Ši knyga išleista šv. Kazimiero 500 m. mirties sukakčiai paminėti. Leidėjas — Minėjimo rengimo centrinis komitetas. Knygoje jubiliejinio pašto ženklo nuotrauka — dail. Romo Viesulo kūryba. Titulinį knygos puslapį papuošė dail. Banguolė Raugaitė. Spaudė Pranciškonų spaustuvė 1985 m. Knygos redaktorius — Balys Raugas.

     Kietais viršeliais storoje (478 psl.) knygoje sudėti svarbiausi Kazimierinių metų straipsniai ir daugybė reikšmingų, gražių nuotraukų. Ypač jų daug iš Romoje buvusių pamaldų bei iškilmių, kur švyti lietuvių tautai palankus popiežius Jonas Paulius II.

     Redaktoriaus paskirta šiam darbui daugybė valandų laiko. Visa Kazimierinių metų rašytinė medžiaga rūpestingai surinkta, suredaguota ir knygoje išdėstyta, papuošiant rinktinėmis nuotraukomis iš įvairiausių vietovių. Tai lyg rašytinis ir vaizdų paminklas Kazimieriniams metams, kur atsispindi lietuvių išeivijos išreikšta pagarba ir meilė šventajam Kazimierui, tikintis jo globos, įkvėpimo bei stiprybės sunkiaisiais išblaškytos po pasaulį lietuvių tautos laikotarpiais.

     Ši gražiai atrodanti knyga ne tik papuoš mūsų asmenines bibliotekas, ne tik primins mūsų tautinių bei religinių jausmų antplūdį Kazimieriniais metais, bet turės ir istorinės reikšmės.    A.R.