CHIARA LUBICH

     "Būkite vienas kitam maloningi, gailestingi, vienas kitam dovanokite, kaip ir Dievas dovanoja jums Kristuje” (Efez 4,32).

     Šioji ištrauka yra paimta iš šv. Pauliaus laiško efeziečiams. Apaštalas tame laiške kalba apie krikščionišką gyvenimą, kuris turi būti vienybės ir meilės gyvenimas. Suminėjęs nedorybes (melą, vagystę, visokios rūšies piktumą ir t.t.), kurių vengti mums padeda krikščioniškoji meilė, jis nurodo, ko toji meilė mus moko. Jis mus skatina būti maloningais, suprantančiais, gailestingais, atlaidžiais.

     Mes turime būti gailestingi,— apaštalas aiškina, — nes esame Dievo vaikai ir kaip tokie esame pašaukti mylėti taip, kaip Dievas myli, rodydami artimui gailestingumą, kurį mums parodė dangiškasis Tėvas per savo Sūnų Jėzų Kristų.

     Tokią beribę meilę mes ir matome Jėzuje. Jis nesmerkia, niekada neišskiria nė vieno, stiprina ir drąsina kiekvieną, negesina gruzdančios ugnelės. Jo meilė ieško paklydusios avelės, grąžina ramybę, viską atleidžia ir užmiršta, džiaugiasi nusidėjėlio grįžimu į Tėvo namus ir grįžusį visiškai atnaujina.

     Jei mes būsime gailestingi, tikrai galėsime skleisti taiką ir vienybę. Kadangi visi esame silpni, riboti, linkę daryti klaidas, tai aišku, kad taika ir vienybė mūsų tarpe pirmiausia priklauso nuo sugebėjimo vienas kitam atleisti.

     Nėra abejonės, kad šios ištraukos žodžiai padės mums geriau suprasti vieną gražiausių krikščioniškos meilės išraiškų, kuri yra labiausiai žmogiška, viena veiksmingiausiai ugdančių mumyse Dievo panašumą. Tačiau tai nereiškia, kad tokią meilę bus lengva vykdyti.

     Gal jausimės, kad gailestingumas nėra mūsų tvirtoji savybė; tai sritis, kurioje lengva suklupti. Mūsų prigimtis, nuodėmės pažeista, yra linkusi greičiau teisti, negu artimą suprasti; atstumti, negu priimti; priekabių ieškoti, negu ydas ir silpnybes pridengti; nuolat prisiminti klaidas ir užgauliojimus, negu atleisti ir užmiršti.

     Tačiau Jėzus prašo mus būti gailestingais. Tai reiškia — kai jis prašo, tai ir malonę duoda vykdyti.

     Kaip tad mes turėtumėm pagal čia mąstomos ištraukos žodžius gyventi? Patys žodžiai tai mums jau sako. Mes turime būti maloningi ir gailestingi artimui, kaip Jėzus mums buvo ir tikrai bus maloningas ir gailestingas, nors mes sukluptumėm net šimtą kartų per dieną.

Iš anglų kalbos išvertė KOSTAS PAULIUS