LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKA. VIII tomas. Pogrindžio leidinys, Nr. 60-67. Išleido Lietuvos Kronikos Sąjunga, 6825 S. Talman Ave., Chicago, IL 60629. Viršelis ir iliustracijos seselės Mercedes. Tiražas — 3000. Kieti viršeliai, 530 psl., kaina 10 dol.

     Kaip kiekviename tome, taip ir šiame sudėta labai jdomios medžiagos iš katalikų gyvenimo Lietuvoje. Kartais skaitant šiurpas ima, kai aprašomi žiaurūs katalikų ir už laisvę bei savo idealus kovojančių lietuvių persekiojimai. Širdis pradeda smarkiau iš džiaugsmo ir pasididžiavimo plakti, kai skaitai apie persekiojamųjų drąsą ginti savo tikėjimą. Daugeliui mūsų išeivijos lietuvių turėtų iš gėdos užkaisti veidai, kad mes, gyvenantieji laisvėje ir galintieji, kada tik norim, nueiti į bažnyčią, priimti sakramentus, melstis, taip dažnai be jokios svarbios priežasties savo katalikiškas pareigas apleidžiame. Gal Kronikose aprašytieji pavyzdžiai ir mus paskatins neatsilikti nuo savo persekiojamų, bet ryžtingų ir drąsių tautiečių, grįžti prie tikėjimo ir drauge su jais melstis, kad Lietuva atgautų laisvę.

     LKB Kronikos leidžiamos lietuvių, anglų, ispanų ir prancūzų kalbomis, siunčiamos į 138 valstybes: universitetų bibliotekoms, spaudai, radijo bei televizijos stotims, katalikų ir nekatalikų vyskupams, vienuolynams, žymesnioms organizacijoms, žinių agentūroms, įvairiems institutams, kai kuriems užsienio diplomatams ir visoms tarptautinėms organizacijoms. Tad Kronikos su mūsų vargais, kančiomis ir kovomis pasiekia daugelį institucijų bei atskirų asmenų, kurie mums gali daug padėti. Šis Kronikų leidimo darbas tikrai yra naudingas ir kilnus, bet visi žinome, kad kiekvienas didesnis darbas reikalauja ir nemaža išlaidų, tad kreipiamės į visus geros valios lietuvius finansiškai šį darbą paremti.

     A. P. Bagdonas. LIKIMO ANTSPAUDAS. Penktoji autoriaus eilėraščių knyga. Knygą išleido Kražiškių sambūris 1988 metais. Spaudė "Draugo” spaustuvė. Tiražas — 400 egz., 114 psl., kaina 5 dol. Viršelį piešė Tomas Leipus.

     Manome, kad geriausia šių eilėraščių recenzija bus, jeigu čia paduosime tik vieną atsitiktinai parinktą eilėrašti.

     NORAI

     Padangėj beskęstant žarai skaistveidei,
     Aplanko mane tolimieji svečiai;
     Be žodžių jie veržias į mano pasaulį
     Pralaužtais į širdį užvertais keliais.

     Lyg ištiestos rankos, besiekiančios saulės,
     Lyg vakaro ilgesiu aidinčios raudos,
     Lyg norai manieji tokie svetimi,
     Troškimų besočių šaltiniuose maudos.

     Pravėrę duris į svajonių pasaulį,
     Vis žengia artyn ir artyn į mane
     Ir vagia šventųjų sapnų nekaltumą,
     Lyg upės ištvinę galinga srove.

     Manųjų iliuzijų ledą pralaužę
     Į šypsenom papuoštus žydinčius sodus,
     Jie sukuria naują nepasiektąjį rojų,
     Paslėptą po pilkojo liūdesio klodais.

     CHRONICLE OF THE CATHOLIC CHURCH IN LITHUANIA. No. 72. Vertimu rūpinasi kun. K. Pugevičius ir Marian Skabeikis. Leidžia Lietuvių katalikų religinė šalpa, 351 Highland Blvd., Brooklyn, NY 11207.

     ŠVIETIMO GAIRĖS. Lietuviškojo ugdymo žurnalas mokyklai ir šeimai. Nr. 39. Leidžia JAV LB Švietimo taryba, 5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL 60636. Redaktorius ir administratorius — Juozas Plačas, 3206 W. 651h PI., Chicago, IL 60629. Išeina keturis kartus per metus. Prenumerata —    5 dol.

     MŪSŲ VAIKAS. Nr. 9. Žurnaliukas skiriamas mažamečių vaikų šeimoms. Leidinius paruošia A.L. Montessori d-jos auklėtojų sekcija. Redaktorė ir administratorė —    Stasė Vaišvilienė. Adresas: "Mūsų vaikas”, 3704 W. 68th St., Chicago, IL 60629.