CHIARA LUBICH

     “Mes gi turime ne tokį vyriausiąjį kunigą, kuris negalėtų atjausti mūsų silpnybių, bet, kaip ir mes, visaip bandytą, tačiau nenusidėjusį” (Žyd 4, 15).

     Šioje Šv. Rašto ištraukoje Jėzus pristatomas mums kaip kunigas. Kunigas atstovauja žmonėms pas Dievą, sako šv. Paulius (Žyd 5, 1). Jis kaip tarpininkas yra įgaliotas ginti ir užtarti žmones pas Dievą. Aišku, kad tokioje misijoje jis turi būti priimtinas Dievui, žinantis ir suprantantis žmonių reikalus.

     Jėzus yra tikras ir tobulas kunigas, nes kaip Dievo Sūnus yra visiškai paklusnus Tėvo valiai, visiškai jį patenkinantis. Tapęs žmogumi, panašiu į mus, jis gerai mus supranta ir mus veda pas Tėvą.

     Šiame mąstyme mes pirmiausia kreipiame dėmesį į Kristaus kunigystės antrąjį apsektą. Jėzus, tapdamas žmogumi, prisiėmė ir visas mūsų žmogiškos prigimties ypatybes. Jis tikrai patyrė, kaip ir mes, nuovargį, silpnumą, alkį, troškulį, išsisėmimą, neturtą, priešingumą, o kai jo kančios metas artėjo — baimę (Mk 14, 33). Jis žinojo, kad bus sužlugdytas, apleistas ir mirs. Jis buvo gundomas, tačiau nenusidėjęs.

     Toks yra Jėzaus paveikslas, perduotas mums apaštalų, kurie su juo buvo kartu ir jį pažino artimai. Tai labai skirtingas paveikslas nuo to, kokį kas nors galėtų įsivaizduoti. Kartais mes galime pagalvoti, kad buvimas Dievo Sūnumi apsaugojo jį nuo visų žmogiškų išgyvenimų. Jei taip tikrai būtų, Jėzus pasiliktų mums labai tolimas ir mūsų reikaluose nepasiekiamas. Iš tikrųjų gi faktai rodo, kad Jėzus patyrė viską, ką mes išgyvename, išskyrus nuodėmę; jis tikrai gali mus suprasti ir konkrečiai mums padėti (Žyd 2, 18; 5, 7-9).

     Jėzus kaip Dievo Sūnus tikrai yra Dievo pusėje, bet jis yra ir mūsų pusėje kaip brolis, begaliniu troškimu norėdamas mums padėti, mūsų silpnumą suprasdamas. Jei tikrai Jėzus yra ir mūsų pusėje, tai kokiu būdu mes turime jį priimti? Mes turime jį priimti su meile, beribiu pasitikėjimu ir optimizmu.

     Mūsų pačių suklupimai, kartais sunkumo ir nenoro varginimai negalės mūsų sulaikyti nuo pasiryžimo veržtis pirmyn. Niekas neatims mums drąsos, jei su visišku pasitikėjimu pavesime savo trūkumus ir ydas Dievo gailestingumui, būdami tikri, kad gausime jo malonės pagalbą.

     Ką čia mąstėme, pagal tai galime ir gyventi, niekada nenustodami drąsos, vis atnaujindami pasiryžimus ir pastangas, visad pradėdami iš naujo.

Iš anglų kalbos išvertė Kostas Paulius

•    Su Kinijos knygynais pasirašė sutartį krikščionių organizacija “Amity Foundation”. Dabar bus galima Šv. Raštą platinti per knygynus. Iki šiol tebuvo galima įsigyti tik prie bažnyčių. Paskutinį kartą Šv. Raštas Kinijoje buvo spausdinamas 1981.