Gegužės mėn. i d., sekmadienį, buvo "Laiškų lietuviams” tradicinis renginys. Pirmiausia buvo įteiktos premijos konkurso laimėtojoms (šiais metais visos laureatės buvo moterys). Suaugusiųjų konkurse I premiją (200 dol.) laimėjo Danutė Bindokienė, II (150 dol.) — Gražina Kriaučiūnienė, III (100 dol.) — Marija Stankus -Saulaitė, Jaunimo konkurse I premiją (75 dol.) laimėjo Snieguolė Zalatoriūtė, II (50 dol.) — Aleksandra Gražytė, III (25 dol.) — Gailė Eidukaitė.

     Meninę programą atliko jauna solistė Rūta Pakštaitė, akompanuojant Stephen Gatham. Po programos buvo p. A. Lietuvninkienės labai skaniai paruošta vakarienė, Gausiai susirinkusi publika ilgai vaišinosi ir kalbėjosi, pripažindama, kad Jaunimo Centre niekad nėra ragavusi tokios skanios vakarienės ir niekad negirdėjusi, kad tokia jauna mergaitė (dar tik 20 m. amžiaus) taip puikiai dainuotų.

     Salėje esant dideliam entuziazmui, tuoj atsirado savanorių ir ateinančių metų konkurso premijoms: kun. dr. Juozas Prunskis (200 dol.), J. Veselka (150 dol.), Ona Požarniukaitė (100 dol.), Stefanija Rudokienė (50 dol.). Jaunimo premijoms paskirta 300 dol. Po šimtinę pažadėjo: J. ir V. Janušaičiai, Elena Antanaitienė ir N.N. Kitame numeryje paskelbsime ateinančių metų konkurso temas.

     Mecenatams ir visiems kokiu nors būdu prisidėjusiems prie šios mūsų šventės didelio pasisekimo nuoširdžiai dėkojame.

Redakcija ir Administracija