•    Lietuvoje darbininkas Eduard Bulachas, trijų mažų vaikų tėvas, nuteistas pustrečių metų kalėti ir atlikinėti sunkiuosius darbus. Apkaltintas vakaruose veikiančių žmogaus teisių gynimo organizacijų informavimu apie Lietuvos tikinčiųjų padėtį.

•    Mičigano valstijos socialinės tarnybos direktorė seselė Agnės Mary Mansour, būdama šiose pareigose, turėdavo skirti lėšas neturtingųjų abortams. Vatikanas, paties popiežiaus Jono Pauliaus II potvarkiu, pranešė, kad seselės toks turėjimas ryšio su negimusių kūdikių žudymu yra nepateisinamas ir patarė jai iš šių pareigų pasitraukti. Agnės Mary Mansour su tuo nesutiko ir nusprendė pasitraukti iš Mercy seserų vienuolyno. Dabar Agnės Mary Mansour pranešė, kad ji yra iš Vatikano gavusi dispensą nuo vienuoliškų įžadų ir kaip pasaulietė pasiliks tose pačiose valdinėse pareigose.

•    Komunistinė Kinija nuteisė kalėti 4 senelius kunigus: kun. V. Chu, 67 m., anksčiau kalėjęs 24 m., dabar nuteistas 15; kun. J. Chen, 75 m., kalėjęs 25 m., dabar nuteistas 11 m.; kun. Steponas Chen, S.J.. 66 m., taipgi anksčiau kalintas, dabar nuteistas 2,5 m., kun. Stasys Chen, S.J., 80 m., irgi anksčiau kalintas, dabar nuteistas 10 m. Tikroji nubaudimo priežastis — atsisakymas nutraukti ryšius su Vatikanu.

•    JAV katalikų šalpos tarnyba nuo sausio iki gegužės mėn. šiemet jau išdalino 123.000 dol. paramos Ekvatoriaus, Bolivijos, Peru ir Kolumbijos neturtėliams.

•    Pasaulyje yra 4 milijardai 371 milijonas gyventojų. Krikščionių iš jų yra 1 milijardas 353 milijonai, taigi apie trečdalis. Krikščionių tarpe daugiausia katalikų: 784 milijonai, protestantų — 400 mil., stačiatikių — 272 milijonai.

•    Pasaulyje daugiausia skaitoma knyga yra Šv. Raštas. Net ir Japonijoje, kur krikščionių yra tik 411.000, kiekvienais metais parduodama apie 2 mil. biblijų ir atskirų Šv. Rašto knygų.

•    Paskutinio dešimtmečio laikotarpy Azijoje katalikų skaičius padidėjo 26% — paaugo iki 62 milijonų. Afrikoje katalikų padaugėjo 47%, ten jų yra 58 milijonai, Centrinėje Amerikoje katalikų skaičius nuo 1970 iki 1980 m. paaugo 55%, dabar ten jų yra 60 milijonų.

•    Pasaulio vyskupų sinodas šaukiamas rugsėjo 29 d. Šio sinodo tema: “Susitaikymas ir atgaila Bažnyčios misijoje”.