Lilė Gelažytė

     Išgirdus tokį klausimą, mane beveik juokas ima! Aišku, kad atsakymas į šį klausimą turi būti "taip”. Sunku įsivaizduoti, koks būtų mano gyvenimas be tų visų organizacijų. Aš turiu amerikiečių draugų, kurie nepriklauso jokioms savo organizacijoms. Jie nuolat mane klausia, kaip aš galiu būti tokia veikli, kodėl aš visuomet dalyvauju kur nors su lietuviais, kodėl man svarbu ten dalyvauti. Aš jiems atsakau, kad man atrodo, jog mano gyvenimas būtų tuščias be tų organizacijų. Jos man duoda tiek daug naudos.

Dubrovnik. Šv. Stepono sala.

     Ką duoda organizacijos? Norint atsakyti į šį klausimą, pirma reikėtų paklausti, kas yra organizacija. Organizacija yra grupė žmonių, kurie laisvai susijungia ir nori pasiekti kokį nors specifinį tikslą arba atlikti specifinį uždavinį. Taigi ir lietuvių organizacijos turėtų siekti kokių nors tikslų. Tai jos ir daro. Kiekviena lietuvių organizacija siekia kokio nors tikslo. Tie tikslai lietuviams yra svarbūs. Pvz., sporto klubai turi savo tikslus. Priklausydami šiems klubams, sportininkai turi progą pasportuoti ir varžytis su kitais klubais. Tautinių šokių grupės, dainos ir muzikos ansambliai išlaiko lietuvių liaudies meną ir atlieka įvairių renginių programas. Taip pat yra ir modernių dainų bei muzikos grupių, kurios duoda progą lietuviams, ypač jaunimui, kartu padainuoti, pašokti ir lavinti savo talentus. Pagaliau mes turime ideologines organizacijas, kuriose dalyvauja daugelis lietuvių; jaunimas daugiausia dalyvauja skautų ir ateitininkų organizacijose. Šios organizacijos siekia savo tikslų, padėdamos lietuvybę stiprinti ir išlaikyti.

     Šie bendri organizacijų siekiai nėra vieninteliai pozityvūs organizacijų aspektai, jų yra ir daugiau. Dalyvavimas organizacijose duoda lietuviams progą keliauti. Dažnai vyksta įvairūs suvažiavimai, organizacijų nariai yra kviečiami į įvairius miestus. Be to, stovyklos ruošiamos įvairiose šalyse, kur galima nuvykti ir praleisti saulėtas vasaras toli nuo savo namų. Taip pat kasmet yra organizuojamos įvairios šventės: dainų, šokių, sporto. Šiais metais buvo nepaprasta šventė Romoje — Lietuvos krikšto jubiliejus, kur buvo susirinkę daug lietuvių iš įvairių pasaulio kraštų. Kitas didelis įvykis šių metų pabaigoje bus Jaunimo kongresas Australijoje, kur susirinks daug jaunimo iš įvairių kraštų. Tad yra daug progų pakeliauti ir pamatyti pasaulį.

     Turbūt dvi maloniausios priežastys priklausyti organizacijoms — tai smagiai praleisti laiką ir susidraugauti su kitais lietuviais. Lankydami suvažiavimus, stovyklas ir šventes, lietuviai susitinka su kitais ir susidraugauja. Sporto komandos žaidžia viena prieš kitą, smagiai kartu praleidžia laiką. Dalyvavimas organizacijose išmoko vienas kitą pažinti, kartu dirbti, žaisti ir draugauti.

     Veikla lietuviškose organizacijose stiprina lietuvybę. Organizacijų susirinkimuose kalbama tik lietuviškai. Tai yra puikus būdas tobulinti lietuvių kalbą. Taip pat kai žmogus dalyvauja organizacijose, jis domisi ir kitų organizacijų veikla. Jis rūpinasi tais dalykais, kuriais domisi ir kiti: skaito lietuviškus laikraščius, žurnalus, klausosi lietuviškų radijo programų. Tokiu būdu jis gauna vis daugiau žinių apie lietuvių kultūrą, tikėjimą, idealus. Pagaliau dalyvavimas lietuviškoje veikloje stiprina lietuvių tautiškumą ir patriotiškumą. Kiekvienas veiklus lietuvis myli savo tautą. Ši tautos meilė jungia visus lietuvius ir stiprina viltį kada nors sulaukti savo tautos laisvės.

     Vis dėlto pasitaiko žmonių, kurie kritikuoja labai veiklius organizacijų narius. Aš pati girdžiu ir iš savo amerikiečių draugų, ir iš kai kurių lietuvių, kad esu per daug veikli lietuviškose organizacijose. Jie sako, kad neįmanoma visko gerai atlikti, jeigu dalyvauji keliose organizacijose ir eini į mokyklą. Jie mano, kad negalima įsigilinti į jokį darbą, jeigu jų yra daug ir įvairių. Bet tai netiesa. Ir jaunimas dažnai dejuoja, kad reikia stengtis gerai mokytis, tad nelieka laiko dirbti organizacijose. Bet aš taip pat esu mokinė ir stengiuosi gerai mokytis. Man mokslas gerai sekasi, nors ir dalyvauju įvairiose organizacijose. Galima rasti laiko viskam. Matau, kad dalyvavimas lietuviškoje veikloje lavina mano inteligentiškumą ir padeda geriau viską suprasti.

     Visose organizacijose, kuriose dalyvauju, įdedu daug laiko ir pastangų, bet matau, kad verta jose dalyvauti. Pavyzdžiui, aš esu reikli skautė, turiu prityrusios skautės kaklaraištį. Dabar ruošiuosi tapti vyresniąja skaute. Kiekvieną savaitę lankau sueigas ir daug išmokstu apie skautavimą bei vadovavimą. Prieš pat Kaziuko muges ir antrą kartą per savaitę susirenkame ruošti visokius rankdarbius. Dažnai dalyvauju skautiškuose suvažiavimuose, kursuose ir stovyklose. Skautavimas man yra labai įspūdingas ir naudingas.

     Taip pat aš priklausau tautinių šokių grupei. Jau daug metų dukart per savaitę einu į repeticijas. Man yra smagu šokti. Nors kartais yra sunku ir atima daug laiko, bet manau, kad verta dalyvauti šokių grupėje. Mes koncertuojam ir smagiai praleidžiame laiką. Pasitaiko progų ir į kitus miestus nukeliauti, ir dalyvauti šokių šventėse. Dalyvauju ir ateitininkuose, muzikos ansamblyje, chore, lituanistinėje mokykloje ir savo parapijoje.

     Dabar būtų galima paklausti, koks būtų gyvenimas be veiklos. Daug žmonių, kurie nedalyvauja lietuviškose organizacijose ar kitokioje veikloje, jaučia nuobodumą. Jų gyvenimas pasidaro beprasmis. Jie daug laiko praleidžia prie televizijos, kol pagaliau įgrysta toks nuobodus gyvenimas ir jie stengiasi tą nuobodulį paskandinti alkoholyje bei narkotikuose.

     Gal kai kam sunku tikėti, kad veiklumas organizacijose turi tokią didelę įtaką žmogaus gyvenime, bet iš tikrųjų taip yra. Organizacinė veikla padeda jaunimui rasti gyvenimo prasmę. Mums, lietuviams, yra didelė laimė, kad turime tiek progų įsijungti į savo organizacijas ir jose dirbti, ugdant bei tobulinant savo asmenybę.

Redakcijos pastaba.Šis straipsnis buvo atsiųstas praėjusiam konkursui, bet redakciją jis pasiekė daugiau kaip savaitę pavėlavęs. Vertinimo komisija jo visai nesvarstė. Jeigu jis būtų atėjęs laiku, manome, kad tikrai būtų laimėjęs premiją.

     Dabar jau yra paskelbtas naujas konkursas. Tad nelaukite kovo i dienos, bet jau dabar pradėkite galvoti ir rašyti. Ypač Kalėdų atostogos būtų gera proga. Juo anksčiau parašysite ir atsiusite, juo bus geriau.