IRENA ŠERELIENĖ

     Šiandieninė Jugoslavija. Nuo 1945.XI. 29 kraštas susidaro iš šešių respublikų, penkių tautų, 18-os tautinių grupių, 13-os kalbų, kurių keturios yra oficialios, ir 6-ių religijų.

     Vartant netolimos praeities istorijos lapus, sužinome, kad Sarajeve, Bosnia-Hercegovina sostinėje, 1914.VI.28 studentas Gavrico Princip nužudė Austrijos princą Francis Ferdinandą ir jo žmoną, tuo uždegdamas pirmojo pasaulinio karo liepsną. Antrojo pasaulinio karo metu Jugoslavija prarado apie 2 milijonus gyventojų, kurių dauguma buvo nužudyti, ginant tautinius, religinius ar politinius įsitikinimus.

Vilnius, 1986  Bronius Murinas (1918-1986)

     Išvarginta karų žiaurumo, susidedanti iš įvairių tautų, kultūrų ir religijų mozaikos, pilna neramių židinių, Jugoslavija, vienintelė tokia Europoje, yra tarsi pereinamasis tiltas tarp Rytų ir Vakarų.

     Nežiūrint visų Jugoslavijos federacinių įvairumų ir jų keliamų neramumų, nuostabą žadina viena jungtis: trijų pagrindinių religijų — ortodoksų, katalikų ir musulmonų pagarbi ir gili meilė Palaimintajai Nekaltajai Mergelei Marijai.

     Medjugorje (vardas iš kroatų kalbos verstinas "Tarp kalnų”) yra vietovė apie 70 km į pietus nuo Sarajevo, Bosnia-Hercegovina respublikoje, turinti apie 2500 gyventojų, kurie verčiasi vynuogių ir tabako auginimu. Dauguma gyventojų yra R. katalikai, priklausą Mostar-Duvno diecezijai, įsikūrusiai 1881 m. Parapijiečiams tarnauja pranciškonų vienuoliai, įsikūrę šioje apylinkėje 14-ame amžiuje.

     Vietovė gerokai kalnuota. Vieno kalno, vardu Krizevac, viršūnėje vietos gyventojai 1933 m. yra pastatę didelį kryžių 1900 metų Kristaus mirties sukakčiai paminėti. Tai nuostabus granito kryžius, pastatytas ant cementinio pjedestalo, kurio vertikalinis statmuo yra 30 pėdų aukščio, o horizontalinis — 15 pėdų ilgio. Statmenys yra kubinės pėdos storumo. Kryžius yra matomas plačioj apylinkėj daugelio mylių spinduliu. Kitas netoliese esąs kalnas, vadinamas Podbrdo, pagarsėjo Marijos apsireiškimais.

PIRMIEJI MARIJOS APSIREIŠKIMAI

     Medjugorje parapijiečiai, nors ir užaugę katalikiškojo tikėjimo tradicijose, buvo bepamirštą krikščioniškąsias pareigas. Tikėjimas ryškiai blėso jų gyvenime: daugelis vyresniųjų jau nebelankė bažnyčios, nebesimeldė, daugelis jaunųjų jau nebežinojo net, kas yra rožinis.

     1981.VI.24 pavakary šeši jaunuoliai (4 mergaitės ir 2 berniukai) eidami keliu tarp dviejų kaimelių, pamatė kalne moters siluetą nuostabioj šviesoj. Išsigandę netikėto fenomenalaus reginio, jaunuoliai pabėgo, bet sekančią dieną, vedami vidinio jausmo, visi šeši sugrįžo ton pačion vieton pasimelsti. Juos atlydėjo ir grupelė suaugusių. Besimelsdami jie vėl pamatė Madoną, kuri rankos mostu pakvietė vaikus priartėti. Nuostabiu greičiu, kaip vėliau išsireiškę "tiesiog nešami”, jie nubėgę kalnan. Priartėję jaunuoliai pamatė nepaprastai gražią moterį 18-20 m. amžiaus. Esant maždaug 6 pėdų nuotoly nuo jos, kažkokia jėga vaikus paklupdė. Viena iš mergaičių, Vicka, senelės pamokyta, pašlakstė Madoną šventintu vandeniu, sakydama: "Jei tu esi šėtono siųsta, — pasitrauk, eik sau, bet jei Dievo siųsta, — pasilik su mumis”. Gražioji Madona nusišypsojo ir atsakė: "Aš esu Nekaltoji Marija”. Paklausta, kodėl ji čia pasirodžiusi, Marija atsakiusi: "Šios apylinkės katalikai liko ištikimi Dievui per daugelį generacijų ir todėl Dievas siunčiąs jiems ypatingą palaiminimą. Ji ateinanti pakviesti visą žmoniją sugrįžti prie Kristaus, susitaikyti su Dievu. Ji esanti TAIKOS KARALIENĖ”.

     Ketvirtą dieną tam pačiam kalne vaikai buvo apsupti vietinės valdžios pareigūnų, suimti ir nuvežti medicininiam patikrinimui. Daktarai, radę juos fiziškai ir psichiškai sveikus, paleido. Vaikai, paskubomis grižę kalnan, rado jų ten jau belaukiančią Mariją.

     Sklindant žinioms apie vaikų regėjimus, tuo susirūpino ir parapijos kunigas Jozo Zovko. Pasikvietęs jaunuolius, jis nepatikėjo jų pasakojimais, bet kartą, besimelsdamas bažnyčioje, išgirdęs vidinį balsą: "Apsaugok vaikus!” Pakilęs ir nuėjęs prie bažnyčios durų, kun. J. Zovko pamatęs bėgančius vaikus ir juos besivejančius policininkus. Kun. J. Zovko greit nurodė vaikams vietą pasislėpti, o atbėgusių policininkų paklaustas, ar matęs bėgančius jaunuolius, atsakęs: "Taip, mačiau”. Nuo tada kun. J. Zovko, pajutęs Dangaus intervenciją, patikėjo ir vaikų pasakojimais. Po šio įvykio valdžia uždraudė vaikams ir žmonėms rinktis ir buriuotis Podbro kalne, mėnesių mėnesiais siųsdama ten sargybinius "tvarkai prižiūrėti”.

     Vaikams paprašius, Marija pradėjo juos lankyti kas vakarą Šv. Jokūbo bažnyčios kambarėlyje, esančiame šalia zakristijos. Apsireiškimų metu žmonės bažnyčioje meldžiasi, o regėtojams sugrįžus, aukojamos šv. Mišios.

     Kun. Jozo Zovko 1981.VII.17 buvo valdžios pareigūnų areštuotas už "priešvaldišką veiklą” ir nuteistas 2 m. kalėjimo bausme. Tą pačią dieną policija aplankė pranciškones seseles; apklausinėjimo metu seselių vienuolynas buvo sudegintas.

     Išvežus kun. J. Zovko, asistentu buvo paskirtas kun. Tomislav Vlašic, OFM, kuris tapo Mariją reginčių jaunuolių globėju.

     Jaunuoliai, regi Taikos Karalienę ir perduodą pasauliui jos pageidavimus, yra įvairaus amžiaus: Vida (Vicką) Ivankovic — 17 m., Jakov Čolo — 10 m., Mirjana Dragičevič — 17 m., Ivanka (Ivika) Ivankovič — 15 m., Marija Pavlovič — 16 m. ir Ivan Dragičevič — 16 m. Regėjimai ir dialogai su Taikos Karaliene vyksta kasdien, apie 6 val. vakaro. Apsireiškimų metu (pagal vaizdajuostes ir mačiusių pareiškimus) jaunuoliai visai nejaučia aplinkos: juos galima liesti, fotografuoti ar kokiu nors kitu būdu blaškyti. Jaučiama, tarsi jie būtų visai kitokio laiko dimensijoje. Meldžiantis (anot regėtojų) dažnai kartu su Marija, girdimi maldos žodžiai, bet dialogų metu — nieko negirdima, nors ir matoma jaunuolių judančios lūpos ir besikeičiančios veidų išraiškos. Regėtojų pareiškimais, Marija ne visada kalbanti visiems: esą atvejų, kada ji kalbanti tuo pačiu metu su kiekvienu atskirai, ir kiekvienas iš jų ją supranta. Daugely atvejų Marija apsireiškianti pavieniams regėtojams įvairiose vietose.

VĖLYVESNIEJI MARIJOS APSIREIŠKIMAI

     1982 m. Marija Dragičevič, baigusi gimnaziją, išvyko į Sarajevą studijuoti. Ji nebereginti Taikos Karalienės kasdien, bet Marija aplankanti ją kiekviename jos gimtadienyje ir rūpesčių bei įvairių sunkių pergyvenimų momentais.

     1982 m. gruodžio mėn. Mariją pradėjo regėti ir girdėti dar du vaikai: Jelena (Helena) Vasilij (g. 1972.V.14) ir Marijana Vasilj (g. 1972.X.5). Šie du regintieji ir girdintieji Mariją tik vidiniu regėjmu (interior locution), kurį pasiekė giliu religingumu, malda ir pačios Marijos nurodytu gyvenimo būdu.

     1984 m. pradžioje Taikos Karalienė per regėtojus pageidavo parapijiečių rinktis kartą per savaitę, kad ji galėtų jiems perduoti specialias instrukcijas. Medjugorje kunigai, inspiruoti NEC (National Eucharis-tic Congress at Marija Bistrica), nutarė tam tikslui paskirti ketvirtadienius. "Ketvirtadienių instrukcijos” tęsėsi iki 1987.I.8, perduodamos per Mariją Pavlovič. Paskutinio ketvirtadienio Taikos Karalienės pasisakymas:

     "Brangūs vaikai! Aš noriu jums padėkoti už visus reagavimus į kiekvieną mano prašymą ir pageidavimą. Ypatingai, brangūs vaikai, dėkoju jums už maldas ir pasiaukojimus, skirtus man. Brangūs vaikai! Nuo dabar perduosiu jums žinias tiktai kiekvieno mėn. 25-tą dieną. Atlikau tai, ko Viešpats, siųsdamas mane, norėjo. Nuo dabar perduosiu mažiau instrukcijų, bet pasiliksiu su jumis. Taigi, brangūs vaikai, klausykite mano perduotų žinių, vykdykite mano prašymus, o aš jus globosiu ir toliau. Ačiū už jūsų atsiliepimą mano kvietimui”.

Veronika Švabienė    Šokėjai, 1987

TAIKOS KARALIENĖS MISIJA IR KATALIKIŠKOJI BENDRUOMENĖ

     Pagrindinis Marijos misijos tikslas yra sugrąžinti žmoniją į taikos palaimą. Vienas iš pirmųjų jos pareiškimų 1981 m. buvo toks: "Pasaulis šiandieninėse įtampose rieda pražūtin. Jei jis nori išsigelbėti, tai turi susigrąžinti taiką, bet tikroji taika ateina tik tada, kai randamas Dievas. Tie, kurie randa Dievą, randa ir džiaugsmą širdyje, iš kurio kyla taika”. Po šio pareiškimo buvo šimtais kartų pakartotas prašymas: "Atsiverskite, atsiverskite, atsiverskite!” Atsivertimo būdui Taikos Karalienė pasiūlė maldą, pasninką, Šv. Rašto skaitymą, sakramentus ir nuoširdų dalyvavimą šv. mišiose: tai yra kelias, kuriuo einant, galima išmokti gyventi gyvuoju tikėjimu.

     Per regėtojus Marija kalba žmonijai: "Pasakykite visiems mano sūnums ir dukterims, pasakykite visam pasauliui kaip galima greičiau, kad aš trokštu atsivertimų. Vienintelis mano prašymas pasauliui yra — atsiverskite nedelsdami. Aš prašysiu Sūnaus, kad nebaustų pasaulio, kad pasaulis būtų išgelbėtas. Jūs nežinote ir negalite žinoti, ką Dievas siųs pasauliui. Atsiverskite, atsisakykite visko ir būkite pasiruošę”.

     Regėtojų grupė, globojama ir vedama Marijos, nuoširdžiai ir atsidavusiai iki dabar vykdė visa, kas buvo Taikos Karalienės prašoma ir mokoma. Regėtojų grupelės pavyzdžiu pasekė ir Medjugorje parapijiečiai, tapdami pavyzdine katalikų bendruomenės grupe. Nuodėmė buvo tarsi išvyta iš tos apylinkės, draugiškumas ir vidinis džiaugsmas pražydo žmonių širdyse. Daugelis besilankančių turistų, pajutę tos bendruomenės dvasinį būvį, trumpai išsireikšdavę: "Čia šventa”. Taikos Karalienės misija ir būtų tokios bendruomenės būviui plėstis į visas pasaulio šalis, bet yra du trukdomieji faktoriai: Šėtonas ir Dievo žmogui duota privilegija — jo laisvoji valia. Apie tai Marija kalbėjusi jaunuoliams 1986.VII.7: "Brangūs vaikai! Jūs žinote, kad aš jums prižadėjau čia taikos oazę, bet kiekvieną oazę supa dykuma, o joje niurkso šėtonas, kuris taikosi kiekvieną iš jūsų gundyti. Brangūs vaikai, tik per maldą jūs galite nugalėti kiekvieną šėtono įtaką savo namuose. Aš esu su jumis, bet aš negaliu atimti jums laisvos valios. Ačiū už atsiliepimą mano kvietimui”.

     Susumavus daugelį Marijos pasisakymų ir prašymų per reginčius jaunuolius, suprantame, kad Taikos Karalienė, ne kartą pasivadinusi ir "Jūsų visų Motina”, meilingai rūpinasi Sūnų įskaudinančius vaikus susigrąžinti amžinosios Taikos Karalystei.

DEŠIMT PASLAPČIŲ

     Marija — Taikos Karalienė visiems regėtojams yra parodžiusi dangų ir skaistyklą. Keturi iš jų yra matę ir pragarą. (Dvi baimingesnės merginos prašiusios Marijos pragaro joms nerodyti.) Visiems šešiems buvo pažadėta patikėti dešimt paslapčių, liečiančių pasaulio ateitį. Iki šiol 8-ios yra žinomos Vickai, 10 — Mirjanai ir 9-ios likusiems.

     Viena iš paslapčių yra jau žinoma: tai pažadėtas Marijos ženklas, kurį ji paliksianti toje vietoje, kurioje apsireiškusi. Ženklas būsiąs nesunaikinamas. Penki iš regėtojų žiną ir to ženklo atsiradimo datą. Iki to laiko Marija per visus regėtojus ragina žmoniją grįžti prie Dievo, gyventi gyvuoju tikėjimu, nes dabar esąs malonės ir tikėjimo stiprinimui skirtas laikas.

     Mirjana sakanti, kad septintoji paslaptis, kuri turėjusi būti bausmė už pasaulio nuodėmes, esanti panaikinta, nes daugelis, Taikos Karalienės prašymu, meldėsi ir pasninkavo.

     Nors Marija yra ir pasisakiusi, kad šis esąs jos paskutinis apsireiškimas žemėje, ji taip pat yra ir įspėjusi: "Tie, kurie sako, kad tokiais metais, tokią dieną įvyksianti katastrofa — yra neteisingi pranašai. Aš visą laiką sakiau ir sakau: atsiverskite, atsiverskite, atsiverskite. Jūsų ateitis priklauso nuo jūsų atsivertimo”.

     Per Jeleną Taikos Karalienė kalba žmonijai: "Meilė yra taika, taika yra meilė. Jūsų uždavinys yra pasiekti Dievišką taiką, ja gyventi ir ją skleisti”.

ŽENKLAI DANGUJE IR APYLINKĖJE

     Pirmasis saulės stebuklas, panašus į įvykusį 1917.X.13 Fatimoje, matomas daugelio žmonių, įvyko 1981.VIII.2, sekmadienį, Angelų Karalienės šventėje.

     Toks pat fenomenalus dangaus apraiškų reginys įvyko 1984.VI.24 ir 25, matomas tūkstančių minioms. (Birželio 24 d. Marija pirmą kartą apsireiškė vaikams, o birželio 25 d. ji yra prašiusi paskelbti Taikos Karalienės švente.)

     1981.VIII.6 žodis MIR (kroatiškai — taika) didelėmis, auksinėmis raidėmis Medjugorje apylinkės dangaus skliautuose buvo matomas daugelio parapijiečių.

     1981.X.21, kun. Fr. Jozo Zovko nuteisimo kalėjimo bausmei dieną, Krizevac kalne vieton kryžiaus buvo matomas Madonos siluetas. Šis reginys yra pasikartojęs daugelį kartų.

     1981.X.28 toje vietoje, kurioje Marija pasirodė pirmą kartą, buvo matomas ugninis stulpas, kuris Kristaus Motinos regėtojams vėliau buvo šitaip paaiškintas: "Tai yra vienas iš pirminių ženklų prieš "Didįjį Ženklą”. Visi šie ženklai siunčiami jums tikėjimui sustiprinti iki to laiko, kada aš jums atsiųsiu Amžinąjį Ženklą. Jo ateistai nesunaikins, bet daugeliui bus vėlu”.

     Taikos Karalienė pareiškusi, kad būsią ir daugiau stebuklingų ženklų, ne tik Medjugorje, bet ir kitose pasaulio vietose.

     1981    m. daugelis, tarp jų ir pats kun. Tomislav Vlasic, matė Kryzevac kalno kryžių, pasikeičiantį į rytietišką kryžių; kartais tą patį kryžių, nuostabiai šviečiantį, kartais šalia jo ar priekyje — Madonos siluetą.

     1982    m. birželio 18 ir 19 d., Švenč. Jėzaus Širdies šventėje ir Nekaltosios Marijos Širdies šventėje, daugelis žmonių matė liepsnojančias, besisukančias žvaigždes apie valandą laiko vakaro dangaus skliautuose.

     1985 m. saulės "pulsavimas, sukimasis, artėjimas į žemę ir grįžimas į dangų” buvo matomas turistų grupės, tarp jų ir Jack su Joan Craig iš Wilmette, IL. Toje grupėje esantys matė ir klūpančią Dievo Motiną šalia saulės, stovinčią prieky saulės, trijų dimensijų balandį žemiau saulės ir baltą Ostiją, savo skaistumu ir didumu užstojančią saulę. Šitie fenomenalūs reginiai, įvykę 4-ių dienų laikotarpy, buvo daugelio fotografuojami ir filmuojami.

     Yra buvę ir daugiau fenomenalių reginių, kurie yra mačiusiųjų smulkiai atpasakoti ir užrekorduoti.

NEIŠAIŠKINAMI PAGIJIMAI

     Iki 1984 m., pagal seselę Janją, buvo užregistruota 250 mediciniškai neišaiškintų pagijimų tarp širdies ligomis sergančių, paraližuotų, vėžį ir "multiple sclerosis” turinčių ligonių. (Seselė Janja, laisvai kalbanti angliškai, yra regėtojų globėja, būnanti kartu su jaunuoliais visų bažnyčios kambarėly vykstamų apsireiškimų metu.)

TAIKOS KARALIENĖS MEILĖ ŽMONIJAI IR BAŽNYČIAI

     Kristaus Motinos apsireiškimai Medjugorje yra tarsi dangaus Šviesa, apšviečianti ir sušildanti įvairių išradimų patogumuose paskendusį ir genetika bežaidžiantį protingą, išdidų, bet nelaimingą žmogų, kviečianti jį sustoti, susimąstyti ir atsigręžti atgal į Dievą, kuris jį myli ir turi jam paruošęs amžinybę.

     Bažnytinės komisijos ilgai tiria įvairių fenomenalinių reiškinių, reginių, regėtojų, apsireiškimų ir perduotų žinių autentiškumą. Pagal Tikėjimo Platinimo Kongregacijos komisijos nuostatą, pripažintą popiežiaus Pauliaus VI-ojo 1966.X.14 (AAS 58, 1x86), nebedraudžiama spausdinti ir skleisti įvairias žinias apie naujus apsireiškimus, privačius regėjimus ar stebuklingus įvykius, jeigu jie neprieštarauja tikėjimui ar moralei.

     Nors Taikos Karalienės apsireiškimus Medjugorje ir jos skelbiamus prašymus žmonijai Bažnyčia dar nėra patvirtinus, įdomūs yra keli reiškiniai:

     1. Popiežius Jonas Paulius II, 1982.V.13 lankydamasis Fatimoje ir apgailėjęs žmonių nuodėmingumą, abejingumą tikėjimui, nutolimą nuo Dievo ir Dievo Motinos Fatimoje duotų nuorodų užuomaršą, pasakė: "Melskimės ištikimai ir atsidavusiai, kad mūsų Madonos neatidėliotini prašymai Medjugorje nesusilauktų tokio pat universalinio nepaisymo. Palyginimui: Marijos pareiškimas regėtojams Medjugorje 1983. IV.20 — "Aš noriu, kad jie sugrįžtų, atsiverstų, bet jie (žmonės) nenori. Melskitės, melskitės už juos... Nelaukite, Man reikia jūsų maldų ir pasninkų”.

     2. Mūsų popiežius, lankydamasis Anglijoje 1983 m. ir Ninian Park, Cardiff, kalbėdamas jaunimui tema "Bažnyčia šiandien, viltis rytojui”, pareiškė: "Mano brangūs jaunuoliai, tik per maldą Jėzus veda mus pas savo Tėvą. Meldžiantis Šv. Dvasia keičia mūsų gyvenimą; tik per maldą mes pažįstame Dievą... norėčiau, kad prisimintumėt, kodėl aš atvykau pas jus... Tebūna užrekorduota, kad aš, Jonas Paulius II, atvykau į Angliją pakviesti jus Kristui, pakviesti maldai”. Palyginimui: Taikos Karalienės prašymas Medjugorje: "Prašau, melskitės Jėzui. Aš, Jo Motina, užtarsiu jus Jam, bet visos maldos turi būti Jėzui. Padėsiu, melsiuos, bet nepasiremkit vien manimi. Naudokite savo pačių jėgas, besimeldžiančios širdies jėgas”.

     Nors Romos kurija dar nėra Medjugorje pripažinusi stebuklinga Kristaus Motinos Marijos apsireiškimų vieta, bet Vatikano paskelbta 1985 m. rinktinė knyga buvo Medjugorje įvykių registracijos ir aprašymų knyga.

■    Cheminis karas prieš negimusius kūdikius yra paruošiamas tų, kurie rengiasi pradėt platinti piliules, paveikiančias, kad pastojusi moteris susilaukia aborto. Piliulės pradedamos gaminti Prancūzijoje. Jos vadinamos RU-486. Jos sutrukdo veikimą progesterono ląstelių, kurios reikalingos palaikyti nėštumą.

■    Iranas prieš kiek laiko prezidentui į Vašingtoną pasiuntė dovanų Koraną. Atsidėkodamas JAV prezidentas Reaganas Irano vyriausybei pasiuntė Šv. Raštą su savo parašu, padėtu po ištraukos iš laiško Galatams (3,8).

■    Laikraščiui, kuris labiausiai pasitarnaus krikščioniškos kultūros ugdymui lietuviuose, steigiama kasmetinė premija. Tai daroma ryšium su Lietuvos krikšto 600 m. sukaktimi. Premijos steigėjas ir mecenatas — kun. Juozas Prunskis, tam reikalui padėjęs didesnę sumą lėšų Lietuvių religinės šalpos įstaigoje, kad iš palūkanų susidarytų kasmetinė premija.