Pirmoji "Laiškų lietuviams” šventė buvo suruošta 1960 m., švenčiant šio žurnalo dešimtmetį. Po to kiekvienais metais vis suorganizuodavome iškilmingą vakarienę su menine programa arba tik koncertą. Ta proga įteikdavome ir premijas konkurso laimėtojams. Šiais metais tokia šventė, koncertas-vakarienė, bus gegužės mėn. 1 d., sekmadienį, Jaunimo Centro didžiojoje salėje. Numatyta tokia programa:

     3    val. po pietų — Mišios koplyčioje,

     4    val. — konkurso premijų įteikimas,

     4.30 val. — meninė programa,

     6 val. — vakarienė.

     Konkursas jau pasibaigė. Dabar atsiųstus straipsnius skaito vertinimo komisija: Rūta Jautokienė, Jonas Kidykas, S.J., Aleksandra Likanderienė, Raminta Marchertienė, Dovas Šaulys.

Rūta Pakštaitė.

     Meninę programą atliks jauna solistė Rūta Pakštaitė. Rūta yra laimėjusi universiteto stipendiją dainavimo studijoms. 1981 m. laimėjo pirmąją premiją NATS Illinois valstijoje savo balso kategorijoje (ji yra sopranas). 1982 m. dalyvavo Ned Rorem Master Class Čikagoje, o 1979 m. — Lietuvių jaunimo kongreso muzikinėje programoje. 1982 m. koncertavo su baritonu Mark Clark Austrijoje, davė du pilnus rečitalius Čikagoje ir vieną Toronte. 1982 m. gavo stipendiją iš Kulturstudien Akademie Austrijoje mokytis Mozarteum muzikos akademijoje. Buvo priimta į Operos studijų programą Mozarteume ruošti doktoratą 1984 m. Rūta yra laimėjusi Balzeko ir Lietuvių fondo stipendijas. Šiuo metu balsą lavina pas prof. Norma William Čikagoje ir netrukus baigs studijas bakalauro laipsniui gauti balso lavinimo srityje.

     Šių metų vasario 19 d. ji laimėjo pirmąją vietą vokalistų grupėje JAV LB Kultūros tarybos suruoštame konkurse Klyvlende.

     Rūta Pakštaitė yra baigusi Čikagoje Pedagoginį lituanistikos institutą ir kelis kartus dalyvavusi Lituanistikos seminare.

     Visi Čikagoje ir apylinkėse gyvenantieji "Laiškų lietuviams” skaitytojai ir bičiuliai kviečiami šioje mūsų šventėje dalyvauti. Staliukai — po 10 asmenų, bet ir pavieniai asmenys gali įsigyti bilietus, tik prašome juos įsigyti iš anksto, kad žinotume, kokiam skaičiui paruošti vakarienę. Bilietus (15 dol. asmeniui) galima įsigyti "Laiškų lietuviams” administracijoje.

     Tad iki malonaus pasimatymo!

     "Laiškų lietuviams” redakcija, administracija ir leidėjai