Gegužės mėn. 17 dieną buvo tradicinė "Laiškų lietuviams” metinė šventė, kur buvo įteiktos premijos konkurso laimėtojams. Šiais metais buvo atsiųsta 20 straipsnių: 14 jaunimo ir 6 suaugusiųjų konkursui.

     Suaugusiųjų konkurse I premiją (200 dol.) laimėjo Dalia Staniškienė iš Klyvlendo; II (150 dol.) — Aldona Kamantienė iš Čikagos; III (100 dol.) — Nina Gailiūnienė iš Floridos.

     Jaunimo konkurso laureatės: I premija (200 dol.) — Vida Brazaitytė; II (150 dol.) — Rima Polikaitytė; III (po 100 dol.) — Asta Kazlauskaitė ir Vaiva Vygantaitė; IV (75 dol.) — Danutė Grajauskaitė; V (po 50 dol.) — Rasa Hollenderytė ir Lina Grigaitytė. Visos laureatės yra iš Čikagos, tik Danutė Grajauskaitė iš Hamiltono. Tai jau nebe pirmas kartas, kai visos konkurso laimėtojos yra moterys. Argi vyrai jau tokie beraščiai?

     Laureatų vardu kalbėjo Asta Kazlauskaitė, o mecenatų — Regina Andrijauskienė. Nuoširdi padėka visiems mecenatams; šiais metais jų turėjome nemaža: Julius ir Paulina Mačiuliai, “Nerijos” jūrų skaučių tunto "Nendrių” įgula, Petras ir Vanda Žolynai, Ona Siliūnienė, Jonas ir Bronė Veselkai, American Travel Service Bureau, Filisterių skautų Čikagos skyrius, Vladas ir Regina Andrijauskai, Jonas ir Leokadija Dainauskai, Stefanija Rudokienė.

     Trumpu žodeliu visus dalyvius pasveikino Dalia Staniškienė iš Clevelando. Nuotaikingą humoristinę programą atliko Rasos Šoliūnaitės - Poskočimienės vadovaujama "Spindulio” teatro grupė. Po programos, prel. Juozui Prunskiui sukalbėjus maldą, buvo šauni, elegantiška Vidos Talandytės paruošta vakarienė su tikrai profesionaliu patarnavimu. Atsilankė labai daug žmonių.

     Visiems už visokeriopą pagalbą nuoširdžiai dėkojame.

"Laiškai lietuviams”