Danutė Bindokienė. LIETUVIŲ KALBOS VADOVĖLIS. Kristijono Donelaičio lituanistinių mokyklų leidinys 1987 m. Spaudė Mykolo Morkūno spaustuvė. 160 psl., kaina nepažymėta.

     Tai, galima sakyti, yra lietuvių kalbos gramatikos supopuliarinimas, pridedant vieną kitą priedelį. Jaunimui ji bus naudinga. Čia trumpai kalbama apie fonetiką, kalbos dalis, kirčiavimą. Taip pat yra naudingas skyrelis "Kai kurių sunkesnių žodžių rašyba”. Pridėta ir trupučiukas kalbos istorijos: apie indoeuropiečių prokalbę ir baltų kalbų šaką. Gaila, kad pasitaiko viena kita korektūros ar neapsižiūrėjimo klaida.

     Vladas Kulbokas. LIETUVIŲ LITERATŪRINĖ KRITIKA TREMTYJE. II dalis. Išleista Veronikos ir Vlado Kulbokų lėšomis 1987 m. Spaudė Vlado Vijeikio spaustuvė. 215 psl., kaina nepažymėta. Knygoje yra 1973-1986 metų laikotarpio išeivijos lietuvių literatūros apžvalga.

     Antanas Gustaitis. PAKELĖJE Į PAŽADĖTĄJĄ ŽEMĘ. Satyrinės elegijos. Aplankas ir knygos iliustracijos Prano Lapės. Išleido Algimanto Mackaus knygų leidimo fondas 1987 m. Leidyklos adresas: 7338 S. Sacramento Ave., Chicago, IL 60629. Spaudė M. Morkūno spaustuvė.

     Šiuose humoristiniuose eilėraščiuose Antanui Gustaičiui charakteringu stiliumi apžvelgiamas mūsų visuomenės kasdieninis gyvenimas.

     METMENYS. Kūryba ir analizė. 1987 m., Nr. 53. Redaguoja Vytautas Kavolis, Dickinson College, Carlisle, PA 17013. Administracija: Marija Paškevičienė, Aleksas Vaškelis, 3113 W. Vina dėl Mar Blvd., St. Peterburgh Beach, FL 33706. Techninė redaktorė Henrieta Vepštienė. Dailės priežiūra: Vytautas O. Virkau. Eina dukart per metus. Metinė prenumerata — 15 dol., šio nr. kaina 8 dol.

     Į LAISVĘ. Nr. 100/137/. Rezistencinės minties ir politikos žurnalas. Leidžia Lietuvių fronto bičiuliai triskart per metus. Redaguoja Juozas Baužys, 9124 Sandpiper Ct. Orland Park, IL 60462. Administracija: Jonas Prakapas, 14 Thelma Dr., Bakersfield, CA 93305. Metinė prenumerata: JAV, Kanadoje ir Australijoje — 10 JAV dol., Europoje ir P. Amerikoje — 7 JAV dol.

    TĖVYNĖS SARGAS. Nr. 2/67/. Redaguoja Algirdas J. Kasulaitis, 894 East 223rd St., Euclid, OH 44123. Administracija: Adomas Viliušis, 4050 S. Campbell, Chicago, IL 60632. Leidžia Popiežiaus Leono XIII literatūros fondas. Viršelį piešė Paulius Jurkus.

LITUANUS. Vol. 33, No. 3. Šį numerį redagavo Vilius L. Dundzila. Redakcijos ir administracijos adresas: Lituanus, 6621 S. Troy St., Chicago, IL 60629. Leidžiamas 4 kartus per metus. Metinė prenumerata: knygynams ir institucijoms — 15 dol., kitiems — 10 dol.

    Vaclovas Biržiška. LIETUVOS STUDENTAI UŽSIENIO UNIVERSITETUOSE XIV-XVIII amžiais. Redagavo ir papildė Mykolas Biržiška su Adolfo Šapokos įvadu. Išleido Lituanistikos institutas 1987 m. 217 psl., kaina nepažymėta.

    ŠVIETIMO GAIRĖS. Lietuviškojo ugdymo žurnalas mokyklai ir šeimai. Nr. 38. Redaktorius ir administratorius — Juozas Plačas, 3206 West 65th PL, Chicago, IL 60629. Leidžia JAV LB Švietimo taryba. Metinė prenumerata — 5 dol.

    PIRMIEJI ŽINGSNIAI. Kr. Donelaičio lituanistinių mokyklų mokinių laikraštėlis. Nr. 1/113/. Spaudai paruošia ir redaguoja mokyt. Gražina Sturonienė. Leidžiamas 4 kartus per mokslo metus.

■ Maironio gimimo 125 metų sukaktis buvo iškilmingai paminėta Ukrainos sostinėje Kijeve. Buvo skaitomi į ukrainiečių kalbą išversti jo eilėraščiai.

■ Bavarijos televizijoje, Miunchene, nuo 1987 m. vasario mėn. buvo duodama suaugusiems religinė katekizmo programa “Tikiu”. Buvo 30 savaitinių transliacijų.