KRAŽIAI. Redagavo Pranas Razminas. Redakcijos nariai — A.P. Bagdonas ir Jonas Žadeikis. Dailininkas — Petras Aleksa. Išleido Kražiškių sambūris Čikagoje 1983 m. Kieti viršeliai, 252 psl., kaina 12 dol. Įdomiai suredaguota ir gražiai išleista monografija apie Kražių miestelį, kur prieš 90 metų įvyko tos garsiosios “Kražių skerdynės”, kai žmonės drąsiai gynė savo bažnyčią. Knyga rekomenduotina ir jaunimui, nes lengvai parašyta, gausiai iliustruota, taisyklinga kalba.

“AUŠROS SPINDULIAI”. Kristijono Donelaičio aukštesniosios lituanistinės mokyklos 1982-1983 mokslo metų moksleivių metraštis. Redagavo ir spaudai paruošė Danutė Bindokienė. Viršelis Jono Maleiškos, nuotraukos Jono Tamulaičio. Spaudė M. Morkūno spaustuvė 1983 metais. Didelis formatas, 112 psl.

“AUŠROS SPINDULIAI”. Čikagos aukštesniosios lituanistinės mokyklos moksleivių metraštis 1982 -1983. Redaktorius Vidas Noreika. Redakcinė komisija: Saulius Eidukas, Vilma Grabauskaitė, Andreja Kaminskaitė, Ingrida Naudžiūtė, Rūta Tamošiūnaitė, Aras Tijūnėlis, Vida Urbaitė. Metraščio globėjas Juozas Masilionis. 132 psl., kaina 5 dol.

CHRONICLE OF THE CATHOLIC CHURCH IN LITHUANIA. No. 55. Leidžia Lietuvių katalikų kunigų vienybė, 351 Highland Blvd., Brooklyn, NY 11207. Iš lietuvių klabos išvertė kun. K. Pugevičius.