■    Olandijoje įruošta kilnojamoji paroda apie Pabaltijo kraštus, išryškinant nacių ir Sovietų prievartos veiksmus Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Parodą surengė Olandijos Lietuvių Bendruomenė, kurioje veikliausiai reiškiasi laikraštininkas Izaokas Kaplanas. Jam talkino Amsterdamo universiteto Rytų Europos skyrius. Iš Amsterdamo paroda perkelta į Briuselį, vėliau į Paryžių.

■    Kubos poetas Jorge Valls Arango, Castro kalėjimuose išlaikytas 20 metų, pažymėjo, kad tik tikėjimas į Dievą ir malda jam padėjo nepalūžti. Jis buvo suimtas, nes atsisakė tarnauti Castro kariuomenėje, laikydamas Castro hitlerinio tipo diktatoriumi. Kalėjime jis buvo kankinamas, mušamas, bauginamas, siekiant jį psichiškai paveikti. Manydamas, kad jau nebeišeis iš kalėjimo, norėjo nusižudyti, bet nuo savižudybės jį išgelbėjo tikėjimas ir nuolatinė malda.

■    Vokietijos katalikų suvažiavimo metu Miunchene buvo surengta dokumentinė paroda apie dabartinę religinę padėtį Lietuvoje. Suvažiavimui pasibaigus, buvo nuspręsta kilnoti ją į kitus miestus.

■ Pasaulyje dabar yra maždaug 10 milijonų pabėgėlių dėl religinių persekiojimų, rasinių diskriminavimų, dėl žmogaus teisių pažeidimų.

■    Marijonų vienuolijos ligšioliniam vyriausiam vadovui kun. Fideliui Grabowski pasitraukus, nauju marijonų generaliniu vadovu tapo buvęs jo pavaduotojas kun. Donaldas Petraitis. Jį jau patvirtino Vatikano kongregacija vienuolių reikalams. Vyriausio vadovo pareigas pradėjo eiti lapkričio 28 d. Kun. Petraitis yra gimęs 1937 m. Aušros Vartų parapijoje Čikagoje. Į marijonų vienuolyną įstojo 1955 m. Kunigu įšventintas 1964 m.

■    Kauno arkivyskupijos ir Vilkaviškio vyskupijos apaštalinis administratorius ir Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas vysk. Liudas Povilonis pakeltas į arkivyskupus. Apie tai lapkričio 16 d naujam arkivyskupui pranešė Vatikano valstybės sekretorius kard. Agostino Casaroli.

■    Vysk. Liudui Poviloniui grįžtant iš Romos į Lietuvą, Maskvos aerodrome muitininkai jį nuodugniai iškratė. Atėmė jo lagamine rastas visas religines knygas ir Vatikano radijo gamintas kasetes, kuriose buvo įrašytos iškilmės, įvykusios kovo 4 dieną Šv. Petro bazilikoje, minint Lietuvos globėjo šv. Kazimiero 500 m. mirties sukaktį.

■ Kun. Juozas Preikšas, Vilkaviškio klebonas ir dekanas, popiežiaus paskirtas arkiv. L. Povilonio pagalbininku; jis taip pat nominuotas tituliniu Egnazijos vyskupu. Kun. Preikšas yra gimęs 1926 m., kunigu įšventintas 1951 m. Teologines studijas gilino teologijos fakultete prie Kauno kunigų seminarijos, įgydamas teologijos licenciato laipsnį. Keletą metų dėstė dogminę teologiją Kauno kunigų seminarijoje. Nuo 1969 m. buvo Vilkaviškio klebonu, ėjo bažnytinio teisėjo pareigas, o 1984 m. buvo išrinktas Vilkaviškio vyskupijos kunigų tarybos nariu ir konsultoriumi.

■    Salvadoro arkivyskupas Rivers y Damas globoja vyriausybės atstovų ir sukilėlių atstovų pasitarimus, siekiant taikos.    J. Pr.