■    Prancūzijos katalikų, protestantų ir stačiatikių Bažnyčių vadovai pasiuntė raštą Sovietų Sąjungos religinių reikalų tarybos pirmininkui Karčevui, kviesdami sustabdyti puolimus prieš tikinčiuosius. Pasirašė Prancūzijos vyskupų konferencijos pirmininkas Vilnet, Protestantų federacijos pirmininkas pastorius Maury ir stačiatikių vyskupų komiteto pirmininkas metropolitas Meletios.

■    Romos vyskupijos ribose yra daugiau kaip 25.000 vyrų ir moterų vienuolių. Tame mieste yra daugiau kaip 300 vienuolių provincijų namų.

■    Londone tradiciniam susitikimui buvo suvažiavę daugiau kaip 20.000 jaunuolių iš 18 kraštų, nuo Portugalijos ligi Lenkijos ir Suomijos. Buvo ir iš Jugoslavijos. Jie dalyvavo bendrose katalikų ir anglikonų maldose.

■    Vatikano Dieviškojo Tikėjimo kongregacija patikrino lietuviškus šventėm skirtų lekcijų ir evangelijų vertimus. Tuo rūpinosi Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas arkiv. Liudas Povilonis, kuris drauge su kun. Bronium Bulika buvo nuvykęs į Romą.

■    Tarptautinis krikščionių solidarumas Salzburge, kuris rūpinasi teikti pagalbą persekiojamiems krikščionims, pasisakė už dalyvavimą Lietuvos krikšto 600 jubiliejaus minėjime. Ši organizacija reikalauja, kad būtų leista pačiam popiežiui dalyvauti sukakties minėjime Lietuvoje. Šios organizacijos atstovai patys norėtų dalyvauti jubiliejaus minėjime Lietuvoje ir tuo reikalu jau padavė atitinkamoms įstaigoms prašymą. Savo pareiškime šis sąjūdis reikalauja, kad būtų grąžintos nusavintos bažnyčios, ypač Vilniaus katedra ir Šv. Kazimiero bažnyčia. Taipgi prašo, kad Lietuvoje būtų atidaryta antra kunigų seminarija.

■    Kinijos mokslininkė profesorė Ryu-Juan Xiu, kuri dėl didelių nuopelnų medicinai buvo paskelbta žymiausia metų moterimi, viešai pareiškė, kad ji yra tikinti krikščionė. Ji vadovauja vienam medicinos tyrimų centrui ir yra Kinijos Medicinos mokslų akademijos vicepirmininkė.

■    Popiežiaus 1987 m. metraštis paskelbė, kad naujai įšventintų kunigų skaičius pasaulyje padidėjo 6,3%, seminaristų skaičius paaugo 6,24%; visame pasaulyje 1985 m. buvo įšventinti 6.734 nauji kunigai. Klierikų buvo daugiau negu 85.000. Tai didžiaiusias skaičius per paskutinius 15 metų.

■    Pasaulyje yra 12.741 nuolatinis diakonas, 142 kardinolai, 3.885 vyskupai. Kunigų pasaulyje 1985 m. buvo 403.480.

■    Vakarų Vokietijos katalikai Rumunijos Bažnyčiai padovanojo modernius spausdinimo įtaisus, kurie bus panaudoti maldaknygėms ir kitai liturginei literatūrai spausdinti.

■    Rytų Vokietija pirmą kartą šiemet leido organizuoti katalikų kongresą Dresdene liepos mėnesį, tačiau neduoda sutikimo popiežiui vykti į tą kongresą. Katalikų Bažnyčia, nors ir neturėdama oficialaus sutikimo, Rytų Vokietijoje laiko rekolekcijų namus, ligonines, vaikų darželius ir šiek tiek labdaros įstaigų. Parapijose leidžiama vaikus katekizuoti. Daugumas kunigų yra baigę centrinę vietos seminariją, esančią Erfurte.

■ Lenkijoje 1986 m. buvo įšventinti 989 nauji kunigai, jų tarpe 305 vienuoliai. Dabar Lenkijoje yra 22.902 kunigai, iš kurių 5.664 vienuoliai. Auga seminaristų skaičius: kunigystei ruošiasi apie 5.600 vyskupijų seminarijose ir dar trejetas tūkstančių įvairiose vienuolynų seminarijose. Taigi ten pašaukimų į kunigus netrūksta.

■ Jugoslavijos Zagrebo universiteto choras aplankė popiežių Joną Paulių II ir pagiedojo kompozitoriaus Odak religinį kūrinį.

■ Vašingtone, nežiūrint sniego ir šalčio, sausio 22 d. demonstravo apie 10.000 žmonių, protestuodami prieš Aukščiausiojo Teismo 1973 m. sausio 22 d. sprendimą, kuriuo buvo leistas negimusių kūdikių žudymas.

■ JAV nauju ambasadoriumi prie Vatikano paskirtas Frank Shakespeare. Jis yra katalikas, 61 m. Anksčiau yra buvęs ambasadoriumi Portugalijai.

■ Lietuvių rašytojų draugijos komisija, susidedanti iš pirm. prof. dr. Elenos Tumienės, Bernardo Brazdžionio ir Alės Rūtos, 1986 m. literatūros premiją 2000 dol. paskyrė Antanui Vaičiulaičiui. Premijos mecenatas — Lietuvių fondas. Šalia beletristikos, A. Vaičiulaitis yra davęs ir religinę mintį keliančių vertimų.

■ Patrick Buchanan, kuris nuo kovo 1 d., pasitraukė iš tarnybos JAV prezidentūroje, yra katalikas. Jisai yra buvęs kalbų rašytojas prez. Nixo-nui. Savo pasikalbėjime su “Register” redakcija pareiškė, kad jis yra konservatyvus ir mėgsta eiti į lotyniškas mišias.

■ Lietuvos krikščionybės jubiliejaus komiteto paskelbtame dramos konkurse premiją laimėjo Anatolijus Kairys už dramą “Krikšto vanduo”. Premija — 3000 dol. Kongurso vertinimo komisiją sudarė: pirm. Česlovas Grincevičius, Živilė Numgaudaitė-Šilgalienė, Nijolė Martinaitytė, prof. Bronius Vaškelis ir Zita Kevalaitytė-Visockienė.

Juoz. Pr.