CHIARA LUBICH

     "Juk visas įstatymas telpa viename sakinyje: Mylėk savo artimą, kaip save patį” (Gal 5,14).

     Šį trumpą, tikslų, aiškų ir nuostabų sakinį savo laiške galatams parašė apaštalas Paulius. Tais žodžiais jis mums sako, kad artimo meilė yra pagrindas krikščioniškam gyvenimui. Kas myli artimą, apaštalo teigimu, įvykdo visą įstatymą. Įstatymas draudžia svetimauti, žudyti, vogti, geisti... Tie, kurie myli, to draudimo klauso. Jie nežudo, nevagia ir nieko pikto kitiems nedaro. Bet jie nepasitenkina vien vengdami pikto. Jie siekia toliau, skleisdami visur gėrį. Jie myli artimą, visiškai atsiduodami jam taip, kad yra pasiruošę net gyvybę už jį atiduoti.

     Dėl to Paulius ir sako, kad, mylėdami artimą, mes vykdome ne vien tik meilės įsakymą, bet kartu ir visą įstatymą, kurs meilės įsakyme ir susumuotas. Jei visas įstatymas yra susumuotas artimo meilėje, tai kiti įsakymai kaip tik mums padeda ir nurodo, kaip artimą mylėti dažnai komplikuotose gyvenimo situacijose. Dievas, duodamas tuos kitus įsakymus, juose mums rodo savo valią, kurią privalome vykdyti. Jis nori, kad būtume klusnūs, skaistūs, romūs ir gailestingi, kartu nebūdami prisirišę prie turtų ir žemiškų gėrybių. Taip marindami savo aistras, geriau galėsime vykdyti meilės įsakymą.

     Čia gal norėtųsi paklausti, kodėl apaštalas toje vietoje nepaminėjo Dievo meilės? Iš tikrųjų Dievo ir artimo meilė yra viena kitos išraiška. Mylėti Dievą reiškia vykdyti Jo valią. O Jo valia yra, kad mes mylėtume artimą. Kaip tai galime įvykdyti? Turime mylėti artimą tikra meile, be jokių išskaičiavimų.

     Mes artimo nemylime, jei tą meilę jam rodome, tikėdamiesi iš to naudos, nors toji nauda būtų ir dvasinė — kad ir mūsų pačių šventumas. Mūsų artimo meilė neturi virsti savimeilė.

     Galime būti tikri, kad tie, kurie tikrai myli, pasieks šventumo. Jie bus "tobuli, kaip Tėvas yra tobulas”, nes jie darė tai, kas geriausia — suprato Dievo valią ir ją vykdė. Vykdydami Dievo valią, jie įvykdė įstatymą. Toji meilė — tai vienintelis dalykas, iš kurio gyvenimo pabaigoje turėsime duoti apyskaitą.

Iš anglų kalbos išvertė K. P.