■    Okupuotoje Lietuvoje nuo 1950 m. su nemažu vargu pasisekė išleisti šiek tiek religinių veikalų. Kun. dr. J. Stankevičius išleido tris, Vilniaus vyskupija vieną, Lietuvos vyskupų konferencija — 26, jų tarpe du apeigyno tomus, II Vatikano susirinkimo nutarimus, Naująjį Testamentą, keletą kalendorių-žinynų, katekizmą, šv. Kazimiero paveikslėlius.

■    Vatikanas Lietuvos krikščionybės sukakties proga išleido tris pašto ženklus: po 200, 700 ir 3000 lirų. Pirmame pavaizduotas Kristus Rūpintojėlis, antrame Sopulingoji Dievo Motina, trečiame — lietuviškas kryžius-koplytstulpis. Piešinių autorė Marija Maddalena Tuccelli.

■    Okupuotos Lietuvos vyskupai Sekminių proga išleido ganytojišką laišką Lietuvos krikšto 600 m. jubiliejaus dienoms. Laiške skatina “Krikšto jubiliejaus metais išmokti vadovautis ir gyventi gyva krikščioniška dvasia”. Pažymima, kad jubiliejaus iškilmės bus surengtos Vilniuje, Šiluvoje, Varduvoje, Krekenavoje, Pivašiūnuose ir Kapsuke. Vyskupai primena: “Ir švęsdami, ir darbuodamiesi, parodykime, kokia žavi ir šiandien aktuali yra ta gyvoji krikščioniškoji dvasia: ji mus įgalina nuoširdžiai vykdyti palaiminguosius Dievo planus, atsiliepti į giliausius žmonių troškimus, įgalina padaryti kad mūsų žemėje būtų šviesiau ir gražiau.

■    Maskvos jaunimo laikraštis “Komsomolec” išspausdino straipsnį, kuriame reiškiamas susirūpinimas, kad dalis jaunimo rodo vis augantį susidomėjimą religija.

■    Italijoje 700 dviratininkų, vykdami į taikos žygį, buvo priimti specialioje popiežiaus audiencijoje. Savo kalboje popiežius pažymėjo, kaip Bažnyčia brangina taiką ir sportą.

■    Latvijoje įsisteigusi Helsinkio grupė laiškais kreipėsi į popiežių, į Europos saugumo ir bendradarbiavimo konferenciją, pažymėdami, kad latviai dabar pergyvena sunkius laikus. Latvių kalba išstumiama iš viešojo gyvenimo. Religinė literatūra, ugdanti žmogų, laikoma kenksminga ir draudžiama. Jos negalima gauti nė bažnyčiose.

■    Iovvos parlamentas nusprendė, kad tėvai, kurie siunčia vaiką į valdinę ar privačią mokyklą, gali nusirašyti iki 1.000 dol. išlaidų nuo savo mokesčių. Gali nusirašyti nuo savo pajamų po 1.000 dol. už kiekvieną į mokyklą siunčiamą vaiką.

■ Popiežius Jonas Paulius II birželio mėn. buvo savaitei nuvykęs į Lenkiją. Savo kelionėje aplankė Liublino katalikų universitetą, kuriame pats yra dėstęs, o iš kurio okupacijos metu buvo pašalinta apie 100 profesorių. Universitete popiežiaus paklausyti buvo susirinkę apie 500 mokslininkų iš visos Lenkijos. Popiežius pareiškė, kad pastangos įvaryti kylį tarp mokslo ir religijos nepavyko. Įspėjo saugotis sistemos — ar technokratinės, ar totalitarinės, kuri gresia laisvei ir ryšiams su Dievu.

J. Pr .