Zenonas Ivinskis. RINKTINIAI RAŠTAI. IV tomas. Krikščionybė Lietuvoje. Redagavo Paulius Jatulis. Išleido Lietuvių Katalikų Mokslo Akademija 1987 metais Romoje, Piazza della Pilotta 4. Spaustuvės išlaidos apmokėtos iš K. Motušio palikimo. Didelis formatas, 750 psl., kaina nepažymėta.

     Rainer Maria Rilkė. SAKMĖ APIE KORNETO KRISTUPO RILKĖS MEILĘ IR MIRTĮ. Vertė Henrikas Nagys. Iliustravo Telesforas Valius. Knygos apipavidalinimas Vytauto O. Virkau. Išleido Algimanto Mackaus knygų leidimo fondas 1987 m. Čikagoje, 7338 S. Sacramento Avė. Didelis formatas, kieti viršeliai, 54 psl., kaina 12 dol. Labai gražiai išleista, elegantiška knyga.

     Bronius Povilaitis. LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIS 1918-1940 m. Jo raida ir pažanga. Spaudai paruošė Petras Lukoševičius. Kalbą, taisė Juozas Masilionis. Išleido Dr. Br. Povilaičio knygos leidimo fondas 1988 metais Toronte. Spaudė M. Morkūno spaustuvė, 3001 W. 59th St., Chicago, IL 60629. Kieti viršeliai, iliustruota, 367 psl., kaina nepažymėta. Knygoje sutelkta labai daug ¡domios medžiagos apie Lietuvos žemės ūkį, apie ūkio produktų eksportavimą ir t.t.

     ŠVENTASIS RAŠTAS. Nehemijo Psalmių knyga. Komentarai — aiškinimai. Paruošė Kostas Burbulys. Spaudė ViVi Print-ing, 4346 S. Western Ave., Chicago, IL 60609. Išleista 1988 metais, 360 psl., kaina nepažymėta.

     PIRMIEJI ŽINGSNIAI, Nr. 2(114) ir MŪSŲ VYTIS, Nr. 3/4, 1987 m. Šiuos du leidinius minime drauge, nes jie, nors yra labai skirtingi, bet turi ir kai ką bendra. "Pirmieji žingsniai” yra Donelaičio lituanistinių mokyklų mokinių laikraštėlis, o "Mūsų vytis” — Akademinio skautų sąjūdžio žurnalas. Tad pirmasis leidinys yra vaikų, o antrasis — universitetus baigusių ar juose studijuojančių. Tai skirtumas, žinoma, didelis. Tačiau, kaip minėjome, jie turi ir panašumo: ir viename, ir kitame pilna kalbos klaidų. Aišku, taip neturėtų būti. Lituanistinių mokyklų leidiniai turėtų būti be klaidų; tą pat reikia pasakyti ir apie akademikų leidinius. Pavarčius ir paskaičius "Pirmuosius žingsnius”, pagalvoji: "Nejaugi Kr. Donelaičio mokykloje nėra nė vieno mokytojo, kuris lietuvių kalbą geriau mokėtų už tos pačios mokyklos mokinius?” Ogi paskaitęs ir pavartęs šį "Mūsų vyčio” numerį, negali suprasti, kaip Akademiniame skautų sąjūdyje neatsiranda žmonių, kurie sugebėtų paruošti ir suredaguoti akademiškesnio lygio žurnalą.

     LITUANUS. Vol. 34, No. i. Šį numeri redagavo Violeta Kelertienė. Lituanus išeina keturis kartus per metus. Jo adresas: 6621 S. Troy St., Chicago, IL 60629.

     DIEVAS IR TĖVYNĖ. Nr. 2, 1976. Kun. A. Yliaus apybraiža. Lietuvos pogrindžio spauda, Nr. 16. Pasaulio Lietuvių Bendruomenės leidinys. Sis Lietuvoje išleistas pogrindžio leidinys yra perspausdinamas ofseto būdu taip, kaip buvo gautas Vakaruose, pataisant techniškai tik tas vietas, kur sunku ar neįmanoma išskaityti tekstą. Šio leidinio kaina 4 dol.

     DIEVAS IR TĖVYNĖ. Rinktinė. Rezistencinės temos. Lietuvos pogrindžio spauda, Nr. 17. Šio leidinio kaina 5 dol. PLB leidinys, 5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL 60636.

■    Vatikane prie Apaštalų Sosto iš viso yra 106 kraštų diplomatinės misijos, jų tarpe ir Lietuvos. Apaštališkos nunciatūros veikia 115 pasaulio kraštų ir prie Ekonominės Europos Bendruomenės. Iš komunistinių kraštų tik Jugoslavija turi savo ambasadą Vatikane. Vatikanas turi savo nuolatinius stebėtojus prie Jungtinių Tautų Niujorke, prie UNES CO Paryžiuje, prie Europos Tarybos Strasburge, prie Amerikos valstybių Vašingtone ir prie Pasaulio turizmo organizacijos Madride.

■    Lietuvių pranciškonų vienuolynas Kennebunkporte šiemet mini 40 metų sukaktį.