CHIARA LUBICH

     "Jis yra miręs už visus, kad gyvieji nebe sau gyventų, bet tam, kuris už juos numirė ir buvo prikeltas” (2 Kor 5,15).

     Tie žodžiai atspindi ypatingą šv. Pauliaus patyrimą. Vieną dieną kelyje į Damaską tame nepaprastame pasirodyme jis buvo nugalėtas Kristaus jėgos. Jo nenugalimos meilės veikimas jį visiškai transformavo.

     Po to įvykio jis suprato Jėzaus asmens ir jo gyvenimo paslaptį. Jis suprato jo nesiliaujančią meilę, net atidavimą už kitus sav0 gyvybės ant kryžiaus. Jis taip pat suprato, kad Jėzaus meilė mums yra vienintelė jėga, galinti pakeisti pasaulį. Jėzus atidavė savo gyvybę, kad mes būtumėm panašūs į jį ir būtumėm jo meilės įrankiai; jis perdavė mums savo gyvenimą.

     Šv. Paulius, paveiktas tos idėjos ir ugnies, kurią Jėzus jo širdy uždegė, visiškai jam atsidavęs, norėjo skelbti ir dalintis su visais ta meile, kurią atnešė žemėn Jėzus, naudodamas visą savo energiją ir uolumą net varginančiame darbe, sunkenybėse ir visokiuose pavojuose.

     Toks buvo šv. Pauliaus tikslas, kai jis kreipėsi į Korinto bendruomenę, o tuo pačiu ir į mus. Jis norėjo parodyti mums, kaip vertinga ir prasminga yra paaukoti savo gyvenimą Jėzui, naudojant kiekvieną lašelį energijos tam didžiam idealui, negyvenant tik sau, bet Jėzui, ir taip sukeliant tą meilės revoliuciją, kurią jis, atėjęs į žemę, pradėjo. Kitais žodžiais tariant, būti naujais žmonėmis, statytojais to naujo pasaulio, už kurį pats Jėzus atidavė savo gyvybę.

     Kaip mes galėtumėm gyventi pagal čia mąstomus žodžius? Mes galime priimti šv. Pauliaus raginimą, įsijungdami į tą didžiadvasiškumo ir meilės atnaujinimą, kurį Jėzus pradėjo. Užuot būdami tik stebėtojais, mes irgi galime gyventi tuo pasiryžimu mylėti visada, neprarandant drąsos, padedant kitiems, kuriant naują žmonijos šeimą, taip kaip Jėzus darytų, būdamas mūsų vietoje.

     Mes galime gyventi pagal čia mąstomus žodžius, nesiliaujamai mylėdami net tada, kai nematome jokių rezultatų, tikėdami neįveikiama krikščioniška meile, įsitikinę, kad kiekvienas meilės aktas, kurį mes darome, nesvarbu kaip mažas ar nematomas jis bebūtų, padeda gerinti pasaulį.

■ Baltimorės vysk. padėjėjas Francis Murphy siūlo, kad Vatikanas sudarytų tarptautinę komisiją, kuri ištirtų, ar nereikėtų ir moteris šventinti kunigais.