Skyrių tvarko JUOZAS V AIŠNYS, S.J. PatarėjasPROF. PETRAS JONIKAS

NETAISYKLINGOS REIKŠMĖS ŽODŽIAI

(Tęsinys)

     Būdvardžiai ir prieveiksmiai.Kai kurie mūsų rašytojai ir žurnalistai mano, kad abuojas reiškia tą pat, ką abejingas, o abuojumas reiškia abejingumą. Tai yra didelis nesusipratimas. Būdvardis abuojas yra senas lietuvių ir baltų kalbų žodis. K. Būgos nuomone, jis yra sėliškos kilmės. Dabar šitas žodis užtinkamas rytų aukštaičių ir kai kurių dzūkų tarmėse, artimesnėse buvusių sėlių teritorijai. Šiose tarmėse abuojas reiškia piktą, įžūlų, įkyrų, nedorą, nepakenčiamą, bjaurų, Štai keli pavyzdžiai, paimti iš rytų aukštaičių šnekamosios kalbos: Mūsų jautis abuojassaugokis (Rokiškis). Jo pati labai abuojakeikiasi, vaikus muša (Svėdasai). Toks abuojas vaikas pasidarėvisą dieną burzgia ir burzgia (Utena). Koks abuojas kelias rudenį (Labanoras). Tokia pat reikšme šį žodį vartoja ir Tumas-Vaižgantas (rytų aukštaitis). Minėtose tarmėse tą pačią reikšmę turi ir bevardė giminė, pvz.: Čia man abuojanegaliu gyventi (Alanta). Šiandien lyja, purvaskeliauti abuoja (Palūšė). Ši reikšmė būdinga ir iš minėtojo būdvardžio išvestiems daiktavardžiams — abuojybė, abuojystė, abuojumas, pvz.: Abuojybė, ne darbas, kai šalta miške (Tauragnai).

     Tad iš gyvosios žmonių kalbos pavyzdžių šio žodžio reikšmė labai aiški, bet mūsų raštijoje vis galima užtikti tokių pasakymų: Per didelis mūsų abuojumas lietuviškiems reikalams. Jis tam dalykui visiškai abuojas. Čia abuojumas ir abuojas labai klaidingai vartojama abejingumo ir abejingo reikšme. Matyt, tie žmonės, ieškodami naujovių, nusitvėrė šį žodį vartoti, visai nežinodami jo tikrosios reikšmės.

     Kai kurie, ypač vyresnieji, netinkamai vartoja žodį išieškotas, pvz.: Aktoriaus vaidyba buvo tikrai puiki, išieškota. Dailininko kūrinių formos labai įvairios, išieškotos. Rašytojas pasižymi originaliu ir labai išieškotu stiliumi. Tai rusų kalbos įtaka, verčiant į lietuvių kalbą rusiškąjį būdvardį iziskannij (subtilus, tobulas, rafinuotas).

     Lietuvių kalboje veiksmažodis išieškoti, iš kurio padarytas dalyvis išieškotas, visai ką kita reiškia, pvz.: Išieškojau visus kambarius, bet nesuradau. Iš jo bus sunku visas skolas išieškoti. Tad žodis išieškotas, kalbant apie meno kūrinių vertę, netinka. Čia turime ieškoti kitų tinkamų žodžių, pvz.: subtilus, tobulas, rafinuotas, įmantrus, puikus, grakštus, išdailintas, ištobulintas ir kt.

     Gan dažnai yra vartojamas prieveiksmis ypatingai dalelytės ypač reikšme. Kai kurie mano, kad šie du žodžiai yra sinonimai, tad sakinyje galima vartoti arba vieną, arba kitą. Tai klaidingas galvojimas. Dalelytę ypač vartojame, norėdami ką nors pabrėžti, o prieveiksmis ypatingai vartojamas prie būdo aplinkybių (atsakant į klausimą kaip?). Ypatingai reiškia nepaprastai, savotiškai, subtiliai. Dalelytę ypač vartojame, pabrėžtinai išskirdami kurį nors daiktą, veiksmą, ypatybę iš kitų panašių daiktų, veiksmų ar ypatybių, pvz.: Sugavau daug žuvų, ypač lydekų. Jis gražiai groja įvairiais instrumentais, ypač smuiku. Šituose sakiniuose visiškai netiktų žodis ypatingai. Prieveiksmį ypatingai vartojame, pavyzdžiui, tokiuose sakiniuose: Jis ypatingai gražiai groja. Vakar buvo ypatingai šilta diena. Amerikai yra ypatingai sunku išspręsti rasinį klausimą.

     Jeigu kartais neaišku, katrą iš šių dviejų žodžių vartoti, patartina pagalvoti, ar jo vietoj būtų galima pasakyti nepaprastai, savotiškai, subtiliai. Jeigu galima, tai vartokime žodį ypatingai, o jei negalima, tai vartokime ypač.

     Būdvardis gilus ir prieveiksmis giliai nevartotini stiprumui, nuoširdumui reikšti, pvz.: Tas įvykis visiems padarė gilų (= stiprų, didelį) įspūdį. Reiškiame gilią (= nuoširdžią) užuojautą.

Labai dažnai netaisyklingai vartojamas būdvardis pilnas ir prieveiksmis pilnai-, jais visai be reikalo keičiami žodžiai visas, visiškas ir visai, visiškai. Pvz.: Mašina pradėjo veikti pilnu (= visu) pajėgumu. Reikės dar daug pastangų iki pilnos ( = visiškos) pergalės. Pilnai (=Visai, visiškai) sutinku su tavo nuomone.. Mokslininkai stengiasi pilnai (= gerai) pažinti gamtą. Stengiamės kuo pilniau ( = geriau) patenkinti jų poreikius. Į klausimą reikėjo atsakyti pilniau ( = išsamiau).

Būdvardis tamprus reiškia atsparus, stangus, elastingas. Jo nereikėtų vartoti reikšme glaudus, artimas. Tą pat reikia pasakyti ir apie prieveiksmį, padarytą iš šio būdvardžio (tampriai). Pvz.: Tarp jų buvo labai tamprūs (= artimi, glaudūs) ryšiai. Visi šie klausimai yra labai tampriai (= glaudžiai, artimai) susiję su jo byla.


■ Kolumbo vyčiai 1982 metais panaudojo 52 milijonus dolerių labdaros reikalams, pašvęsdami daugiau kaip 13 milijonų valandų varguomenės tarnybai bei talkai ligoninėse, veikloje su jaunimu, darbe našlaitynuose. Jie 1.451.226 kartus aplankė ligonius ir kenčiančius. Dabar Kolumbo vyčiai yra paplitę po daugelį valstybių. Jie veikia JAV-se, Kanadoje, Meksikoje, Filipinuose, Portorike, Gvatemaloje, Guame, Virgin Islands, Panamoje ir Domininkonų respublikoje. Jų aukos 1952 metais" buvo taip paskirstytos: 11,8 mil. dolerių vargšams, ligoniams ir invalidams, daugiau kaip pusė milijono nukentėjusiems įvairiose nelaimėse, 7,3 mil. dolerių paramai bažnyčių, ligoninių, prieglaudų, 5,8 mil. dolerių labdaros organizacijoms, skautams, kovai su vėžiu ir širdies ligomis, 2,9 mil. dol. paramai maistu ir drabužiais, 3 mil. dol. jaunimo veiklai, 8 mil. dol. bažnytinei ir bendruomeninei veiklai.

• JAV katalikų savitarpės pagalbos — apdraudos draugija Catholic Order of Foresters šiemet švenčia 100 m. sukaktį.