CHIARA LUBICH

     "Pagaliau, jei tokia būtų Dievo valia, verčiau kentėti už gerus darbus, negu už piktus” (1 Pt 3,17).

     Tie apaštalo Petro žodžiai buvo skirti Mažosios Azijos krikščionių bendruomenėms, kurios kentė pagonių pajuoką, įžeidinėjimus, šmeižtus, išskyrimą. Tokie niekinimai tęsėsi, kol vėliau, po keleto metų, tas bendruomenes ištiko plataus masto persekiojimai.

     Neseniai atsivertusiems ir dar tebesantiems silpno tikėjimo toks skaudus traktavimas, ypač užtrukęs ilgesnį laiką, galėjo atimti drąsą ir juos pastūmėti tą naujai pradėtą gyvenimą apleisti. Todėl apaštalas norėjo paruošti krikščionių bendruomenes, kad jos galėtų pasipriešinti tokiam gundymui, padėdamas joms suprasti ir to bandymo reikšmę.

     Pradėję gyventi pagal Evangeliją, neišvengiamai anksčiau ar vėliau mes patirsime pasaulio priešiškumą. Jėzus juk ir užtikrino, kad tai bus ženklas, jog mes priklausome jam. Jis pavadino palaimintais tuos, kurie kenčia persekiojimą: "Palaiminti jūs, kai dėl manęs jus niekina ir persekioja bei meluodami visaip šmeižia” (Mt 5,11). Jėzus, paaiškindamas tą pasaulio priešiškumą, savo apaštalams sakė: "Jei persekiojo mane, tai ir jus persekios” (Jn 15,20). Tarp Jėzaus ir pasaulio pasilieka radikalus, neapsakomas nesuderinimas. Pasaulis negali priimti Jėzaus, todėl atmeta ir jo sekėjus.

     Be to, ". .. verčiau kentėti už gerus darbus, negu už piktus”, nes tokiomis sunkenybėmis ir persekiojimais bandomas ir stiprinamas tikėjimas. Toksai bandymas taipgi parodo, kiek mokinys supranta ir myli savo Mokytoją. Jėzus ir nori matyti, ar esame pajėgūs sekti paskui jį, kai pasaulis eina prieš mus. Taip pat, leisdamas persekiojimus, Jėzus mums pasako, kad Evangelija labiau veikia ir keičia pasaulį ne tada, kai ji lengvai priimama ir žmonių palaikoma, bet kai mes liudijame ir pakeliame kentėjimus dėl jo. Čia mąstomi apaštalo Petro žodžiai primena mums ir tai, jog yra bandymai, kuriuos krikščionys turi priimti, bet — pasaulis to nesupras.

     Mes negalime klaidinti savęs, manydami, kad didesnio progreso ir laisvės amžiuje krikščionis bus apsaugotas nuo tokios rūšies bandymo. Pavyzdžiui, žmonės gali mus kaltinti, kad esame atsilikėliai, nes vis dar laikomės savo tikėjimo tiesų, vis stengiamės gyventi pagal Jėzaus įsakymus ir vis klausome Bažnyčios autoriteto mokymo. Pradžioje tai gali sukelti mumyse kentėjimą, bet kaip tik tada mes galime parodyti Jėzui savo meilę. Tad drąsos! Nėra lengva sekti paskui Jėzų, bet yra verta truputį pakentėti dėl jo; sekdami paskui jį, turėsime džiaugsmą, viršijantį visus kitus džiaugsmus.

Iš anglų kalbos išvertė Kostas Paulius