Čikagos kunigų senatas nusprendė, kad ateinančiais metais kunigų rekolekcijose būtų nagrinėjama taipgi tema apie moterų gilesnį įjungimą į bažnytinį gyvenimą ir svarstomi jų sielovados reikalai bei jų teisės.

■    Šiluvoje, nežiūrint komunistų trukdymų, vasario 13 d. buvo suvažiavę apie tūkstantis žmonių. Ypač daug jaunimo. Saugumiečiai fotografavo ir filmavo maldininkų minią. Daugely automobilių buvo padaryta krata.

■    Austrijoje, sostinėje Vienoje, veikiantis Krikščionių solidarumo internacionalo skyrius atviru laišku kreipėsi į Rumunijos vyriausybę, skatindamas nutraukti bažnyčių naikinimą. Laiško nuorašas buvo pasiųstas Jungtinių Tautų organizacijai. Atkreiptas dėmesys, kad Bukarešte jau nugriautos kelios didelės, istorinės reikšmės turinčios bažnyčios. Pagal valdžios projektą, numatyta nugriauti ir stačičatikių patriarcho katedra.

■    Utenoje buvo palaidotas jaunuolis, žuvęs 1987 m. pavasarį Afganistane. Jo pavardė Alvydas Laurinavičius. Per laidotuves kalbėta, kad tai vienas iš žuvusių 90 lietuvių viename mūšyje, kuriame raudonarmiečių skaičius pasiekė 500.

■    Lietuvoje Šalčininkų par. katalikai pasiuntė padėkos laišką, kad jiems LTSR ministrų taryba leido prie koplyčios statyti mūrinį priestatą, kuris naudojamas kaip bažnyčia.

■    Marijos aukšt. mokyklos muzikos skyriaus auklėtinės aukšt. mokyklų muzikos varžybose Hubbart aukšt. mokyklos patalpose Čikagoje, kovo 5 d. laimėjo pirmą, antrą ir trečią vietą. Marijos aukšt. mokyklai vadovauja Šv. Kazimiero seserys.

■    Filipinų kard. Sin įspėjo vyriausybę kreipti daugiau dėmesio į socialines reformas, šalinant nelygybę. Tą įspėjimą padarė per pamokslą šv. mišių metu, kai bažnyčioje buvo prezidentė Aquino ir daugelis vyriausybės narių.

■    Čikagoje du kunigai sukūrė operą: kun. Andrew Grreley parašė libretą, o kun. Edward Mc Kenna — muziką. Operos vardas — “The Magic Cup”, pagal Grail legendą, su religine mintimi, bet, kaip ir daugelis kitų Greeley knygų, su pasaulietiškais, kartais net labai romantiškais nukrypimais. Premjera buvo kovo 13 d. Čikagoje, Angelų Sargų parapijos salėje.

Tėvo Benedikto Andriuškos, žymaus lietuvio jėzuito nepriklausomoje Lietuvoje, tardymo protokolas, ištrauka iš jo bylos yra išspausdinta per kelis puslapius Liet. Kat. Bažnyčios Kronikos 75 n-ry. Tardomas laikėsi tvirtai, nenusilenkdamas komunistų budeliams.

■    Latvių baptistų religinės bendruomenės narys Teovils Kuma dėl savo religinių įsitikinimų laikomas psichiatrinėje ligoninėje. Jis buvo suimtas 1980 m. už tai, kad Rygoje praeiviams dalino religinius lankstinukus. Nuo to laiko jau septynerius metus kalinamas įvairiose psichiatrinėse ligoninėse.

■ Illinois valstijoje Vaikų ir šeimų tarnybos direktoriumi paskirtas kun. Tomas Burr, Rockfordo katalikų labdaros direktorius. Jis taip pat vadovauja Illinois katalikų socialinės tarnybos centrui.

■ Motina Teresė, kalbėdama Scrantono universitete, Pensilvanijoje, ragindama mylėti ir dar negimusius vaikus, kreipėsi į kūdikio laukiančias, bet jo nenorinčias motinas, kad atiduotų jį jų vienuolynui, kuris pasirūpins jų išauginimu.

■    Panevėžy 1987 m. gegužės 22 d. buvo laidojama mokytoja G. Petrauskienė. Išvakarėse atėjo mokyklos direktorius Kuivinskas pas velionės motiną ir įkalbinėjo laidoti be bažnytinių pamaldų. Kai motina nesutiko, buvo uždrausta mokiniams ir mokytojams dalyvauti laidotuvėse.

■    Okupuotoje Lietuvoje, Palevenėlės tikintieji 1987 m. birželio 13 d. pasistatė kryžių, taip pat medinį, vietoje pasenusiojo. Komunistai įsakė kryžių nugriauti. Kai gyventojai nesutiko, komunistų pareigūnai kryžių nupjovė, supjaustė ir sumetė į krūmus. Šiaudinės parapijoje 1987 m. birželio mėn. lietuviai pasistatė kryžių. Už tai J. Lapšys ir A. Juodytė buvo nubausti 30 rublių. Komunistų pareigūnai įsakė kryžių nugriauti o jei nepaklausys, reikės sumokėti už “darbą” komunistiniams griovėjams.

■ Didžiosios Britanijos organizacija religinei laisvei ginti surinko tūkstančius parašų, kad būtų paleistas sąžinės kalinys Balys Gajauskas. Prašymą Sovietų ambasadai Londone nunešė parlamento narys Roger Gale. Ambasados atstovas pažadėjo tą prašymą persiųsti į Maskvą.

■    JAV 25 senatoriai kovo 3 d. laiške Sovietų teisingumo ministrui paprašė, kad būtų išleistas iš lagerio kun. Alfonsas Svarinskas. Senatoriai pažymėjo, kad nesuprantama, kaip religinė veikla gali būti laikoma antisovietine.

■ Kaišiadorių katedroje pamoksle vysk. Vincentas Sladkevičius 1988 m. sausio 17 dieną paneigė šmeižtus komunistų “Tiesoje”. Vysk. Sladkevičius pasakė, kad buvo korespondentui pareiškęs, jog Lietuvos katalikai dėl to atsisako leisti laikraštį, nes žino, jog jis nebus toks, kokio katalikams reikia. Apie Liet. Kat. Bažnyčičos Kroniką vyskupas pareiškė: ji reikalinga, nes iškelia į viešumą visus sunkumus, su kuriais susiduria Lietuvoje Bažnyčia ir tikintieji.    Juoz. Pr.