Skyrių tvarko JUOZAS VAIŠNYS, S.J.

AR VISI MOKAME LIETUVOS HIMNĄ?

Gerbiamoji Redakcija,

    Man atrodo, kad nemaža mūsų tautiečių netiksliai gieda kai kuriuos Lietuvos himno žodžius. Vieni gieda: “Lietuva, tėvynė mūsų, tų didvyrių žemė”. Kiti: “Lietuva, tėvynė mūsų, tu didvyrių žemė”. Dar kiti: “Lietuva, tėvyne mūsų, tu didvyrių žeme”. Kuris iš šitų trijų variantų yra vartotinas?

Jonas B.

    Aišku, kad tik trečiasis. Čia turi būti šauksmininko linksnis. Žodis žeme gerai rimuojasi su žodžiu semia.

TUMOSAI AR TUMOSOS?

Mielas Redaktoriau,

    Ar nevertėtų “Laiškuose lietuviams” paskirti keletą eilučių, paaiškinant linksniavimą lietuviškų pavardžių, kurios baigiasi galūne -a? Jų yra daugybė, pvz.: Kudirka, Barzda, Pečiūra, Smetona, Šapoka, Tumosa ir t.t.

    Laikraščiuose dažnai tenka skaityti šios rūšies pavardžių daugiskaitos vardininką taip rašant: Kudirkos, Barzdos, Pečiūros ir t.t. Aš esu zanavykas. Mūsų krašte visi sakydavo: Kudirkai, Barzdai, Pečiūrai, Tumosai ir t.t. Kuri vartosena geresnė? Kaip iš tikrųjų reikėtų sakyti?

A. Tumosa

Mielas p. Tumosa,

    Gyvenant Lietuvoje (esu kapsas), man niekad neteko girdėti sakant: Tumosos, Barzdos ir pan. Visi sakydavo: Tumosai, Barzdai. . . Net yra ir kaimas Barzdai, bet ne Barzdos. Atrodo, kad ir kitose tarmėse daugiau vartojama ši vyriškos giminės forma daugiskaitoje. Gramatiškai, žinoma, daugiskaitos vardininkas turėtų būti Tumosos, Barzdos, Smetonos ir pan., bet kai eina kalba apie vardus bei pavardes, tai ne visuomet galioja gramatikos taisyklės. Reikėtų vartoti vardus ir pavardes taip, kaip kuriame krašte vartojama. Pvz., jeigu dviskiemenės vyrų pavardės baigiasi galūne -us, tai jo žmonos pavardė baigsis galūne -uvienė (Butkus - Butkuvienė, Šalčius - Šalčiuvienė ir t.t.). Taip vartoja kapsai, zanavykai ir kt., tačiau žemaičiai sakytų Butkienė, Šalčienė. . . Bendrinė lietuvių kalba labiau pageidauja sakyti Butkuvienė, Šalčiuvienė, bet nedraudžia žemaičiams pasilikti prie Butkienės ir Šalčienės. Gal galima panašiai pasakyti ir apie Tumosus ar Tumosas. Gal čia gali padėti ir toks pavyzdys: jeigu kur nors yra susirinkę 10 studentų ir 15 studenčių, tai sakoma, kad ten yra 25 studentai (vartojama vyriškoji giminė). Taigi ir tuo atveju, kai kalbama apie vyrą ir žmoną arba apie visą šeimą, lyg pritiktų vartoti vyrišką giminę, apibendrinant abiejų lyčių asmenis.

■ Jugoslavijos užsienio reikalų ministeris Raif Dizdarevic, lankydamasis Romoje, pareiškė, kad popiežius yra kviečiamas apsilankyti Jugoslavijoje, tik reikia dar nustatyti apsilankymo tvarką ir kitas smulkmenas. Tai ministeris pareiškė spaudos konferencijoje lapkričio 18 d.