Ina Šilgalytė

     Kas yra lietuvis? Žodynas aiškina, kad lietuviai tai yra tauta, gyvenanti Lietuvos ribose ir kalbanti baltų kilmės kalba. Lietuvis yra tos tautos žmogus. Šis paaiškinimas mums pasako, kas yra lietuvis, tačiau ne visi lietuviai gyvena Lietuvoje. Daug yra išsisklaidžiusių po visą pasaulį: Europoje, Pietų ir Šiaurės Amerikoje, Australijoje ir net Azijoje. Po Antrojo pasaulinio karo daugiausia lietuvių atsirado Amerikoje. Jie čia atskiruose miestuose sudaro įvairaus dydžio lietuvių kolonijas. Lietuvis ne būtinai turi būti gimęs ar gyvenąs Lietuvoje. Aš esu gimusi Amerikoje, bet vis tiek save laikau lietuvaite.

     Svetimame krašte gyvendama, dažnai pastebiu, kad daug žmonių nežino, kas yra lietuvis arba kur yra Lietuva. Kai kas manęs paklausia, aš mielai jiems papasakoju. Pastebėjau, kad mano draugės vis labiau domisi lietuvybe ir vis dažniau klausia apie mūsų kraštą. Kodėl? O dėl to, jog jos skundžiasi, kad jų gyvenimas kartais labai nuobodus, palyginus su mano. Būdama lietuvaitė, aš turiu daug progų dalyvauti visokiuose renginiuose. Lietuviai dažnai ruošia koncertus, parodas, minėjimus, iškylas. Aš priklausau "Grandinėlės” šokių grupei, ateitininkams, lankau Šv. Kazimiero lituanistinę mokyklą. Visi šie užsiėmimai ir organizacinis gyvenimas praturtina mano kul-tūrą, žodyną ir galvoseną. Svarbiausia — padeda man susiformuoti pasaulėžiūrą. Jaučiu, kad mokėjimas lietuvių kalbos man padeda ir kitų kalbų mokantis. Lietuvių kalba yra viena iš seniausių kalbų pasaulyje. Mokydamasi prancūzų kalbos, geriau galiu ištarti jų žodžius negu mano draugės amerikietės.

     Draugės domisi mano lietuvišku gyvenimu, tačiau jos nesupranta, kaip aš suspėju viską atlikti. Čia ir atsiranda minusai. Nors lietuvybė man yra daug padėjusi pasiekti iki šiol, bet kartais susidaro sunkumų, norint dalyvauti abiejose kultūrose. Pvz., šeštadieniais aš lankau lietuvišką mokyklą. Pradžios mokykloje ypač buvo sunku dalyvauti sporte, nes žaidimai vykdavo šeštadienio rytais. Dažnai net visokie išėjimai turėjo būti atidėti dėl pamokų. Kai pasakau draugams, kad negaliu išeiti, tai jie nesupranta ir klausia: "Kam tu eini į tą mokyklą?” Jie nesupranta, kad be darbo ir sunkiai įdėtų pastangų ir lietuvybė neišsilaikytų.

     Nors sunkumų, surištų su lietuvybe, atsirado mano gyvenime ir, be abejo, ateityje atsiras, aš vis tiek džiaugiuosi, kad esu lietuvaitė. Ateityje labai norėčiau aplankyti savo tėvų gimtąjį kraštą ir mano Tėvynę Lietuvą.

     Lietuvių kalba, kultūra, o svarbiausia žmonės praturtina mano gyvenimą. Nėra laiko nuobodžiauti. Gyvenimas prasmingesnis ir turtingesnis.