Tomas Venclova. TEKSTAI APIE TEKSTUS. Išleido Algimanto Mackaus knygų leidimo fondas 1985 m. Fondo adresas: 7338 S. Sacramento Ave., Chicago, IL 60629. Aplankas — I. Gražulio. Spaudė Morkūno spaustuvė. Kieti viršeliai, 240 psl., kaina 10 dol.

     Autorius savo žodyje taip apie šią knygą rašo: "Literatūros mokslas yra mano profesija, iš kurios štai jau kelinti metai valgau duoną ir išeivijoje. Esu paskelbęs gana daug filologinių studijų, neįkandamų ir tikriausiai neįdomių platesniam skaitytojų ratui. Tačiau per ilgesnį laiką prisirinko ir populiaresnio pobūdžio straipsnių apie literatūrą. Reikšmingesniuosius pateikiu šioje knygoje.

     Straipsnių diapozonas įvairus — nuo pusiau mokslinių darbų ligi recenzijų. Turiu vilties, kad skaitytojas netgi antraeiliuose straipsniuose atras vieną kitą nebanalią mintį ar pastebėjimą. Per penkiolika su viršum metų — nuo 1968 ligi 1983 — žinoma, keitėsi ir mano pažiūros, ir pats sugebėjimas rašyti. Bet knygoje turbūt galima įžiūrėti tam tikrą interesų ir metodo vienovę...

     Knyga padalyta į dvi dalis: lituanistika ir straipsniai apie kitų tautų literatūras. Pirmosios dalies tekstai išdėstyti pagal aptariamųjų reiškinių chronologiją, antrosios dalies — pagal bendresnius prasminius kriterijus”.

Edita Nazaraitė. MEDAUS IR KRAUJO LAŠAI. Eilėraščiai. Išleido Ateities literatūros fondas 1985 m. Fondo adresas: 10000 S. Bell Ave., Chicago, IL 60643. Knygą iliustravo pati autorė. 79 psl., kaina 6 dol.

     Edita Nazaraitė gimė Vilniuje 1954.12. 10. Piešti pradėjo ankstyvoje vaikystėje. Besimokydama vidurinėje mokykloje, lankė įvairius piešimo būrelius. Mėgo skaityti ir kurti pasakas, kurias pati liustruodavo vaikiškais piešiniais. 1974 m. įstojo į Vilniaus Dailės institutą ir pasirinko iliustratorės specialybę. Eilėraščius pradėjo rašyti vidurinėje mokykloje. Pirmą ir paskutinį kartą Lietuvos periodikoje jos eilėraščiai buvo išspausdinti 1976 m. Baigusi Dailės institutą, iliustravo knygeles vaikams, rašė eilėraščius ir pasakas. 1984 m. iškeliavo į Vakarus. Šiuo metu gyvena Toronte, Kanadoje.

Skaitytojams, norintiems bent kiek susipažinti su jos kūryba, pateikiame eilėraštį, vardu "Poetas”:

     Poeto apsiaustas —
     Blogai susiūti rožių žiedlapiai,
     O prie širdies
     Eilėraščiai plaka.
     Kažkas įtūžęs ir apakęs
     Akmenim apmėtė
     Praeinantį poetą.
     O šis — kur žingsnį žengė,
     Ten garbanos jazminų dygo,
     Ir tūkstančiai lakštingalų
     Pakilo nuo šakų
     Sulesti akmenų.

Bronius Kviklys. LIETUVOS BAŽNYČIOS, V tomas. Vilniaus arkivyskupija, I dalis. Istoriniai bruožai ir Vilniaus miesto bažnyčios. Jonas Dainauskas parašė Vilniaus vyskupijos istorinius bruožus, Redakcija: Jonas Dainauskas, Bronius Kviklys, Anicetas Tamošaitis, S.J., Juozas Vaišnora, M.I.C. Redakcijos fotografai: Juozas Mažeika ir Jonas Tamulaitis. Žemėlapiai: Vitalius Matulaitis. Korektorius: Petras Vaičekauskas. Dailininkas ir techninis redaktorius: Petras Aleksa. Spaudai paruošė ir išleido: Amerikos lietuvių bibliotekos leidykla, 3001 W. 59th St., Chicago, IL 60629. Didelis formatas, kieti viršeliai, 432 psl., pridėtas ir Vilniaus miesto planas.

Juozas Masilionis. LIETUVIŲ KALBOS SINTAKSĖ. Išleido JAV LB Švietimo taryba 1985 m. Kieti viršeliai, 180 psl., kaina 9 dol. Leidimą parėmė Lietuvių Fondas.

     Autorius taip pratarmėje rašo: "Išeivijos lietuviškoji mokykla ir šiaip visuomenė beveik 40 metu naudojosi Leonardo Dambriūno Lietuvių kalbos sintakse, kurios pirmoji laida buvo išleista 1946 m. Vokietijoje, o dvi Šiaurės Amerikoje, mažai papildžius ar pakeitus. Paskutiniajai (1963 m.) laidai besibaigiant, o autoriui jau mirus, buvo susirūpinta naujos sintaksės parengimu. Iniciatyvos ėmėsi Pedagoginis lituanistikos institutas Čikagoje... Rašydamas šią sintaksę, naudojausi Rygiškių Jono, Petro Klimo, Zigmanto Kuzmickio, Leonardo Dambriūno ir P. Gailiūno bei J. Žiugždos sintaksėmis... Aiškinant bet kokį sintaksės klausimą, pirmiausia čia duodama daugybė pavyzdžių. Jie visur numeruojami ir, darant aptarimus, į tuos pavyzdžius nurodoma... Gale yra pridėtas sintaksės ir kai kurių gramatikos terminų lietuviškai angliškas žodynėlis”.

Balys Pavabalys. MILŽINAI IR SLIBINAI. Sat(l)y-riniai eilėra(k)ščiai. Išleido “Darbininkas”, 341 Highland Blvd., Brooklyn, NY 11207. 80 psl., kaina 5 dol.

     Mes, lietuviai, neturime daug satyrikų, todėl šios knygelės išleidimas sveikintinas. Knygelėje yra per 60 satyrinių eilėraščių. Štai vienas pavyzdys:

     Ir kas iš tos jaunos kartos!
     Tiktai tave ji pakartos.
     Koks tu buvai, tokia jinai:
     Nei realybė, nei sapnai.
     Bet miela, dievaži,
     Kad ji tokia graži!
     Ji — ateitis tautos,
     Tik nežinia, ar tos.

     Pabaigoje autorius (Leonardas Žitkevičius) paaiškina, dėl ko jis pasirinko Balio Pavabalio slapyvardį:

     Žliugėjo tėviškėj bala —
     Todėl aš pabalys.
     Tekėjo pievom Vabala —
     Todėl pavabalys.

     Aloyzas Baronas. DAIKTAI KASDIENINIAI. Eilėraščiai. Tai pomirtinis eilėraščių rinkinys, 1985 m. Čikagoje išleistas Nijolės Baronienės savo vyro a.a. Aloyzo penkerių metų mirties sukakčiai paminėti. Iliustravo dail. Ona Stankaitytė-Baužienė. 71 psl., kaina 5 dol. Knygelėje yra daugiau kaip 50 ketureilių dviejų posmelių eilėraščių. Duodame vieną eilėraštį, pavadintą “Knyga”:

     Ant stalo knygos, spintoj ir lentynoj,
     Nes išminties kaip meilės ieškojai visada,
     Ir svaigdavo širdis nuo žodžio kaip nuo vyno,
     Bet gilumoj tūnojo kasdien mintis juoda:
     Ateis ruduo, spalvoti medžiai skųsis,
     Ir daugel vėliavėlių pavargę žemėn bers,
     Ir tu tikrai labai jau išmintingas būsi,
     Kada skaisti mirtis kitus lapus atvers.

Jūratė Statkutė de Rosales. BALTŲ KALBŲ BRUOŽAI IBERŲ PUSIASALYJE. Devenių kultūrinio fondo leidinys Nr. 8. Chicago, 1985 m. Kieti viršeliai, 329 psl., kaina nepažymėta.

     Nors pažymėta, kad kalbą tikrino Petras Balčiūnas, bet yra nemaža kalbos klaidų.

ALDONOS STEMPUZIENĖS PLOKŠTELĖ. Plokštelėje yra 14 lietuviškų dainų, sukurtų mūsų kompozitorių: Švedo, Banaičio, Jakubėno, Gruodžio, Sasnausko, Tallat-Kelpšos. Akompaniatorė Barbara Klonovvski. Išleido Algimanto Mackaus knygų leidimo fondas. Mecenatai: Lietuvių Fondas, Valdas Adamkus, Raimundas Mieželis, Petras Milašius. Plokštelės kaina 12 dol.

CHRONICLE OF THE CATHOLIC CHURCH IN LITHUANIA. No. 65. Leidžia Lietuvių katalikų religinė šalpa, 351 Highland Blvd., NY 11207.

LITUANUS. Volume 31, No. 3. Šį numerį redagavo Antanas Dundzila. Administracijos adresas: 6621 S. Troy St., Chicago, IL 60629.

Erlėnas. VĖJO VARTAI. Novelės. Išleido kun. Pr. Vaseris. Spausdino “Tėviškės aidų” spaustuvė, 18 Henry St., Kensington, Vic. 3031, Australija. Viršelis dail. V. Simankevičiaus. 195 psl., kaina 7 dol.

Į LAISVĘ. Nr. 94/131/. Politikos žurnalas. Redaguoja Vacys Rociūnas, 7328 Midland Rd., Independence, OH 44131. Administratorius — Jonas Prakapas, 14 Thelma Dr., Bakersfield, CA 93305. Metinė prenumerata: Australijoje, JAV, Kanadoje — 7 dol., kitur — 5 dol. Šio numerio kaina 3 dol.