Algimantas Mackus. AUGINTINIŲ ŽEMĖ. Išleido Algimanto Mackaus knygų leidimo fondas 1984 m. Šią dailininko Prano Lapės dviejų spalvų piešiniais iliustruotą poezijos knygą galima įsigyti Fondo adresu: 7338 S. Sacramento Ave., Chicago, IL 60629. Didelis formatas, kieti viršeliai, 195 psl., kaina 15 dol.

Julija Švabaitė. STIKLINIAI RAMENTAI. Premijuotas romanas. Išleido Liet. Knygos klubas 1985 m. Viršelis Jonės Karužaitės. Spausdino “Draugo” spaustuvė, 4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629. 264 psl., kaina 9 dol. Recenziją duosime vėliau.

Bronius Aušrotas. SUNKIŲ SPRENDIMŲ METAI. Išleido Liet. Knygos klubas 1985 m. Aplankas Pauliaus Jurkaus. Kalbą taisė Leonardas Žitkevičius ir Paulius Jurkus. 237 psl., kaina minkštais viršeliais 8 dol., kietais — 12 dol.

KUNIGAS ALFONSAS LIPNIŪNAS. Redagavo Stasė Vanagaitė - Petersonienė. Išleido švėkšniškių draugija 1985 m. Trumpa prieš 40 metų mirusio kun. A. Lipniūno biografija. 116 psl., kaina nepažymėta.

Jonas Sakas-Sakevičius. KUNIGAS JUOZAS VAILOKAITIS. Žurnalistinė, visuomeninė, politinė ir ekonominė veikla. Išleido Popiežiaus Leono XIII literatūrinis fondas 1985 m. Kieti viršeliai, 279 psl., kaina 8 dol.

Nijolė Sadūnaitė. KGB AKIRATYJE. Viršelis Ados Sutkuvienės. Išleido “Ateitis” 1985 m. 144 psl., kaina 5 dol.

Petras Daugintis, S.J. URUGVAJAUS LIETUVIAI. Istorinė studija. Atspaudas iš L.K. Mokslo akademijos metraščio, VI t., 281-368 psl. Išleista Romoje 1985 m. Čia aprašyta Urugvajaus lietuvių veikla 1924-1945 m. Netrukus bus paruošta ir antroji dalis.

PIRMIEJI ŽINGSNIAI. Kr. Donelaičio lituanistinių mokyklų mokinių laikraštėlis. Nr. 3 (103). Spaudai paruošia Danutė Bindokienė. Rašo ir iliustruoja patys mokiniai.

LIETUVIŲ IŠEIVIJOS SPAUDOS BIBLIOGRAFIJA 1975—1979. Bibliografinius duomenis surinko Povilas Gaučys. Redagavo ir indeksą sudarė Jonas Dainauskas. Išleido Lituanistikos institutas 1984 m. Kieti viršeliai, 414 psl., kaina nepažymėta.

METMENYS. Nr. 49. Redaguoja Vytautas Kavolis, Dickinson College, Carlisle, PA 17013.