(Jaunimo konkurse premijuotas rašinys) 

Kęstutis Gorodeckas

     Daug dėmesio dabar yra kreipiama į jaunimą ir jo problemas su rūkymu, gėrimu ir narkotikų vartojimu. Jau seniai reikėjo susirūpinti šiuo klausimu. Ne visas jaunimas vartoja narkotikus, rūko ir geria, bet tie, kurie taip daro, yra reikalingi pagalbos. Jų blogi įpročiai ir blogas elgesys trukdo kitus jaunuolius ir kitus žmones, bet svarbiausia ir blogiausia — tokie jaunuoliai kenkia patys sau.

     Didelę įtaką jaunimui daro gyvenamoji aplinka: draugai, užsiėmimai, mokykla ir t.t. Draugai siūlo pabandyti. Vaikas nenori atsisakyt, nes bijo, kad draugai gali dėl to jį pajuokti, pravardžiuoti, neduoti ramybės. Kiti mano, kad nėra nieko blogo rūkyti, gerti ar vartoti nakotikus. Juk kiti taip daro, ir jiems neatsitinka nieko blogo, tai dėl ko man nepamėginti? Jaunuoliai dažnai taip daro, norėdami būti populiarūs, bet nepagalvoja, kad dėl to gali atsidurti kalėjime ar kapinėse.

Kęstutis Gorodeckas.

     Blogą įtaką jaunimui daro ir televizija, kur rodomi veikėjai rūko ir geria. Jauni žmonės yra linkę sekti kitų pavyzdžiu, tad ir jie pradeda taip elgtis, kaip tie televizijos "herojai”. Bet televizijoje paprastai nerodo, kiek tų gėrikų ar rūkorių pradeda kosėti, apserga ir miršta nuo vėžio.

     Kai kurie pradeda vartoti narkotikus, kai nesiseka mokykloje arba susipyksta su draugais. Kiti turi problemų namie, dėl ko nors labai supyksta nusivilia, tada nori nusiraminti, vartodami narkotikus. Bet reikėtų suprasti, kad narkotikai problemų neišsprendžia, o tik jas padidina.

     Kartais jaunimas nusivilia gyvenimu, jam viskas nusibosta, tad pradeda kvailioti, linksmintis, gerti ir save nuodyti įvairiais narkotikais. Jam atrodo, kad dabar jis laimingesnis, linksmesnis, bet staiga pamato, kad atsilieka moksle, nepereina į aukštesnę klasę ir dažnai atsiduria gatvėje su blogais draugais, iš kur yra tik dvi vietos: kalėjimas arba kapinės.

     Ši problema dar pasunkėja, jeigu mokykla nesirūpina savo mokiniais, jeigu jai nesvarbu, ką jie už mokyklos ribų veikia, su kuo draugauja, kaip elgiasi.

     Šeimos įtaka jaunimo gyvenimui yra pati svarbiausia. Kokia bus šeimos galvosena, tokia bus ir vaikų. Jeigu šeima yra įsitikinusi, kad rūkymas, gėrimas ir narkotikai yra pavojingi, jeigu šeimoje visi artimai sugyvena, tai ir vaikai persiims tėvų galvosena. Jeigu šeimai nesvarbu, ką vaikai daro, tai tikriausiai vaikams iškils šios problemos. Jeigu tėvai vaikais rūpinasi, jeigu jiems yra svarbu, kaip vaikai elgiasi, su kuo draugauja, tai ir vaikams tai pasidarys svarbu. Vaikai dar yra nepakankamai subrendę, kad galėtų visur savimi pasirūpinti, jais turi rūpintis tėvai.

     Labai svarbu, kad tėvai būtų visuomet vaikams prieinami, kad jie būtų namie, kai vaikams jų pagalba reikalinga. Jeigu vaikai yra palikti vieni, tai visuomet bus didesnė galimybė, kad jie išsigalvos visokių blogų dalykų. Jiems vieniems yra nuobodu, tai tą nuobodumą gal jie mėgins pašalinti rūkymu, gėrimu, narkotikais.

     Vaikus reikia laikyti pilnateisiais šeimos nariais, jie turi prisidėti prie šeimos rūpesčių ir sprendimų. Jie neturi jaustis pastumdėliai ir niekam nereikalingi. Vaikai turi būti pamokyti, kas yra gera, sveika ir priimtina. Jeigu vaikai nežinos, kad šis ar kitas veiksmas yra blogas, tai jie mėgins jį išbandyti.

     Jaunimas tik tada nuo šių minėtų blogybių bus apsaugotas ir jų nevartos, jeigu įsitikins, kad tai yra pavojinga, nesveika, kvaila ir netinkama.

■    Prel. Audrys Bačkis balandžio 19 d. Lietuvos kankinių koplyčioje, Šv. Petro bazilikoje, paminėjo savo kunigystės 25 metų sukaktį. Prel. Bačkis yra Bažnyčios Viešųjų reikalų tarybos pasekretorius. Jo jubiliejaus mišiose dalyvavo Viešųjų Bažnyčios reikalų tarybos sekretorius arkiv. Achille Silvestrini. Vatikano valstybės sekretorius kard. Agostino Casaroli, naujas nuncijus Italijoje, arkiv. Luigi Poggi, arkiv. Mantalvi ir kiti garbingi svečiai.

■    Popiežiškojo Grigaliaus universiteto, vadovaujamo jėzuitų, nauju rektorium Šv. Tėvas paskyrė kun. Gilles Pellant, Kanados prancūzų jėzuitų provincijos narį. Šiame universitete profesoriauja ir du lietuviai: kun. Paulius Rabikauskas ir kun. Antanas Liuima.