Albinas Baranauskas. PILIAKALNIO ŠEŠĖLIS. Romanas. Išleido Liet. knygos klubas 1984 m. Spaudė “Draugo” spaustuvė. Viršelis Jonės Karužaitės. 213 psl., kaina 8 dol.

Eduardas Cinzas. ŠVENTOJO PETRO ŠUNYNAS. Romanas. Išleido Ateities literatūros fondas 1984 m. Viršelis Danguolės Stončiūtės - Kuolienės. Spaudė “Draugo” spaustuvė. 234 psl., kaina 10 dol. Knygą galima gauti pas platintojus arba Ateities literatūros fcnde, 10000 S. Bell Ave., Chicago, IL 60643.

PETRAS KARUŽA. Giesmės apie daiktus ir žmones. Margi žiedai. Ankstyvieji poezijos ir beletristikos bandymai. Straipsniai. Nekrologai. Atsiminimai. Redagavo Antanas Vaičiulaitis ir Bernardas Brazdžionis. Išleido Kazys Karuža 1984 m. Spaudė “Draugo” spaustuvė. Kieti viršeliai, 408 psl., kaina 15 dol.

Alfonsas Grauslys. JIEŠKAU TAVO VEIDO. Dvasinio ugdymo įtaigos. II papildyta laida. Išleido Prisikėlimo parapija Toronte 1983 m. Viršelį piešė Aldona Totoraitienė. 360 psl., kaina 10 dol. Knygą galima užsisakyti šiuo adresu: Prisikėlimo parapija, 1011 College St., Toronto, Ont., M6H 1A8, Canada.

Adolfas Damušis. ANTINACINĖ LIETUVIŲ REZISTENCIJA. Atspaudas iš “Tėviškės žiburių” 1984 m. 13, 15 ir 16 nr.