raštikis. LIETUVOS LIKIMO KELIAIS. IV tomas. Autoriaus atsiminimai. Išleido Akademinės skautijos leidykla 1982 m. Kieti viršeliai, 792 psl., kaina nepažymėta. Leidinį redagavo Jonas Damauskas. Galima užsisakyti šiuo adresu: R. Dirvonis, 8913 S. Leavitt, Chicago, IL 60620.

Gintaras Tautvytis. GYVENIMAS OKUPUOTOJE LIETUVOJE. Komunistų propaganda ir tikrovė. Išleido Pasaulio lietuvių archyvas (5620 S. Claremont Avė., Chicago, IL 60636) 1982 m. Kieti viršeliai, 230 psl., kaina nepažymėta.

Kęstutis Trimakas. MOTERIS IR KRISTUS. Vyresniosios kartos žmonių ir jaunimo laiškai, atsiliepimai, pasisakymai ir išvados, teigiamos ir neigiamos reakcijos į Gintos Remeikytės eilėraštį “Pasiklausykite Evangelijos pagal Jonę” (“Ateitis”, 1982 m., 6 nr., 206 psl.). “Ateities” formato, 24 psl., kaina 2,70 dol. Užsisakant paštu — 3,90 dol. Užsisakyti galima šiuo adresu: “Arena”, 850 Dės Plaines Ave., Apt. 409, Forest Park, IL 60130.

Minėtą šokiruojantį eilėraštį Ginta Remeikytė, rodos, pirmą kartą paskaitė 1981 metų Lituanistikos seminare. Paskui jį išsispausdino “Ateitis” su tam tikru redaktoriaus įvadu. Eilėraštis sukėlė nemaža sujudimo ir diskusijų, ypač ateitininkijoje. Vieni jaudinosi, piktinosi, grasino redaktoriui. Kiti mėgino ginti ir redaktorių, ir autorę. Daugiausia, atrodo, žmones šokiravo ne kokios nors teologinės hipotezės, ne galimybė Kristui priimti moters kūną, bet pora eilėraščio žodžių ar vaizdų: žodis “išžaginimas” ir “tarp dviejų kedrų išskėstomis kojomis pakabintos moters” vaizdas. Gal didžiausia eilėraščio nauda yra ta, kad jis privertė žmones pagalvoti ir padiskutuoti, o taip pat ir mūsų bendradarbį Vytautą Kasniūną paskatino parašyti atitinkamą vaizdelį (žr. šiame numeryje “Šeimos” skyrių).

Į LAISVĘ. Gruodis, 1982. Nr. 86(123). Politikos žurnalas. Leidžia Lietuvos fronto bičiuliai. Redaguoja Vacys Rociūnas, 7328 Midland Rd., Independence, Ohio 44131. Administratorius Jonas Prakapas, 14 Thelma Dr., Bakersfield, CA 93305. Metinė prenumerata Australijoje, JAV ir Kanadoje — 7 dol., kitur — 5 dol.

CHRONICLE OF THE CATHOLIC CHURCH IN LITHUANIA. No. 54. Leidžia Amerikos lietuvių katalikų kunigų vienybė, 351 Highland Blvd., Brooklyn, NY 11207.

PIRMIEJI ŽINGSNIAI. Kr. Donelaičio lituanistinių mokyklų mokinių laikraštėlis. Nr. 2 (94). Spaudai paruošia mokyt. Danutė Bindokienė.