Antanas Maceina. ORA ET LABORA. Bažnyčios ir kultūros klausimu. Lietuvių tautos krikšto sukakčiai (1387-1987) paminėti.

     Lietuvos krikšto jubiliejui minėti komitetas Vokietijoje nutarė organizuoti ne tik sukaktuvines iškilmes, bet išleisti, nors ir kuklią, religinio pobūdžio studiją. Šis uždavinys buvo patikėtas Antanui Maceinai. Jis ir paruošė šią studiją, pavadindamas benediktiniškuoju šūkiu "Ora et labora” (Melskis ir dirbk). Autorius mano, kad šis šūkis geriausiai nusako Bažnyčios ir kultūros santykį. Šioje 215 puslapių knygoje sukaupta daug naudingos medžiagos geriau pažinti mūsų prieš 600 metų priimtai krikščionybei.

GEROJI KRISTAUS NAUJIENA LIETUVOJE. Išleido Lietuvos krikščionybės jubiliejaus komitetas 1987 metais. Tai medžiaga, paruošta Lietuvoje įvairių autorių kunigų. Šios 112 puslapių knygos įvade taip rašoma: "Lietuvos vyskupijų valdytojų 1985 m. sausio 16 d. Kaune išleistame laiške 'Lietuvos krikšto jubiliejui artėjant’ yra prierašas kunigams, kuriame minima pamokslams medžiaga: 'Šiais Gerosios Naujienos metais kunigai per pamokslus ir pasikalbėjimus geriau supažindina tikinčiuosius su krikščionybės bei katalikybės kilnumu, jos palaiminga jtaka mūsų tautos gyvenimui. Lietuvos krikšto jubiliejaus komisija rūpinsis parengti ir per kurijas bei dekanus paskleisti tokiems pamokslams medžiagos’.

     Šie puslapiai perrašyti iš rankraščio 'Gerosios naujienos metams rekomenduojamos pamokslų temos’. Ne visos temos paruoštos. Straipsnių autoriai, atrodo, yra įvairių vyskupijų kunigai, kurie kartais pasirašo pavarde, kartais tik vyskupijos vardu ar incialu”.

Nijolė Sadūnaitė. A RADIANCE IN THE GULAG. The Catholic Witness of Nijolė Sadūnaitė. Išversta kun. K. Pugevičiaus ir M. Skabeikienės.

     Nijolės Sadūnaitės memuarai anglų kalba Lietuvių katalikų religinės šalpos rūpesčiu pagaliau išėjo į plačiąją visuomenę. Šios kilnios katalikų veikėjos ir buvusios sąžinės kalinės dramatiški prisiminimai prieš kelerius metus pasiekė Vakarus dviem dalimis. Abi dalis išvertė Religinės šalpos reikalų vedėjas kun. K. Pugevičius. Vertimą redagavo Religinėje šalpoje dirbanti M. Skabeikienė. Šią 148 psl. knygą su iliustracijomis galima užsisakyti tiesiogiai per Trinity Communications leidyklą, skambinant nemokamai (800) 247-9079. Aliaskoje ir Virginijoje gyvenantys skambina: (703) 369-2429. Knygos kaina kietais viršeliais 9,95 dol., minkštais — 5,95 dol. Užsisakant didesniais kiekiais, duodama nuolaida.

LITUANICA COLLECTIONS in European Research Libraries. Paruošė Alfonsas Šešplaukis, Ph.D. Išleido The Lithuanian Research and Studies Center, Inc. 1986 m. 215 psl., kaina 15 dol.

Pranas Dom. Girdžius. VĖPŪTINIAI. Taryčios ir parodijos. Išleido Pedagoginis lituanistikos institutas 1987 m. 239 psl., kaina 8 dol. Kam P. D. Girdžiaus knygos patiko, tai patiks ir ši, o kam nepatiko, tai ir ši nebus išimtis.

Edward Limonov. HIS BUTLER’S STORY. A novel by the author of "It’s me, Eddie”. Translated by Judson Rosengrant. Grove Press, New York. Kieti viršeliai, 346 psl., kaina 17,95 dol.

Šią knygą leidykla atsiuntė paminėti, tai ir minime. Gal ji gali būti savotiškai įdomi, bet vis dėlto daugelį papiktins, nes per toli nueita pornografijos kryptimi.

KANTATA. Kryžių ir Rūpintojėlių Lietuva. Autorius: H. Nagys. Kompozitorius: A. Stankevičius. Išleido ir redagavo Montrealio Kantatos leidinio komitetas. Dail. R. Bukauskas. 1000 egz., 96 psl., kaina 7 dol.

ĄŽUOLINIŲ KRYŽIŲ KELIAIS. Kristijono Donelaičio aukštesniosios lituanistinės mokyklos moksleivių metraštis 1986-1987 mokslo metų. Redagavo ir spaudai paruošė Regina Kučienė. Spausdinimo darbe talkininkavo Danutė Bindokienė. Viršelis Jono Maleiškos. Nuotraukos Jono Tamulaičio ir Rūtos Musonytės. Piešiniai Rasos Dudėnaitės. Spaudė M. Morkūno spaustuvė. Didelis formatas, daug nuotraukų, 152 psl.

PIRMIEJI ŽINGSNIAI. Kr. Donelaičio lituanistinių mokyklų mokinių laikraštėlis. Spaudai paruošia ir redaguoja mokyt. Gražina Sturonienė. Leidžiamas 4 kartus per metus.

TĖVYNĖS SARGAS. Nr. 1J 66.Redaguoja Algirdas J. Kasulaitis, 894 East 223rd St., Euclid, OH 44123. Adm.: Adomas Viliušis, 4050 S. Campbell, Chicago, IL 60632. Leidžia Popiežiaus Leono XIII literatūrinis fondas. Šio nr. kaina 4 dol.

Kęstutis K. Grinius. PARTIZANŲ KOVOS LIETUVOJE. Išleido Į Laisvę fondas lietuviškai kultūrai ugdyti 1987 m. Knygos aplankas dail. Prano Lapės. Spaudė "Draugo” spaustuvė, 4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629. Kieti viršeliai, nemaža iliustracijų, 422 psl., kaina nepažymėta.

     Knygoje duotas išsamus partizaninio judėjimo vaizdas.