Skyrių tvarko JUOZAS VAIŠNYS, S.J. Patarėjas—PROF. PETRAS JONIKAS

KALBOS TAISYMAI

     k l a u s t i  k ą ar k l a u s t i   k o? Su veiksmažodžiu klausti galima vartoti kilmininką arba galininką, pvz.: Paklausk tėvo (tėvą), ar bus rytoj namie. Aš tavęs (tave) jau daug kartų klausiau, kada mane aplankysi. Vis dėlto dažnai geriau vartoti galininką, nes, vartojant kilmininką, gali būti neaiškumu ar dviprasmiškumų. Pvz.: Aklas aklo kelio klausė. Čia neaišku, ar aklas klausė, kad kitas aklas žmogus jam kelią nurodytų, ar jis klausė kažkokio "aklo kelio”. Šio neaiškumo nebus, jei pavartosi galininką: Aklas aklą kelio klausė.

     k o k s   t a i nevartotinas vertinys — kažkoks, kažin koks: Vakar buvo aėjęs koks tai (— kažkoks) nepažįstamas žmogus. Ir kiti panašūs žodžiai su tuo "tai” yra rusy-bės, pvz.: kas tai, kuris tai, kaip tai ir kt. Mes galime išsiversti be jų, vartodami kažkas, kažkuris, kažkaip ir pan. Žinoma, tai galima vartoti tokiais atvejais: Kas tau tai pasakė? Nežinau, kaip tai suprasti.

     k o š m a r a s.  Šis žodis daugelio yra klaidingai vartojamas netvarkos, sąmyšio reikšme. Pvz.: Mokytojas, įėjęs į klasę, bara vaikus: ”Koks čia košmarasvisur primėtyta popierių, suolai netvarkingai sustatyti, keliate triukšmą.. .” Tame susirinkime buvo tikras košmaras: visi kalbėjo, ginčijosi, šaukė, nekreipė jokio dėmesio į pirmininką. Šiuose sakiniuose, be abejo, reikėtų vartoti ne žodj košmaras, bet netvarka, sąmyšis. Žodžio košmaras reikšmė yra visai kitokia. Jis yra kilęs iš prancūzų cauchemar ir mūsų žodynuose paprastai yra taip verčiamas: baisus sapnas, slegiantis regėjimas, slogutis; perkelta prasme — baisus, slegiantis daiktas. Anglai jį verčia žodžiu nightmare, vokiečiai — boeser Traum, Alpendruecken, ispanai — pesadilla. Štai keli taisyklingo šio žodžio vartojimo pavyzdžiai: Savo kalėjime praleistus metus prisimenu kaip klaikų, baisų košmarą. Prisiminęs tą mane neseniai slėgusį košmarą, drebu iš baimės. Tas įvykis man buvo žudantis košmaras.

     k r e i p t i   d ė m e s į   k a mkreipti dėmesį į ką: M e s per mažai dėmesio kreipiame jaunimo auklėjimui (=į jaunimo auklėjimą).

     k u l t ū r i n i a i priev. — kultūriškai: Reikėtų daugiau susirūpinti kultūriniai ( = kultūriškai) atsilikusiais kraštais.

     l a g e r i s  yra žodžio stovykla sinonimas, bet dabar po liūdnai pagarsėjusių komunistų bei nacių darbo ir koncentracijos lagerių šis žodis įgijo neigiamą atspalvį, todėl šia neigiama prasme jis dabar ir tevartojamas. Tad jeigu dabar, užuot sakę skautų stovykla, pasakytume skautų lageris, reikėtų suprasti, kad toje stovykloje skautai yra engiami ir kankinami. Bet šį skolinį iš vokiečių kalbos mes buvome įpratę vartoti.

     l a i yra tarmiškas žodis, tad bendrinėje kalboje geriau vartoti tegu ar tegul:. Lai ( = Tegul) jis sau eina, iš kur atėjęs.

     l a i k e  pamokos, pietų, pokalbio, posėdžio nevart. vertiniai — per pamoką, per pietus, per pokalbį, per posėdį arba pamokos, pietų, pokalbio, posėdžio metu.

     l a i k a s   n u o   l a i k o  nevart. Vertinys — kartais, retkarčiais, tarpais: Laikas nuo laiko (= Retkarčiais) jis mus vis aplanko. Laikas nuo laiko ( = Kartais, retkarčiais, kartkartėmis) reikia patikrinti sveikatą.

     l a i k o   b ė g y j e  nevart. vertinys — ilgainiui, su laiku: Laiko bėgyje (=ilgainiui) patyrėme daug įdomių dalykų. Laiko bėgyje (= Ilgainiui, su laiku) labai pasikeitė miesto išvaizda.

     l a i k y t i  — nevart. reikšme "manyti, būti tos nuomonės”: Laikau ( = Manau), kad jis yra tinkamas šiam darbui. Daugumas laiko ( = yra tos nuomonės), kad jis tų pareigų gerai neatliks.

     l a i k o   r e i š k i m a s. Nors laikui reikšti mes turime galininką, vietininką ir prielinksnį per su daiktavardžiu, bet daug kas dabar yra labai įpratę šiam tikslui vartoti žodį metu. Pvz.: Tai buvo karo metu. Pamokų metu reikia ramiai sėdėti. Aš ten buvau praėjusios vasaros metu. Žinoma, šie sakiniai yra visiškai taisyklingi, bet juos galima ir kitaip išreikšti: Tai buvo per karą. Per pamokas reikia ramiai sėdėti. Aš ten buvau praėjusią vasarą. Šie pasakymai yra gyvesni, aiškesni ir trumpesni. Vietoj jų vartojant tik konstrukcijas su metu, skurdinama mūsų kalba.

     l a i k o t a r p y j e  — per tam tikrą laiką, tam tikru laiku, laikotarpiu: Manau tai atlikti trijų savaičių laikotarpyje ( = per tris savaites, trijų savaičių laikotarpiu). Tai įvyko šių metų laikotarpyje ( = šiais metais).

     l e n g v a a t l e t a slengvaatletis,

     l i e s t i — nevart. reikšme “būti labai susijusiam, būti skirtam kam nors”: Šis klausimas liečia paskutiniuosius įvykius ( = yra apie paskutiniuosius įvykius). Naujausias rašytojo veikalas liečia mūsų istoriją ( = yra apie mūsų istoriją, skirtas mūsų istorijai). Tai manęs neliečia ( = Tai nėra apie mane, aš nieko bendra su tuo neturiu).

     Taip pat yra nevartotini pasakymai kas liečia ir reikalas liečia: Kas liečia mane ( = Dėl manęs) tai būk visiškai ramus. Kas liečia šį klausimą ( = Dėl šio klausimo) norėčiau pasiginčyti. Kai reikalas liečia (=Kai kalbama apie)mus paims, tai viskas kitaip atrodo. Kai reikalas liečia rūpinimąsi sveikata ( =Kai būtina, svarbu rūpintis sveikata), tai nesigailime nei laiko, nei pinigų. Čia reikalas liečia visai ką kita ( =Čia kalbama visai apie ką kita).

■ Lietuvoje išleistas šv. Kazimiero jubiliejinis medalis, sukurtas dail. Žukausko. Medalio vienoje pusėje šv. Kazimiero atvaizdas su parašu: “Šventasis Kazimieras, Lietuvos globėjas, 1484-1984”. Antroje pusėje iškalti šv. Kazimiero pamėgtos giesmės žodžiai: “Ausk Marijai rožių giją, mano siela nerami. Skelbk gerumą, prakilnumą ilgesinga širdimi”.