Tokiu vardu 1985 m. Lituanistikos tyrimo ir studijų centro išleista Alfonso Šešplaukio-Tyruolio suredaguota 244 puslapių knyga, kurioje surinkta redaktoriaus 1933-1983 m. laikotarpiu parašyti straipsniai, susiję su lietuviška tematika kitų tautų literatūroje. Toje kitų tautų literatūroje jau nuo XIII a. pradėta minėti Lietuva ir lietuviai.

     Autorius pratarmėje rašo: "Šiuo rinkiniu nepretenduoju į kokį išsamesnį Lietuvos pėdsakų ieškojimą pasaulinėje literatūroje, žinant literatūrinių ryšių apimtį. Rinkinys tėra kaip ir papildymas autoriaus parengtos ir redaguotos antologijos "Nemarioji žemė; Lietuva pasaulinės poezijos posmuose” (Boston, Lietuvių enciklopedija, 1970). Ten sukauptus lietuviškos tematikos poezijoje pavyzdžius, išverstus į lietuvių kalbą, papildo čia parinktų daugiausia prozos veikalų panagrinėjimas”.

     Knygos išleidimą parėmė Lietuvių Fondas- Knygos kaina — 8 dol.