Bernardas Brazdžionis

Naktis. Miegojo Rašto Šventojo žinovai.
Miegojo ciesoriaus sargyba ir kariai.
Miegojo skausmas žemėje visoj plačiojoj,
Ir slėniuos — kaimenės, ir kloniuos — vyturiai.

Tamsoj užmigo kedrai, tamarisai.
Tamsoj pabudo mirštantis žmogus.
Ir tapo Kūnu Žodis Viešpaties didysai,
Ir žemėn nužengė dangus.

Ir kaip griaustinis Gloria sugriovė,
Prašvito Viešpaties pirmoji žemės šios diena,
Ir puolė piemens ir karaliai jam po kojų,
Ir puolė pragaro gelmėn pasaulio dargana.

"In terra pax..." pro griausmą balsas tarė,
"In terra pax. .." atsiliepė kalnai,
— — — — — — — — —
"In terra pax.." tvirčiau už akmenį ir varį
Te, žeme, Kristaus vardas švies tau amžinai.

Medjugorje Taikos Karalienė.