REDAKCIJA

     1950 metų pradžioje pasirodė pirmasis "Laiškų lietuviams” numeris, tad šiais metais jau švenčiame trisdešimt penkerių metų sukaktį. Nuo pat pirmojo numerio iki šiol šį žurnalą redaguoja Juozas Vaišnys, S.J. (su šešerių metų pertrauka). Kai 1963 metų pabaigoje jis išvyko porai metų į Montrealį, redaktoriaus pareigas perėmė kun. Kęstutis Trimakas, tačiau J. Vaišnys beveik visą laiką buvo redakciniame kolektyve. 1969 m. pabaigoje K. Trimakui pasitraukus iš redaktoriaus pareigų, redaktoriavimą vėl perėmė J. Vaišnys.

     Administratoriaus pareigas nuo pat pradžios ėjo brolis Petras Kleinotas,

     S.J. 1970-1971 m. jam pagelbėjo Dana Kurauskienė, o 1972-1975 m. — Aleksandra Likanderienė, kuri nuo 1976 metų viena perėmė žurnalo administravimą. Žurnalą spausdina Nekaltai Pradėtosios Marijos seserys Putname. Jos labai kruopščiai ir nuoširdžiai atlieka spausdinimo darbą.

     Redaktoriui talkininkavo ar talkininkauja savo rašiniais šie tėvai jėzuitai: Bruno Markaitis, Anicetas Tamošaitis, Jonas Kidykas, Petras Daugintis, Juozas Venckus (jau miręs), Antanas Saulaitis, Gediminas Kijauskas, Algimantas Kezys, Jonas Borevičius, Jonas Kubilius, Petras Rabikauskas, Antanas Liuima, Vaclovas Gutauskas, Juozas Beleckas, Kazimieras Pečkys (jau miręs), Bronius Krištanavičius (jau miręs), Juozas Bružikas (jau miręs). T. Bružiko Vokietijoje leisti "Misijonieriaus laiškai” kaip tik davė mintį leisti "Laiškus lietuviams”.

Ramintos Jelionytės nuotrauka.

     Redakciniame kolektyve ilgiau ar trumpiau yra buvę šie asmenys (neskaitant tėvų jėzuitų): Nijolė Užubalienė, Danutė Bindokienė, Vytautas Kas-niūnas, Gediminas Vakaris, Danutė Vakarė, Arūnas Liulevičius, Aušrelė Liulevičienė, Gintarė Ivaškienė, Vaclovas Kleiza, Gintautas Sabataitis, prof. Petras Jonikas, Eglė Juodvalkytė, Marija Smilgaitė, Marija Eivaitė, Dalia Kučėnienė, kun. Stasys Yla, Dalia Rėklytė-Aleknienė, Rasa Lukoševičiūtė,  Kristina Parėštytė. Įvairiais rašiniais mums yra labai daug padėję daugelis kunigų bei pasauliečių, kurių visų pavardes čia būtų sunku suminėti.

     Žurnalo išvaizdą pagražinti yra padėję daugelis menininkų, nupiešdami viršelius, vinjetes, užsklandas, nuolat parūpindami nuotraukų. Paminėsime tik kai kuriuos: Algirdas Kurauskas, Vladas Vijeikis, J. Pilipauskas, sesuo M. Mercedes, Jūratė Eidukaitė-Okura, Vilija Eivaitė, Vincas Lukas, Zita Sodeikienė, Birutė Bulotaitė, Rasa Krokytė, Giedrė Čepaitytė, Judita Patraitė, Lina Didžbalytė, Algirdas Grigaitis, kuris iki šiol yra redakciniame kolektyve.

     Jiems visiems, taip pat ir kitiems čia nepaminėtiems mūsų bendradarbiams, rėmėjams ir skaitytojams esame nuoširdžiai dėkingi.

     1960 metais švęsdami žurnalo dešimtmetį, suruošėme iškilmingą vakarienę su menine programa. Čia taip pat buvo įteiktos premijos pirmojo konkurso laimėtojams. Nuo to laiko kiekvienais metais yra ruošiamos metinės šventės ir skelbiami konkursai, jau tapę tradicija.

     Nuo pat pirmųjų "Laiškų lietuviams” pasirodymo metų populiariausi skyriai buvo "Prie šeimos židinio” (dabar "Šeima”) ir "Jaunimo paslaptys” (dabar "Jaunimas”). Nuo 1970 metų įvestas "Kalbos” skyrius, daugelio labai mėgstamas ir vertinamas.

     "Jaunimo” skyriuje įvairiais jaunimo klausimais pirmiau daugiausia rašydavo suaugusieji, bet dabar stengiamės daugiau įtraukti jaunimą. Jau nuo seniau vis ieškome, kas galėtų sutikti rūpintis šiuo skyriumi. Esame vieną kitą suradę, bet po kiek laiko jie atsisakydavo. Iš dalies dėl laiko stokos, iš dalies dėl to, kad jiems būdavo sunku surasti šiam skyriui bendradarbių. Dabar vėl kreipiamės į skaitytojus, ypač į jaunimą, kad kas nors pasisiūlytų šiam svarbiam darbui. Šio skyriaus tvarkytojas turėtų arba pats parašyti jaunimui skirtų straipsnių, arba surasti kitų jaunuolių, kurie parašytų. Jaunimas dažnai pageidauja, kad mūsų laikraščiuose ir žurnaluose būtų jaunimo skyriai. "Laiškuose lietuviams” toks skyrius yra, tad laukiame tik bendradarbių iš paties jaunimo.

     Šia proga užsiminsime ir apie prenumeratos mokestį. Dabar metinė prenumerata yra 8 doleriai. Aišku, reikia suprasti, kad tai yra amerikietiški doleriai. Užtat Kanados skaitytojai, smarkiai nukritus jų doleriui, turėtų atsiųsti bent po 10 dol. Kai kurie skaitytojai siūlo pakelti prenumeratos mokestį, bet kol kas dar nekelsime. Yra nemaža skaitytojų, kurie savo noru prideda vieną kitą dolerį, siųsdami prenumeratos mokestį. Jiems esame dėkingi.