Bronius Kviklys. LIETUVOS BAŽNYČIOS. V tomas. Vilniaus arkivyskupija. II dalis. Vilniaus provincijos bažnyčios. Architektūriniai tekstai: Jurgis Gimbutas. Amerikos lietuvių bibliotekos leidykla, 3001 W. 59th St., Chicago, IL 60629. Chicago, 1986. Spaudė M. Morkūno spaustuvė.

     Redakcija: Jonas Dainauskas, Bronius Kviklys, T. dr. Anicetas Tamošaitis, S.J., Povilas Vaičekauskas. Redakcijos artimi talkininkai: Nijolė Gražulienė, Veronika Kulbokienė, kun. dr. Viktoras Rimšelis, M.I.C. Redakcijos fotografai: Juozas Mažeika, Jonas Tamulaitis, Pranas Gasparonis. Žemėlapis: Vitalius Matulaitis. Korektorius: Vladas Civinskas. Tekstą "Draugo” spaustuvėje rinko Ona Gintautienė. Tiražas 1500 egzempliorių.

     Veikalas skiriamas Lietuvos krikšto atnaujinimo ir Vilniaus vyskupijos įsteigimo 600 metų (1387-1987) sukakčiai paminėti. Didelis formatas, kieti viršeliai, daug iliustracijų, 592 psl., kaina nepažymėta.

     Stasys Šalkauskis. RINKTINIAI RAŠTAI. I tomas. Filosofinės studijos. Išleido Lietuvių katalikų mokslo akademija Romoje 1986 m. Redagavo dr. Juozas Girnius. Spaustuvės išlaidas apmokėjo prof. dr. Kazys Alminas, truputėliu prisidėjus Lietuvių Fondui. Didelis formatas, 690 psl., kaina nepažymėta.

     Antanas Vaičiulaitis. VIDURNAKTIS PRIE ŠEIMENOS. Novelės ir apsakymai.

     Išleido "Ateities” literatūros fondas Čikagoje 1986 m. Viršelis Jono Kuprio. Spausdino "Draugo” spaustuvė. 132 psl., kaina 7 dol. Pavieniai pirkėjai ir knygų platintojai knygą gali užsisakyti, rašydami leidyklai: "Ateities” literatūros fondas, 10000 S. Bell Ave., Chicago, IL 60643.

     Skaitytojas šioje naujoje A. Vaičiulaičio knygoje ras ne vien tik visai realią šių dienų, bet ir pasakišką bei legendinę praeities Lietuvą. Penkiolikoje novelių ir apsakymų visa tai pinasi į tokią įvairovę ir stilistinę vienybę, kuria pasižymi klasikinio lygio raštai. Tolimi šimtmečiai, nepriklausomybės dienos ir trėmimų tragika, žmogus ir peizažas čia nėra vien tik literatūrinis ekranas, bet pats gyvenimas, kuris skaitytoją pagauna ir nešasi su savimi.

     Vytautas Kavolis. SĄMONINGUMO TRAJEKTORIJOS. Lietuvių kultūros modernėjimo aspektai. Aplankas Vytauto O. Virkau. Išleido Algimanto Mackaus knygų leidimo fondas 1986 m. Spaudė M. Morkūno spaustuvė. Kieti viršeliai, 240 psl., kaina 10 dol. Leidyklos adresas: 7338 S. Sacramento Avė., Chicago, IL 60629.

     Medžiaga suskirstyta į tris dalis: I. Moralinė istorija (Trys tradicijos ir rėmų skilimas. Lietuvių moralinės vaizduotės evoliucija: iki pirmojo pasaulinio karo. Lietuvių moralinės vaizduotės evoliucija: nepriklausomybė ir išeivija. Ištikimybė ir žodžio ieškojimas). II. Politinės trajektorijos (Trys pavasariai lietuvių sąmoningumo istorijoje. Keturi šimtai keturiasdešimt transcendencijos metų. Ideologija ir jausmas istorijos veidrodžiuose. Pasaulio srautas ir sąmonės archeologija). III. Alternatyvos (Nepriklausomas žmogus lietuvių istorijoje).

     Knygos gale pridėta pastabos, bibliografija ir vardynas.

     Marija Tūbelytė-Kuhlmanienė. ĮSIBROVĖLE. Novelės. Viršelis — autorės. Išleido Lietuviškos knygos klubas 1986 m. Spaudė "Draugo” spaustuvė. 171 psl., kaina 7.50 dol.

     Juozas Almis Jūragis. ŽEME, BŪK MANO MOTINA. Lyrika 1933—1939- 80 psl., kaina nepažymėta.

     LITUANUS. Vol. 32, No. 4. Šį numerį redagavo Antanas V. Dundzila. Redakcijos ir administracijos adresas: Lituanus, 6621 S. Troy St., Chicago, IL 60629.

     TĖVYNĖS SARGAS. Nr. 2-3 (64-65). Redaguoja Algirdas J. Kasulaitis, 894 East 223rd St., Euclid, OH 44123. Administracija: Adomas Viliušis, 4050 S. Campbell, Chicago, IL 60632. Leidžia Popiežiaus Leono XIII literatūrinis fondas. Viršelį piešė Paulius Jurkus. Šio nr. kaina 6 dol.

     1987 M. KALENDORIUS. Paruošė St. Prakapas. Išleido Prisikėlimo parapijos ekonominė sekcija Toronte. Tiražas 3000 egz. 204 psl., kaina nepažymėta. Kalendoriuje yra daug visokių įvairybių ir juokų. Jis įdomus, bet būtų dar įdomesnis, jei kas nors būtų ištaisęs gramatikos klaidas.

     PIRMIEJI ŽINGSNIAI. Kr. Donelaičio lituanistinių mokyklų mokinių laikraštėlis. Nr. 1(109). Leidžiamas 4 kartus per mokslo metus. Spaudai paruošia mokytoja Danutė Bindokienė.

     METMENYS. Nr. 52. Kūryba ir analizė. Redaguoja Vytautas Kavolis, Dickinson College, Carliste, PA 17013. Administracija: Marija Paškevičienė, 3308 W. 62nd Place, Chicago, IL 60629. Leidžiami du kartus per metus. Metinė prenumerata — 10 dol. Šio numerio kaina — 5 dol.

     Į LAISVĘ. Nr. 98(135). Rezistencinės minties ir politikos žurnalas. Redakcija: J. Baužys, 7225 W. Higgins Avė., Chicago, IL 60656. Administracija: J. Prakapas, 14 Thelma Dr., Bakersfield, CA 93305. Leidžia Lietuvių Fronto Bičiuliai tris kartus per metus.

     NAUJOJI VILTIS. Nr. 19. Politikos ir kultūros žurnalas. Leidžia Korporacija "Neo-Lithuania” ir Amerikos lietuvių tautinė sąjunga. Administracija: Br. Kasakaitis, 7150 S. Spaulding Ave., Chicago, IL 60629. Šio nr. kaina — 5 dol.