John Milton    

     Prieš aušrą piemenys,
     Budėdami vieni,
     Šnekėjosi idiliškai, ramiai;
     Nebuvo daug vilties
     Galingą Paną jiems
     Išvyst, gražiai ateinantį tenai.
     Gal tik mergaitės, tik avių banda
     Besikalbant rūpėjo jiems tada.

*

     Ir tvieskia į akis
     Šviesos jiems skritulys
     Tą drovią naktį saulės skaistumu.
     Su kardu, it liepsna,
     Su šalmu ir sparnais
     Ten cherubinas su Serafinu
     Garsingom arfom iškilniai
     Sugroja Dangiškam įpėdiniui.

*

     Lig tol nebuvo ta
     Giesmė dar išgirsta,
     Giedojo ryto sūnūs taip kadai,
     Kai Viešpats po erdves
     Paskleisdamas žvaigždes,
     Pasaulį varžtais suveržė tvirtai,
     Atvėręs tamsias bedugnes giliai,
     Bangoms nurimti liepęs kanale.

Vertė A. Tyruolis

John Milton (1608 — 1674) — anglų poetas, teologas. Gimė ir mirė Londone. Rūpestingai išauklėtas, studijavo Cambridge’o universitete, bet dvasininku nebetapo, pajutęs poeto pašaukimą. Cromwel-lio slaptasis sekretorius. 44 metų būdamas, apako ir kūrybą diktuodavo dukterims. Rašė elegines pastorales, sonetus. Jo stambus eiliuotas epas “Prarastasis rojus” turėjo įtakos vokiečių poeto Klopstocko hegzametrais parašytam “Mesijui”, kuris dėl tų hegzametrų kartais prisimenamas ryšium su Donelaičio “Metais”. A. T.