CHIARA LUBICH

     "Kas iš to, mano broliai, jei kas sakosi turįs tikėjimą, bet neturi tikėjimo darbų?” (Jok 2,14).

     Viena labiausiai apgaulingų dvasinių ligų, kuri gali visiškai paraližuoti ir padaryti tuščią ir be turinio krikščionio gyvenimą, yra nesuderinimas ir atskyrimas tikėjimo nuo darbų. Apaštalas Jokūbas savo laiške įvairioms krikščionių bendruomenėms įspėja mus tokio pavojaus saugotis.

     Jis čia kalba apie žmones, kurie tikėjimą brangina, bet nežino ar nenori vykdyti kasdieniniame gyvenime to, ko tikėjimas reikalauja. Nesutarimai ir piktnaudžiavimai, visiškai nesuderinami su krikščionio pašaukimu, tose bendruomenėse buvo išsiplėtę, labiausiai pažeisdami solidarumą ir artimo meilę.

     Šv. Jokūbui darbai reiškia aktyvumą, kuris atitinka Jėzaus mokymą. Jie reiškia Jėzaus žodžius, konkrečiai vykdomus kasdienos gyvenime, bet nepaliktus tik intelekto nevaisingam sutikimui. Tie darbai, kaip tekstas rodo, yra neatidėliotini krikščioniško gailestingumo darbai kūnui ir sielai. Už juos vieną dieną būsime atsakingi: "Aš buvau alkanas, ir jūs mane pavalgydinote. .. nuogas — mane aprengėte, ligonis — mane aplankėte. .. (Mt 25,35-36).

     Apaštalas sako, kad mūsų tikėjimas yra nevertas, jei jo neišreiškiame darbais; tada Jėzaus mokymą būtumėm priėmę veltui. Dar daugiau, tikėjimas, kuris neturi įtakos mūsų veiksmams, kad jie neštų vaisių, negali būti laikomas tikėjimu. Mes save tik apgaudinėtumėm.

     Tikėjimas yra toji šviesa, kuri savo esme yra veiksminga ir vaisinga. Čia Jėzaus logika yra be nuolaidų. Jei šviesos, kurią gauname, neįkūnytumėm, ji mumyse užgestų ir būtų nuo mūsų atimta.

     Kaip mes galėtumėm pagal čia mąstomą tiesą gyventi? Mes turime Jėzaus žodžius priimti rimtai. Abejingumui neturi būti mumyse vietos. Mes turime patikrinti savo sąžinę ir demaskuoti savo tingumą bei savanaudiškumą, nebandydami jų teisinti ar ginti.

     Vieną dieną mes būsime teisiami ne tiek, kaip supratome Evangeliją, bet kiek ji nešė mumyse vaisiaus. Tad ruoškimės tai apyskaitai visu uolumu ir ištverme. O virš visko laikykime artimo meilę, Jėzaus doktrinos sintezę, mumyse gyvą.

Iš anglų kalbos išvertė KOSTAS PAULIUS

■ JAV-se iš 167 vyskupijų net 70 pranešė, kad, trūkstant kunigų, kai kurios parapijos ar misijos yra administruojamos ne kunigų.