Mielas Pasaulio Lietuvių Jaunime,

     Mes, okupuotos Lietuvos jaunimas, sveikiname visus, susirinkusius į V Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresą! Sveikiname jus visi, maži ir dideli, tiek laisvi, tiek kaliniai iš Lietuvos ar ištremti už jos ribų. Nors fiziškai esame toli, atskirti vandenynų ir spygliuotų užtvarų, bet savo dvasia esame ir būsime kartu su jumis, nes mus visus jungia stiprūs kraujo ryšiai, vienija bendros idėjos, tikėjimas, kovos tikslai. Mes visi esame tos pačios lietuvės motinos vaikai, nors ir išsibarstę po visą platųjį pasaulį. Mus riša karšta Lietuvos meilė ir susirūpinimas visos tėvynės likimu. Mes visi esame viena Tauta, viena galinga jėga, kuri dar sudrebins pasaulį.

     Mes nuolat stebime jus, jaučiame jūsų mintis, žavimės jūsų žygiais ir darbais. Jūs esate mūsų balsas pasaulyje. Tebūnie tas balsas skambantis ir nesustabdomas! Tebūnie jūsų veikla ir darbai sėkmingi. Linkim turiningai su pakilia nuotaika pastovyklauti, o atstovams studijų dienų metu apsvarstyti, iš kur mes atėjom, kas mes esame ir kuriuo keliu turime eiti, bei padaryti svarbius nutarimus. Telaimina jus Dievas ir tepadeda įprasminti savo egzistenciją vardan Lietuvos kančios kelio sutrumpinimo.

     Žvelkite į Lietuvą, kaip mes žiūrime į jus. Padėkite mums dvasiškai ir fiziškai, kad mūsų visų vieninga kova atneštų mus į laisvą, nepriklausomą Lietuvą!

     Dar labiau sutelkime gretas, aktyvinkime veiklą, stiprinkime savo tautinę sąmonę, tobulinkime savo lietuvių kalbą ir skelbkime Lietuvos vardą visame pasaulyje. Išgirskime Kudirkos varpo balsą: kelkitės, kelkitės, kelkitės!

     Įprasminkim tėvų, senelių ir protėvių pralietą kraujo ir ašarų auką už mylimą tėvynę.

     Pirmyn į šviesią ateitį kartu su jumis!

Okupuotos Lietuvos jaunimas