Alė Rūta

    Rašytojas-žurnalistas Bronys Raila 12 m. užsiėmė radijo žurnalizmu — prakalbomis į Lietuvą, siekdamas, kaip pats “Kryžkelėse” pasisako: “Atitaisinėti Lietuvos buvusio ir dabarties gyvenimo sovietiškus klastojimus, iškraipymus, prasimanymus, naivią demagogiją: aiškintis Lietuvos likimą ir laikyseną mūsų tautos išlikimo ir tautinės atsparos plotmėje, kantriai priminti ir brandinti Vakarų demokratinių idėjų sampratą, laisvo ir padoraus žmogaus gyvenimo turinį; stiprintis atstatysimos tautinės laisvės ir mūsų valstybinės nepriklausomybės troškimų ir idealų vizijom” (397 psl).

    Savo 12-kos metų prakalbas Br. Raila išspausdino knygose; “Kryžkelės” yra ketvirtoji knyga, apimanti laikotarpį 1986 - 1988 m. Pirmosios trys knygos: “Vaivos rykštė”, “Kitokios Lietuvos ilgesys” ir “Tave mylėti tegalima iš tolo”. “Kryžkelių” puspenkto šimto puslapių tekste rasime devynis skyrius, įvairių temų prakalbomis atremiančius sovietinį melą ir smurtą. Čia yra apie Sovietų įvairiopų krizių kryžkeles, apie asmens teisių parodiją, apie istorinius klastojimus, pavyzdžiui, nuolat teigiant, kad Nepriklausomos Lietuvos kaip ir nebuvo, kad tai tik buržuazijos įsiterpimas į Kapsuko socialistinę santvarką, kuri 1940 m. liaudies valia buvusi atstatyta... Nemažai apie rezistenciją, bendravimą su tauta kultūros plotmėje; ta tema įdomūs pasikalbėjimai su poetais Tomu Venclova ir Antanu Gustaičiu, Stasiu Santvaru, žurnaliste Rita Baltušyte. Pakedenama ir Gorbačiovo “perestroika”, užsimenama apie laisvėjimą Lietuvoje; kadangi knyga spaudai paruošta anksčiau, tai nėra pačių naujausių tautos atgimimo aktualijų.

    Knyga lengvai skaitoma, patraukli ne vien temų įvairumu, o ir sklandžia, taisyklinga bei stilinga lietuvių kalba. Mažai ir nežymių korektūros klaidų terandama, kas reta šių dienų išeivijos leidiniuose. Skoningas, dailus knygos viršelis ir aplankas.

    Bronys Raila — “Kryžkelės”. Lietuviškos Knygos Klubo leidinys 1989 m. Aplankas dail. Vytauto O. Virkau. Tiražas — 1000 egz., kaina 10 dol. Gaunama “Drauge” ir pas kitus knygų platintojus.

Atsiųsta paminėti

Stasys Maziliauskas. LIETUVIŲ KELIAS KRIKŠČIONYBĖN. Istorinė apžvalga. Išleido Amberland Publishing Company ir Lituanistikos tyrimo ir studijų centras. 311 psl., kaina 10 dol. Sutelkta labai daug įdomios istorinės medžiagos.

ATEITIS. Ateitininkų federacijos katalikiškos lietuviškos orientacijos žurnalas. Nr. 4. Redaguoja Danutė Bindokienė, 7155 S. Homan Avė., Chicago, IL 60629. Administratorius Juozas Po-likaitis, 7235 S. Sacramento Avė., Chicago, IL 60629.

    Turbūt reikėtų eiti toli į praeitį, kad “Ateityje” rastume tokią taisyklingą kalbą, kaip dabar. Labai girtina, kad įvestas ir kalbos skyrius, kurio patarimai dabar taip reikalingi ne tik mūsų jaunimui, bet ir vyresniesiems.

■ Lietuvos katalikų delegacija 1989 m. gegužės 15-19 d. dalyvavo Tarptautinėje ekumeninėje konferencijoje Bazelyje, Šveicarijoje. Tame suvažiavime dalyvavo: vysk. V. Michelevičius, “Katalikų pasaulio” vyr. red kun. V. Aliulis, Panevėžio katedros rektorius kun. J. Antanavičius, “Caritas” organizacijos atstovės Ona Kazlienė ir Jadvyga Stanelytė, katalikų spaudos darbuotojai Petras Kimbrys ir Vytautas Ališauskas. Lietuvos delegatai atsisakė kortelių, kur buvo pažymėta, kad jie Sovietų Sąjungos atstovai, išreikalavo pašto dėžutės su užrašu: “Lietuva”. Lietuviai susilaukė prielankumo, ypač iš škotų ir airių.