CHIARA LUBICH

     "Būdamas silpnas, esu galingas” (2 Kor 12,10).

     Su šiais žodžiais mes vėl grįžtame prie šv. Pauliaus antrojo laiško korintiečiams. Gindamasis nuo užpuolėjų, apaštalas čia užsimena apie ekstazes, nepaprastus regėjimus ir ypatingus apsireiškimus, kurie buvo jam Dievo duoti. Tačiau jis tuojau prideda, kad jam duodama garbė ne čia glūdi ir jo apaštalavimas tuo nesiremia. Daugiau jam yra garbės, kai jis įžeidinėjamas, persekiojamas, kai jį vargina žeminančios kūno negalės, kurios vis primena jo ribotumą, ir kai nesiliaujantys pažeminimai ir visokiausi kentėjimai leidžia jam dalyvauti Kristaus kančioje.

     Jėzus atnešė mums išganymą ir pelnė Šventosios Dvasios dovaną tada, kai buvo pažemintas, kentėjo ant kryžiaus ir jautėsi visiškai sunaikintas bei visų apleistas.

     Šv. Paulius suprato, kad Nukryžiuotasis moko, jog Dievas gelbsti pasaulį, naudodamas bandymus ir silpnumą tų, kuriuos pasirenka būti jo įrankiais. Kuo veiksmingiau pasireiškia* jo duodamos malonės galia, tuo aiškiau jaučiame savo nepakankamumą. Kai jaučiamės bejėgiški, kaip tik tada geriau suprantame, kad ne žmogaus galios lemia, bet Dievo galybė veikia.

     Tada mes galime suprasti, kodėl Dievas išganymo darbui pasirenka instrumentus, kurie pasaulio akyse atrodo visiškai netinkami. Mes taip pat galime suprasti, kodėl jis tuos instrumentus šlifuoja ir rūpinasi jais, siųsdamas jiems įvairiausius bandymus. Kadangi mes visi esame pašaukti bendradarbiauti atpirkimo darbe, galime suprasti krikščionio gyvenimo bandymų prasmę. Bandymai paruošia kelią Viešpačiui; jie kreipia mūsų dėmesį į tai, kaip Dievo meilė veikia, vykdydama savo planą. Šv. Paulius buvo visiškai tuo įsitikinęs. Todėl jis ir gyrėsi savo negalėmis bei trūkumais. Jis nepriėmė jų tik rezignuodamas, bet kaip savybes, kuriose Dievo galybė gali pasireikšti.

     Kaip tad mes turėtumėm pagal čia mąstomus apaštalo žodžius gyventi? Tikriausiai jie padės mums suprasti, kad turime keisti savo nusistatymą, pasitinkant gyvenimo bandymus. Ir mus jie gali ištikti: ligos, nelaimės, nepasisekimai, finansinės sunkenybės, nesupratimai, apsivylimai, gundymai, kliūtys... Bet kai šv. Paulius mus taip padrąsina, tai ir mes galėsime nežiūrėti į juos kaip į nemalonius nutikimus, visiškai atsitiktinius, gal neišvengiamus, klaidų ar aplinkybių atneštus, išminties stokos padiktuotus. ..

     Tie apaštalo žodžiai ragina mus daryti ką nors daugiau, daug daugiau. Jie primena, kad savo bandymuose turime matyti specialią Dievo intervenciją. Todėl jie kviečia mus kentėti bandymus ne pasyviai ir ne su rezignacija, bet juos priimti visa širdimi, su tikėjimu į Dievo meilės galybę. Tais bandymais jis nori vykdyti nuostabius savo darbus mumyse ir pasaulyje, visur nešdamas gėrį.

Iš anglų kalbos išvertė KOSTAS PAULIUS