■    Latvijoje Rygos ir Liepojos vyskupijom popiežius Jonas Paulius II paskyrė dar vieną vyskupą augziliarą — prel. Wilhelmą Nukss, Rygos Šv. Alberto parapijos kleboną. Vysk. Nukss kunigu įšventintas 1964 m. Įšventino vysk. P. Maželis Kauno katedroje. Teologijos studijas gilino Gregoriano universitete Romoje. Jas baigęs, profesoriavo Rygos kunigų seminarijoje, dėstydamas dogmatinę teologiją. Kard. J. Vaivods dabar turi tris augziliarus vyskupus. Rygos augziliaras vysk. Kazimieras Dulbinskis jau daug metų ištremtas į Vilaką.

■    Švedijoje atlikti tyrimai nustatė, kad poros, kurios susimeta bendram gyvenimui prieš vedybas, 80% daugiau išsiskiria po vedybų, negu poros, susituokusios be ankstyvesnio susimetimo bendram gyvenimui.

■    JAV vyskupai savo bendrarašty priminę, kad geriausia apsauga nuo AIDS ligos yra doras gyvenimas, seksualinis susilaikymas prieš santuoką ir vedusiųjų tarpusavio ištikimybė, o taip pat susilaikymas nuo leidimo į gyslas narkotikų. Tačiau vyskupai nedraudė aiškinimo apie kondomų vaidmenį kovoje prieš AIDS ligą.

■    Vatikanas patvarkė, kad bažnytiniuose koncertuose nebūtų naudojama pasaulietiška muzika.

■    Jaunimo centrą Čikagoje Alhambros ordinas paskelbė istorine vieta ir savo dovanotoje pagerbimo lentoje iškėlė lietuvių ištikimybę krikščionybei, nežiūrint nacių ir komunistų priespaudos. Tas specialus pagerbimas įvyko Jaunimo centrui švenčiant 30 metų sukaktį.

■    Kun. Alfonsas Svarinskas, kalinamas 37-tame Uralo lageryje, yra labai sublogęs, bet dvasiškai jaučiasi stiprus. Dirba virtuvėje. Jį aplankė sesuo ir dvi kitos tautietės iš Lietuvos. Labai retai jį pasiekia laiškai.

■    Jonas Paulius II lapkričio 16 d., švenčiant Aušros Vartų Marijos šventę, aukojo šv. mišias lietuvių koplyčioje, Šv. Petro bazilikoje. Su juo koncelebravo prel. A. Bačkis ir prel. A. Bartkus. Popiežius pasakė pamokslėlį lietuviškai. Jį lietuviškai išspausdino “Osservatore Romano”. Popiežius kalbėjo melsdamas Lietuvai Dievo globos.

■    Albanijos vyriausybė uždraudė tėvams duoti naujagimiams krikščioniškus arba musulmoniškus vardus.

■    Į čekų kalbą yra išverstas breviorius, kurio pirmas egzempliorius buvo iškilmingai įteiktas Romoje dabar esančiam 88 m. amžiaus Prahos arkivyskupui kardinolui Tomašek. Brevioriaus spausdinimu pasirūpino Vokietijoje veikianti “Kirche im Not” organizacija.

■    Lietuvoje Romas Žemaitis už organizavimą eisenos į kapines buvo nuteistas 2 metams. Bausmę atliko Orienburgo lagery Caškane, drauge su kriminaliniais nusikaltėliais. Pašauktas karinėn tarnybon, atsisakė duoti ištikimybės priesaiką sovietinei armijai.

■    Jonas Paulius II 1988 m. spalio mėn. 8 d. vyks į Strassburgą, kur pasakys kalbas dviejuose Europos parlamento posėdžiuose.

■    Latvijos jaunas liuteronas Gederts Meingalis laikomas psichiatrinėje ligoninėje. Jis buvo studentas Rygos liuteronų seminarijoje. Nubaustas už reikalavimą, kad būtų pakeisti religinių bendruomenių tvarkymui išleistieji įstatymai, suvaržą tikinčiųjų reiškimąsi.

■    Į Lenkiją buvo išvykusi Vatikano delegacija, palaikanti ryšius su vyriausybe. Delegacijai vadovavo arkiv. Colasuonno, apaštalinis nuncijus ypatingiems Bažnyčios reikalams. Delegacijoje taip pat dalyvavo ir Bažnyčios viešųjų reikalų tarybos sekretoriaus pavaduotojas prel. Audrys Bačkis.

■    Vatikano išlaidos Bažnyčios centro įstaigų išlaikymui ir Vatikano valstybės darbo finansavimui per metus siekia apie 124,7 mil. dol. Išlaidos 1985 iždo metais prašoko pajamas, ir teko 2,2 mil. dol. paimti iš aukstyvesnių santaupų.

■    Brazilijos vyskupų konferencijos pirmininkas vysk. Dom. Luciano Mendes de Almeida su kard. Dom Ivo Lorscheider ir su dviem kunigais buvo Sovietų Sąjungoje ir 1987 m. rugsėjo mėn. lankėsi Lietuvoje. Leidimą keliauti gavo per Ortodoksų Maskvos patriarchą. Maskvoje lankėsi ten esančioje vienintelėje katalikų bažnyčioje, kurią aptarnauja lietuvis kun. Stanislovas Mažeika. Lankėsi ir Vilniuje, kur Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje galėjo laikyti mišias. Po mišių prisiartino prie svečio penketas jaunuolių su rožėmis. Su lietuviais plačiai išsikalbėti negalėjo.

■    Aukos misijoms, iš viso pasaulio siųstos per Vatikaną, šiemet prašoko šimtą milijonų dolerių Apie pusė jų atėjo iš JAV.

■    Popiežius Jonas Paulius II Jeruzalės patriarchu paskyrė palestinietį prelatą Michel Sabbah, 54 m. Tai pirmas melchitų, maronitų patriarchas lotynų apeigų. Ankstyvesnis patriarchas Giuseppe Beltritti, 77 m., pasitraukė į poilsį. Naująjį patriarchą popiežius konsekravo sausio 6 d.

■    Konstantinopolio patriarchas Dimitrios drauge su Jonu Pauliumi II Vatikane pareiškė, jog jie ir toliau darbuosis, kad būtų pasiekta vienybė tarp Romos katalikų ir Rytų ortodoksų Bažnyčių. Esą vilčių, kad pavyks užbaigti 900 metų trukusį skilimą.

■    Lietuvių Šv. Kazimiero kolegija Romoje iki šiol turėjo daugiau kaip 80 klierikų. Iš jų daugiau kaip 50 buvo įšventinta į kunigus.

■    Aušros Vartų Marijos šventėje, lapkričio 16 d., popiežius Jonas Paulius II Lietuvių koplyčioje, Šv. Petro bazilikoje, aukojo šv. mišias lietuvių kalba, drauge koncelebruojant Bažnyčios Viešųjų reikalų sekretoriato pavaduotojui prel. A. Bačkiui ir kolegijos rektoriui prel. A. Bartkui, asistuojant diakonui P. Mališkai bei dalyvaujant kolegijos vadovybei, klierikams ir Romos lietuviams.

Juoz. Pr.